MSSF, real estate, nieruchomości

Analizy

Przewodnik po zagadnieniach prawnych, księgowych i podatkowych dla sektora nieruchomości

Zawartość publikacji - w zakresie dotyczącym kwestii księgowo-podatkowych- oparta została o zbiór Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Ponadto, każdy z rozdziałów dotyczący zagadnień księgowych został opatrzony w podsumowanie najważniejszych różnic pomiędzy MSSF, a standardami rachunkowości obowiązującymi w Polsce.

Dodatkowo znajdą Państwo tutaj także przydatne informacje dotyczące najczęściej spotykanych w branży zagadnień podatkowych oraz specyfiki wyceny nieruchomości.

Pobierz bezpłatny przewodnik PDF

Zarejestruj się

Szósta edycja przewodnika zawiera zarys najistotniejszych postanowień MSSF, które wpłyną na sprawozdawczość jednostek działających w branży nieruchomości w okresach kończących się 31 grudnia 2017 roku. Główne zmiany w obecnej wersji przewodnika dotyczą aktualizacji przepisów prawa podatkowego oraz uwzględnienia kluczowych zagadnień prawnych dotyczących sektora nieruchomości

 – wskazuje Łukasz Michorowski, Dyrektor w dziale Audit & Assurance

Podobnie jak w poprzednim roku w rozdziale ostatnim przedstawiamy także standardy, które nie weszły jeszcze w życie, ale ich wpływ będzie mieć zastosowanie w branży nieruchomości już w roku 2018, takie jak MSSF 15 “Przychody z umów z klientami”, który ma zastosowanie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później oraz MSSF 16 Leasing dotyczący ujęcia i prezentacji leasingu, który wejdzie w życie w roku 2019.

Spis treści:

Rozdział 1. Księgowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych

1. Definicja nieruchomości inwestycyjnej według MSR 40

2. Definicje

3. Podstawowe kryteria ujęcia nieruchomości inwestycyjnej

4. Początkowa wycena

5. Wycena po początkowym ujęciu

6. Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej

7. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych

Rozdział 2. Ustalanie wartości godziwej

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe definicje

3. Zastosowanie MSSF do aktywów niefinansowych, w tym nieruchomości

4. Podstawa wyceny aktywów niefinansowych

5. Wartość godziwa w początkowym ujęciu; pojęcie ceny wejścia i ceny wyjścia

6. Techniki wyceny

7. Dane wejściowe w technikach wyceny

8. Hierarchia wartości godziwej

9. Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych

Rozdział 3. Wycena nieruchomości – perspektywa rzeczoznawcy majątkowego

1. Rzeczoznawca majątkowy, operat szacunkowy

2. Podstawy wyceny nieruchomości dla celu sprawozdawczości finansowej

3. Wycena nieruchomości - podejście i metodologia

4. Weryfikacja wyceny nieruchomości

Rozdział 4. Nieruchomości w budowie – ujęcia w księgach inwestora

1. Zakres standardu

2. Początkowe ujęcie po koszcie

3. Alternatywy dla wyceny na kolejne dni bilansowe

4. Zastosowanie modelu kosztowego

Rozdział 5. Nieruchomości w budowie – specyfika ujęcia w księgach dewelopera

1. Definicje

2. Charakterystyka zapasów w spółce deweloperskiej

3. Moment rozpoznania przychodu w spółce deweloperskiej

4. Zaliczki wpłacane przez nabywców na poczet zakupu nieruchomości

Rozdział 6. Leasing nieruchomości

1. Zakres standardu

2. Definicja leasingu

3. Klasyfikacja leasingu

4. Kalkulacja minimalnych opłat leasingowych

5. Leasing operacyjny

6. Leasing finansowy

7. Sprzedaż i leasing zwrotny (ang. “sale and leaseback transactions”)

Rozdział 7. Podatki – ujęcie księgowe

1. Podatek dochodowy

2. Podstawowe zasady dotyczące księgowego ujęcia podatku odroczonego

3. Podsumowanie różnic między MSSF a PSR

4. Podatek odroczony w spółkach z branży nieruchomości – praktyczne przykłady

Rozdział 8. Wybrane istotne kwestie podatkowe w branży nieruchomościowej

1. Nabycie inwestycji

2. Wytworzenie inwestycji we własnym zakresie

3. Faza operacyjna

4. Wyjście z inwestycji

Rozdział 9. Najważniejsze zmiany w podatkach od 2018 roku

CIT

VAT

PCC

Podatek od nieruchomości

Rozdział 10. Nieruchomości - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 r. i 2018 r.

10.1 Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Analiza wybranych zmian

10.2 Zmiany w prawie budowlanym i przepisach planistycznych zaproponowane w projekcie tzw. Ustawy inwestycyjnej

10.3 Kodeks urbanistyczno-budowlany

10.4 Projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele Wpływ regulacji na strony stosunku najmu.

Możliwość sądowej zmiany czynszu

10.5 Projekt nowej ustawy dotyczącej REIT

10.6 Nieruchomości rolne

10.7 Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

10.8 Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność

10.9 Wzmocnienie ochrony interesów inwestora wobec podwykonawców

Rozdział 11. Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości MSSF 15 oraz MSSF 16

1. MSSF 15

2. MSSF 16 

Czy ta strona była pomocna?