Usługi

Nieruchomości

Doradztwo prawne dla sektora nieruchomości

Zespół nieruchomości posiada wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w dziedzinie obsługi transakcji nieruchomościowych o charakterze lokalnym oraz międzynarodowym.

Nasze usługi obejmują:

Etap przedtransakcyjny

Negocjowanie oraz ustalanie treści listów intencyjnych, porozumień wstępnych (Termsheets, Letters of Intent, Heads of Terms) dotyczących nabywania wszelkiego rodzaju nieruchomości poprzez nabycie bezpośrednie lub posrednie - nabycie udziałów w spółkach lub związanych z zawieraniem umów najmu oraz dzierżawy.

Doradztwo w procesach due diligence

Przedtransakcyjne badanie due diligence nabywanych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych centrami handlowymi, budynkami biurowymi, parkami logistycznymi lub spółek posiadających tytuł prawny do wyżej wymienionych nieruchomości. Zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgodniony jest z Klientem i dostosowany jest do jego potrzeb oraz skali transakcji.

Wynikiem naszego badania jest identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcja i innych kwestii prawnych, które mogą mieć znaczenie dla transakcji oraz ceny. Ponadto, efektem naszych prac mogą być rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyk wykrytych w trakcie badania.

W ramach procesu due diligence działamy także po stronie sprzedających (Vendor’s due diligence) tak, aby dokonać identyfikacji potencjalnych ryzyk dla procesu sprzedaży, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości oraz które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie negocjacji z kupującym.

Ponadto, świadczymy usługi kompleksowego badania due diligence na rzecz banków finansujących zakup nieruchomości lub prowadzenie prac budowlanych.

Strukturyzacja transakcji

Po dokonaniu analizy wyników badania due diligence, uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji. W przypadku, gdy finansowanie transakcji jest uzależnione od struktury oraz wyników badania due diligence, wspieramy Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Nabywanie nieruchomości

Doradzamy przy nabywaniu pojedynczych nieruchomości oraz portfeli projektów nieruchomościowych poprzez zawieranie umów przedwstępnych, warunkowych oraz przenoszących tytuł prawny do nieruchomości lub do udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomości zbywane są w trybie przetargowym, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przetargowych organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej.

Komercjalizacja centrów handlowych, powierzchni biurowej oraz logistycznej

Przygotowanie oraz udział w negocjacjach umów najmu lub dzierżawy zarówno, po stronie wynajmujących jak i najemców powierzchni w centrach handlowych, budynkach biurowych i parkach logistycznych. Weryfikacja umów najmu pod katem wymogów instytucji finansowych oraz banków.

Procedury planistyczne oraz budowlane

Reprezentujemy Klientów w trakcie procedur administracyjnych związanych z uchwalaniem studium oraz planów miejscowych dla nieruchomości, uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę oraz innych decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

Umowy na wykonanie projektów architektonicznych

Negocjowanie i przygotowanie umów o świadczenie usług architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z prawami autorskimi oraz warunkami wypłaty wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za wady projektów.

Umowy o generalne wykonawstwo

Posiadamy szerokie doświadczenie w negocjowaniu umów z krajowymi oraz międzynarodowymi firmami wykonawczymi w oparciu o standardy FIDIC oraz inne wzorce umowne.

Leasing nieruchomości – sale and leaseback

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami zajmującymi się leasingiem nieruchomości.

Tworzenie funduszy nieruchomościowych i kształtowanie ich struktury

We współpracy z międzynarodową siecią biur doradztwa podatkowego Deloitte, Kancelaria uczestniczy w tworzeniu struktur, które służą optymalizacji podatkowej oraz sa dostosowane do profilu działalności Klientów.

Zarządzanie nieruchomościami oraz aktywami

Doradzamy przy tworzeniu umów o zarządzanie portfelami nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, parki biurowe lub logistyczne), działając na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Postępowania sądowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich postepowań spornych dotyczących procesu nabywania, sprzedaży, budowy oraz użytkowania nieruchomości zarówno przed sądami powszechnymi jak i przed krajowymi oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi.

Kontakt

Marta Bijak-Haiduk

Marta Bijak-Haiduk

Adwokat, Partner, Lider Zespołu Nieruchomości

Marta jest adwokatem oraz Partnerem kierującym zespołem prawa nieruchomości w kancelarii Deloitte Legal. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla sektora nieruchomości, w szczególności w kwestiach zw... Więcej