Usługi

Prawo pracy

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy

W dzisiejszym świecie to ludzie w firmie decydują o sukcesie przedsiębiorstwa. Z tego powodu wszelkie zagadnienia związane z prawem pracy są kluczowe dla rozwoju biznesu.

Właściwe zarządzanie obszarem HR wymaga profesjonalnego i efektywnego wsparcia prawnego. Dzięki niemu, jesteśmy w stanie prawidłowo kształtować relacje pracownicze, eliminować ryzyka i budować silną markę pracodawcy.

Zespół prawa pracy Deloitte Legal ma wieloletnie i szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze pracodawców z wszystkich sektorów gospodarki. Naszą misją jest zapewnienie Klientom bezpiecznej przystani, gdzie wszelkie problemy prawne z obszaru HR będą właściwie zaadresowane i rozwiązane.

Proponując rozwiązania kierujemy się nie tylko najlepszą wiedzą prawną, ale i długofalowym interesem naszych Klientów.

 

Zespół prawa pracy Deloitte Legal wesprze Państwa w następujących obszarach:

Sytuacja związana z pandemią COVID-19 nadal jest bardzo dynamiczna. Dotyczy to również prac legislacyjnych nad przepisami mającymi wspierać pracodawców w tym trudnym okresie. Konieczne stało się błyskawiczne reagowanie i dostosowywanie się przez pracodawców do zmian faktycznych i prawnych. Nasz zespół na bieżąco monitoruje te zmiany. Wspieramy pracodawców w przygotowaniu się na wejście w życie nowych przepisów i optymalnym korzystaniu z istniejących już rozwiązań. Wdrażamy u pracodawców polityki bezpieczeństwa, zasady pracy zdalnej, systemy czasu pracy i inne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracowników, utrzymywanie zatrudnienia i płynne prowadzenie działalności w nieraz ekstremalnych warunkach.

Prawo unijne nakłada na pracodawców coraz to nowe obowiązki. Przykładem jest Dyrektywa 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o sygnalistach). Niebawem pracodawcy będą musieli wdrożyć i stosować procedury i systemu dotyczące zgłaszania przez zatrudnionych naruszeń, postepowania w związku z tymi naruszeniami oraz ochronę zgłaszających. Znaczna część tych obowiązków spadnie bezpośrednio na działy HR. Nasz zespół wspiera je w przygotowaniu się do przyjęcia nowych zadań. Pomagamy również w rozróżnieniu naruszeń wskazanych w przepisach o ochronie sygnalistów od naruszeń z zakresu prawa HR, które nie są objęte nowymi przepisami. Przygotowujemy dla naszych Klientów nowe i dokonujemy przeglądu już wdrożonych polityk w tym zakresie. Oferujemy także szkolenia dla pracowników działów HR.

W świadomości polskich pracowników możliwość pracy zdalnej zakorzeniła się na dobre i nie ma od niej odwrotu. Home office przestał być modnym benefitem, lecz często podstawową formą współpracy. Pracodawcy już dziś muszą sprostać wyzwaniom stawianym przez pandemiczną rzeczywistość i przygotować się na to, co czeka rynek pracy również po ustąpieniu pandemii koronawirusa. Obecnie pracownicy mogą korzystać z telepracy regulowanej w Kodeksie pracy lub pracy zdalnej obowiązującej na podstawie tzw. ustawy covidowej. Docelowo przepisy te mają być zastąpione przez pracę zdalną, która ma pojawić się w Kodeksie pracy.

W Deloitte Legal pomagamy we wdrożeniu pracy zdalnej i telepracy w organizacji na etapie zawierania umowy o pracę lub już w trakcie zatrudnienia. Przygotowujemy wymaganą dokumentację (porozumienie ze związkami zawodowymi lub regulamin, gdy brak organizacji związkowej) i rozwiązujemy bieżące problemy związane z codziennym stosowaniem pracy zdalnej (np. kontrola warunków pracy, czasu pracy, postępowanie wypadkowe, rozwiązanie umowy o pracę z powodu naruszenia zasad pracy zdalnej).

Z kontraktem jest jak z garniturem, tylko ten skrojony na miarę leży idealnie i daje komfort użytkowania. Warto zatem zadbać o odpowiednie uregulowanie stosunków prawnych już na etapie ich nawiązywania. W Deloitte Legal dopasowujemy rozwiązania prawne pod konkretne wymagania firmy, jednocześnie nie zapominając o odpowiednim zabezpieczeniu jej interesów.

Pomagamy w sporządzeniu wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Przygotowujmy, a także opiniujemy m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjne, kontrakty menadżerskie oraz umowy B2B. Opracowujemy umowy o zakazie konkurencji w trakcie jak i po ustaniu stosunku zatrudniania.

Analizując oczekiwania klienta i ryzyka prawne, proponujemy optymalne rozwiązania.
 

Umowy dla wyższej kadry menadżerskiej wymagają zindywidualizowanego podejścia i wzięcia pod uwagę najlepszych praktyk rynkowych, warunków wynegocjowanych przez strony oraz kwestii bezpieczeństwa prawnego i organizacyjnego. Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu projektów umów, ich wynegocjowaniu oraz właściwym ułożeniu struktury zatrudnienia.

Mamy duże doświadczenie w stosowaniu coraz bardziej skomplikowanych regulacji sektorowych, takich jak polityki wynagradzania dla risk-takerów w sektorze finansowym bądź polityki wynagradzania członków organów spółek giełdowych. Odbiorcami naszych usług najczęściej są członkowie rad nadzorczych, komitetów wynagradzania bądź przedstawiciele spółek matek, których celem jest właściwe zatrudnienie i nawiązanie długoletniej współpracy biznesowej z kadrą menadżerską.

Doradzamy również radom nadzorczym oraz zarządom spółek w grupach kapitałowych objętych działaniem tzw. nowej ustawy kominowej (ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Rozwiązanie stosunku pracy nie musi być trudnym doświadczeniem dla pracodawcy. Zespół Prawa HR Deloitte Legal wspiera klientów od samego początku – począwszy od podjęcia niełatwej decyzji o rozstaniu z pracownikiem, wyboru najlepszej strategii rozwiązania umowy, aż do samego spotkania z pracownikiem. Tryb rozwiązania dostosowujemy zawsze do konkretnego przypadku, tak aby uniknąć ewentualnego sporu sądowego w przyszłości, a jeśli do niego jednak dojdzie – by mieć jak największe szanse na obronę decyzji pracodawcy w sądzie. Prawidłowe sformułowanie przyczyny rozwiązania umowy to klucz do sukcesu.

Wsparcie Zespołu Prawa HR Deloitte Legal nie ogranicza się jedynie do przygotowania oświadczenia o rozwiązaniu umowy – wspieramy również podczas niełatwych rozmów z pracownikiem, często będącym członkiem wyższej kadry menadżerskiej. Przygotowujemy kadry HR na możliwe sytuacje i dbamy, by Klient przygotowany był na każdy scenariusz.

Czasami mimo podjętych prewencyjnych działań dochodzi do sporu sądowego pracownika z pracodawcą. Ważne, żeby już na początku dobrać najefektywniejszą strategię procesową. Zespół Prawa HR Deloitte Legal reprezentuje pracodawców nie tylko w sprawach z odwołań od wypowiedzenia umów o pracę czy rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Nasi eksperci są przygotowani na każdy rodzaj sporów z zakresu prawa pracy i HR, w szczególności dotyczących kwestii związanych z:

 • mobbingiem, dyskryminacją, nierównym traktowaniem i ochroną dóbr osobistych, w tym roszczeń o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie,
 • wynagrodzeniem za nadgodziny,
 • premiami i odprawami,
 • ustalaniem istnienia stosunku pracy,
 • odwołaniami od decyzji ZUS dotyczącymi m.in. podlegania ubezpieczeniom społecznym, w tym przekwalifikowania umów cywilnoprawnych na umowę o pracę,
 • odszkodowaniami za wypadki przy pracy,
 • odpowiedzialnością porządkową (uchylenie zastosowanej kary pieniężnej, upomnienia, nagany) oraz materialną pracowników (odpowiedzialność za mienie powierzone),
 • naruszeniem umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy,
 • naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników,
 • dokumentacją pracowniczą (spory dot. sprostowania świadectwa pracy, prawidłowego prowadzenia teczki pracowniczej),
 • odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
 • zbiorowym prawem pracy (spory ze związkami zawodowymi, układy zbiorowe pracy).

Reprezentujemy klientów w sądach w całej Polsce, w tym przed instancją odwoławczą i Sądem Najwyższym. Przygotowujemy każdy rodzaj pism procesowych: pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje, skargi kasacyjne. Prowadzimy rozmowy ugodowe, bierzemy udział w mediacji i przygotowujemy ugodowe rozwiązanie sporów.
 

Zastosowanie niewłaściwego typu umowy i struktury zatrudnienia pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe, stąd ważne, aby już na początku współpracy prawidłowo sklasyfikować stosunek prawny i dobrać odpowiednie rozwiązania. W Deloitte Legal:

 • pomagamy tworzyć efektywną strukturę zatrudnienia, skrojoną na miarę potrzeb i specyfiki działalności organizacji;
 • identyfikujemy i oceniamy ryzyko prawne związane z wyborem i wdrożeniem struktury zatrudnienia, bieżąca i ścisła współpraca z doradcami podatkowymi z zespołu Deloitte GES gwarantuje szeroką perspektywę podatkowo-prawną.
 • rekomendujemy rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka zakwestionowania i przekwalifikowania zawieranych umów w inne typy umów.

Współpraca pracodawcy z partnerami społecznymi jest złożonym, często wymagającym procesem. Umiejętnie prowadzona przynosi wymierne korzyści pracodawcom i pracownikom. Wymaga jednak wysokich kompetencji miękkich oraz wiedzy prawnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wspieraniu naszych Klientów w kształtowaniu relacji, w tym z „trudnymi” związkami zawodowymi. Asystujemy pracodawcom w bieżących relacjach z partnerami społecznymi, tworzymy strategię i treść komunikacji z pracownikami. Uczestniczymy w rozmowach i negocjacjach oraz przygotowujemy odpowiednią dokumentację. Wspieramy i reprezentujemy pracodawców w trakcie procesów konsultacji zbiorowych, sporach zbiorowych i sądowych ze związkami zawodowymi. Nasze doświadczenie pozwala nam na dobieranie najefektywniejszych środków praktycznych i prawnych, pozytywnie wpływających na relacje pracodawcy z partnerami społecznymi.

Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie opracowania i skutecznego wdrożenia wewnętrznych aktów prawa pracy, takich jak regulaminy pracy, wynagradzania czy premiowania. Dopasowujemy regulacje do indywidualnych wymagań i oczekiwań pracodawców.

Pomagamy w opracowaniu, negocjowaniu oraz zmianie układów zbiorowych pracy. Doradzamy także w kwestiach wypowiedzenia lub rozwiązania takich układów. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi oraz kształtowaniu strategii relacji z partnerami społecznymi w organizacjach.
 

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, poza koniecznością wydania regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, zobowiązany jest do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚŚ).

W dobie rynku pracownika, Fundusz nie jest już obowiązkiem, ale ważnym źródłem benefitów pracowniczych oraz elementem prawidłowo prowadzonej strategii Employer Brandingowej. Fundusz umożliwia pracodawcy wspieranie załogi w trudnych życiowych sytuacjach. Dodatkową zaletą świadczeń otrzymywanych z Funduszu jest ich korzystne traktowanie podatkowe i ZUS-owskie.

Kompleksowo doradzamy naszym Klientom w jaki sposób założyć i prowadzić Fundusz, jakie świadczenia mogą być z niego finansowane, bez ryzyka zakwestionowania wydatków przez ZUS bądź partnerów społecznych w zakładzie (np. związki zawodowe).

Właściwe zarządzanie czasem pracy to jedno z większych wyzwań menadżerów oraz działów HR. Z jednej strony, pracownicy wymagają coraz większej elastyczności, z drugiej brak prawidłowej polityki dot. czasu pracy, naraża każdą organizację na istotne, nie tylko finansowe ryzyka.

Naszym Klientom pomagamy w kompleksowym rozwiązywaniu tych problemów. Doradzamy przykładowo:

 • jaki dopasować okres rozliczeniowy do potrzeb organizacji?
 • jakie systemy i rozkłady czasu pracy najbardziej odpowiadają jej potrzebom biznesowym?
 • jak prawidłowo wprowadzić wszelkie zmiany?
 • jak prowadzić ewidencję czasu pracy?
 • jak rozliczać nadgodziny?
 • jak rozliczać czas pracy w trakcie podróży służbowych?

Zespół Prawa HR Deloitte Legal kompleksowo wspiera Klientów w tym zakresie. Proponujemy wsparcie zarówno w działaniach prewencyjnych (np. przygotowanie opinii z zakresu prawa pracy, niezbędnej dokumentacji, wsparcie wdrożenia zmian), jak również wspiera Klientów w trakcie prowadzonych kontroli PIP oraz w trakcie procesów sądowych o nadgodziny.

Ważnym elementem właściwego zarządzania czasem pracy są prowadzone przez nas szkolenia dla działów HR oraz dla menadżerów.

Dzięki dostępnym na rynku narzędziom i rozwiązaniom do podpisywania i obiegu dokumentów (często stosowanym już przez działy biznesowe w firmie), już teraz możliwe jest pozbycie się papieru ze znakomitej większości procesów HR. Wystarczy zacząć stosować te rozwiązania nie tylko w kontaktach z klientami, ale także własnymi pracownikami.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal wesprze Klienta w digitalizacji procesów HR poprzez:

 1. Przegląd procesów HR
 2. Analizę i przedstawienie możliwych usprawnień
 3. Wsparcie we wdrożeniu wybranych rozwiązań

Coraz bardziej zwracamy uwagę na kwestie odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i ekologię. Przy pomocy narzędzi elektronicznych robimy zakupy, zawieramy znajomości biznesowe, odbywamy spotkania, podpisujemy umowy. W dobie pandemii okazało się, że prawie wszystko da się zrobić zdalnie! Najwyższa pora wprowadzić nowoczesne rozwiązania również do HR!

Pracownicze akta osobowe, to ważny zbiór dokumentów obrazujących historię zatrudnienia pracownika. Każdy pracodawca (nawet ten zatrudniający tylko jedną osobę) jest zobowiązany do prowadzenia takich akt. Od 2019 r. mogą one przybrać nie tylko postać papierową, ale także elektroniczną.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal:

 1. Pomoże wybrać narzędzie spełniające wymagania prawne
 2. Przygotuje Klienta do wdrożenia e-teczki
 3. Zapewni wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu e-teczki

Wiemy, że Klienci wolą myśleć o nieustającym rozwoju biznesu i zwiększaniu zatrudnienia, ale czasem zdarzają się sytuacje całkowicie niezależne od nich (np. kryzysy ekonomiczne, pandemia), które zmuszają do podjęcia trudnej decyzji o redukcji poziomu zatrudnienia. Niekiedy będzie się to wiązać z koniecznością wdrożenia procedury zwolnień grupowych (w tym także zwolnień monitorowanych).

Zespół Prawa HR Deloitte Legal wspiera Klientów na każdym etapie takiego procesu, zarówno przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, jak również w trakcie rozmów i konsultacji z partnerami społecznymi w zakładzie pracy.

Deloitte Legal dostarcza kompleksową obsługę przekształceń przedsiębiorstw w tym w zakresie prawa HR. Zespół prawa HR we współpracy z innymi zespołami Deloitte Legal wspiera pracodawców na każdym etapie łączenia, podziału i przenoszenia zakładów pracy we wszelkich konfiguracjach prawnych. Przeprowadzamy badania due dilligence spółek pod kątem pracowniczym i przygotowujemy organizację przejmujących i przejmowanych zakładów pracy do nadchodzących zmian. Członkowie zespołu uczestniczą w konsultacjach przekształceń ze związkami zawodowymi, radami pracowników, europejskimi radami zakładowymi i innymi partnerami społecznymi. Doradzamy w kwestiach związanych z przejściem zakładu pracy i transferami środków z funduszy socjalnych. Wspieramy pracodawców w ujednolicaniu warunków zatrudnienia w związku z przeprowadzanymi restrukturyzacjami, redukowaniu zatrudnienia czy tworzeniu regulacji pracowniczych w nowo utworzonych spółkach.

Przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowników sektora bankowego i ubezpieczeniowego są coraz bardziej skomplikowane. Obecnie zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym współistnieje szereg regulacji, które się przenikają i ciągle zmieniają.

Pomagamy bankom, domom maklerskim oraz instytucjom ubezpieczeniowym odnaleźć się w gąszczu tych przepisów. Doradzamy jak prawidłowo i skutecznie wdrożyć odpowiednie unormowania w spółce.

Mamy duże doświadczenie w sporządzaniu, opiniowaniu jak i przeglądzie polityk wynagrodzeń pracowników oraz tzw. risk teakerów. Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu ujawnień informacji związanych z adekwatnością kapitałową i polityką wynagrodzeń.

Na co dzień doradzamy i rozwiewamy wszelkie wątpliwości dotyczące problematyki wynagrodzeń w sektorze finansowym.
 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na spółki giełdowe liczne obowiązki dotyczące sposobu wynagradzania i raportowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Od początku obowiązywania znowelizowanych przepisów pomagamy władzom spółek w opracowaniu i wdrożeniu polityk wynagrodzeń spełniających ustawowe kryteria jak i weryfikujemy gotowe projekty polityk.

Posiadamy również bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach, które podlegają ocenie biegłego rewidenta.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą w trakcie konferencji branżowych i w licznych publikacjach prasowych.

Każdy pracodawca, niezależnie od tego ilu pracowników zatrudnia, musi przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i podobnym zachowaniom niepożądanym. To jeden z podstawowych obowiązków, którego zaniedbanie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, organizacyjnych i wizerunkowych. W celu minimalizacji tych ryzyk, we współpracy z naszymi Klientami opracowujemy odpowiednie polityki i procedury przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym. Nawet najlepiej przygotowany dokument nie będzie jednak spełniał swojej roli, jeżeli nie będzie prawidłowo rozumiany i stosowany. Dlatego też wspieramy pracodawców w prawidłowym stosowaniu polityk. Ponadto, w celu pogłębienia świadomości prawnej naszych Klientów i ich pracowników, organizujemy dedykowane szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym niepożądanym działaniom.

Kodeks pracy obliguje pracodawców, m.in. do przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu (w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu), stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy, czy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za to, co dzieje się w jego zakładzie pracy.

Powołanie komisji wyjaśniającej pomoże zlokalizować źródło problemów, zapewnić pokrzywdzonym pracownikom przestrzeń do podzielenia się swoimi obawami i zapobiec negatywnym zjawiskom w przyszłości.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal wspiera pracodawców w powoływaniu komisji wyjaśniających, bierze aktywny udział w spotkaniach komisji, przesłuchuje świadków, zapoznaje się z dowodami oraz tworzy raport z prac komisji wyjaśniających.

Nasi eksperci zarekomendują najlepsze rozwiązania pozwalające na uniknięcie lub znaczne ograniczenie odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wskazywanych naruszeń oraz pomogą wdrożyć zalecenia płynące z przeprowadzonej kontroli. W myśl zasady „lepiej zapobiegać”, przeprowadzamy szkolenia pracowników, a także tworzymy a następnie pomagamy wdrożyć procedury skarg i zażaleń oraz systemy zgłoszeń.

Kwestie pracownicze stanowią ważny element każdej planowanej transakcji, gdy dochodzi do przejścia zakładu pracy lub jego części bądź do nabycia udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zespół Prawa HR Deloitte Legal przeprowadza przeglądy typu due dilligence i przygotowuje kompleksowe raporty w zakresie prawa pracy.

Celem badania jest zidentyfikowanie i wskazanie potencjalnych ryzyk dla planowanej transakcji na podstawie oceny zgodności dokumentacji oraz praktyk pracodawcy z obowiązującymi przepisami oraz orzecznictwem sądów. W raporcie wskazujemy kluczowe wnioski, opisujemy je, podajemy konsekwencje danego rozwiązania i rekomendowanie kroki w celu zabezpieczenia transakcji oraz oceniamy poziom ryzyka. Wśród najczęściej spotykanych ryzyk można wskazać ryzyko reklasyfikacji umów cywilnoprawnych w umowy o pracę albo umów o dzieło w oskładkowane umowy zlecenia.

W dobie gwałtownie postępującej globalizacji, międzynarodowa współpraca gospodarcza stała się codziennością. Wraz z rozwojem relacji biznesowych nieustannie ewoluują i powstają nowe prawa lokalne i międzynarodowe. Deloitte Legal dzięki globalnemu zasięgowi i ścisłej współpracy biur lokalnych wspiera pracodawców w każdym aspekcie prawa HR oraz monitoruje zmiany i trendy w prawie w niemal każdym miejscu na Ziemi. Dzięki temu możemy kompleksowo doradzać w pracowniczych kwestiach międzynarodowych, związanych w między innymi z transakcjami, restrukturyzacjami i tworzeniem zakładów pracy. Wspieramy grupy kapitałowe w obsłudze transgranicznych procesów HR, prowadzeniu postepowań wyjaśniających i w negocjacjach z międzynarodowymi partnerami społecznymi. We współpracy z naszym zespołem imigracyjnym, pomagamy pracodawcom w delegowaniu i zatrudnianiu pracowników w Polsce i za granicą.

Kontrolę wykonywania zadań i obowiązków przez płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych przeprowadzają inspektorzy kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola obejmuje najczęściej kwestie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal zapewnia kompleksowe wsparcie pracodawców-przedsiębiorców na wszystkich etapach kontroli, począwszy od analizy prawidłowości zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez inspektorów ZUS jak i ustaleń kontroli zamieszczonych w protokole.

Czuwamy nad tym, czy kontrola wykonywana była w granicach prawa, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W razie nieprawidłowości reagujemy – przygotowujemy odpowiednie pisma oraz dostarczamy bieżące wsparcie dla Klientów.

Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Wspieramy pracodawców podczas trwania postępowań kontrolnych – zarówno tych zapowiedzianych jak i prowadzonych ad hoc.

Dbamy, żeby inspektorzy pracy prowadzili kontrolę zgodnie z przepisami ustawy o PIP. Pomagamy w zgłaszaniu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Wspieramy pracodawców w wykonywaniu wniosków pokontrolnych.

ZUS może wszcząć postępowanie na wniosek pracownika jak i na podstawie kontroli przeprowadzonej z własnej inicjatywy. Zespół Prawa HR Deloitte Legal pomaga pracodawcom na etapie postępowania administracyjnego w ZUS – przygotowuje pisma ze stanowiskiem, uczestniczy w przesłuchaniu świadków i stron, pozostaje w kontakcie z pracownikami ZUS, kontroluje wpływ dokumentów do akt sprawy.

Kluczowym momentem jest zawsze wydanie decyzji przez ZUS (najczęściej w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym).

Przygotowujemy odwołanie od decyzji w imieniu płatnika składek, odpowiedzi na odwołania wniesione przez ubezpieczonych jak i ZUS. Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych z odwołań od niekorzystnych dla nich decyzji ZUS.

Z każdym rokiem rośne zainteresowanie pracodawców zewnętrznymi formami zatrudnienia. Korzystanie z zasobów zewnętrznych często pozwala obniżyć koszty i usprawnić procesy w przedsiębiorstwach, zarówno w zakresie głównej działalności jak i działów wspierających. Obok restrykcyjnej i szczegółowo uregulowanej pracy tymczasowej, alternatywę stanowią outsourcing oraz leasing pracowników. Nasze szerokie doświadczenie, znajomości rynku pracy i praktyki organów administracji publicznej pozwala skutecznie dobierać dla pracodawców formuły współpracy dopasowane do ich potrzeb. Przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Doradzamy również w praktycznym wykorzystywaniu zewnętrznego zatrudnienia w sposób minimalizujący ryzyka prawne i maksymalizujący efektywność takiej formy współpracy.

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Zespół Prawa HR Deloitte Legal przy wsparciu najlepszych zewnętrznych specjalistów z zakresu bhp zapewnia Klientom wsparcie w działaniach prewencyjnych (audyt BHP), a także w toku kontroli PIP dotyczących aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mamy duże doświadczenie w działaniach w sytuacjach kryzysowych (np. w razie wypadków) gdzie liczy się błyskawiczna pomoc prawna i ekspercka. Prowadzimy spory sądowe dotyczące skutków wypadków przy pracy czy chorób zawodowych.

Edyta Defańska-Czujko

Edyta Defańska-Czujko

Local Partner, Prawo HR

Edyta jest adwokatem i absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 17-letnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla pracodawców w szeroko pojętych HR. W ostatnim czasie pełniła funkcję par... Więcej

Agata Jost

Agata Jost

Partner Associate, Prawo HR

Agata jest radcą prawnym dopuszczonym do wykonywania zawodu w Polsce oraz Partner Associate w Deloitte Legal. Agata ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońs... Więcej