Rynek mocy

Artykuł

Raport: „Rynek mocy - pespektywy w Polsce”

Jaki wpływ może mieć rynek mocy na polską energetykę?

Marzec 2017 r.

Wnioski z raportu „Rynek mocy - perspektywy w Polsce”, zrealizowanego przez ekspertów Deloitte i Energoprojekt-Katowice wskazują, że przy przyjętych założeniach, szacowany koszt rynku mocy w pierwszym Okresie Dostaw może wynieść około 4,1 mld PLN.

Raport opracowany przez Deloitte i Energoprojekt-Katowice „Rynek mocy - perspektywy w Polsce” prezentuje potencjalną sytuację rynkową po wdrożeniu rynku mocy w Polsce. Główny nacisk w raporcie położono na wskazanie możliwego kształtu rynku oraz sytuacji jego graczy po przejściu na dwutowarowy model rynku energii.

Rynek mocy - Analiza doświadczeń z wdrożenia w innych krajach

Skuteczność rynku mocy w Polsce będzie zależała od szczegółowych uregulowań oraz zdolności do korekty ewentualnych nieefektywności, które pojawiały się w przypadku innych europejskich wdrożeń tego rozwiązania. Doświadczenia brytyjskie pokazują, że wprowadzenie mechanizmów mocowych nie musi automatycznie skutkować wygenerowaniem wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy nowych mocy. Na podstawie wyników dwóch pierwszych aukcji, rząd brytyjski w porozumieniu z sektorem energetycznym zreformował rynek mocy, co zaowocowało wzrostem ceny na rynku mocy.

Rynek mocy - Ryzyka oraz dobór strategii

W celu efektywnego uczestnictwa w rynku mocy i optymalizacji przychodów gracze muszą zarządzić szeregiem ryzyk związanych z udziałem w aukcji, w szczególności dotyczących możliwości zapewnienia przez rynek mocy optymalnej ceny.

W celu zapewnienia materializacji korzyści wynikających z uczestnictwa w rynku mocy przy akceptowalnej ekspozycji na ryzyka, podmioty rozważające udział w rynku powinny dokonać przeglądu oraz wyboru optymalnej strategii uczestnictwa w rynku mocy. Dobór optymalnej strategii powinien uwzględniać zarówno aktywa gracza, jego pozycję rynkową, jak i apetyt na ryzyko.

Rynek mocy - Analiza kosztów funkcjonowania w Polsce na bazie symulacji pierwszej aukcji na Okres Dostaw w 2022 roku

Na potrzeby niniejszego raportu przeprowadzono symulację pierwszej aukcji mocy w 2017 roku na Okres Dostaw w 2022 roku, w której wyznaczono cenę zamknięcia aukcji a także oszacowano całkowity koszt rynku mocy w badanym roku – wynosi on około 4 107,0 mln PLN, co przekłada się na 31,9 PLN w przeliczeniu na 1 MWh zużycia energii netto przy uproszczającym założeniu jednolitej alokacji kosztów na wszystkie grupy odbiorców. Łączny koszt zakupu mocy na okres Dostaw w 2022 roku oszacowano z uwzględnieniem różnych cen zamknięcia aukcji dla jednostek istniejących, nowych i modernizowanych.

Raport Rynek mocy
Partner badania

Webcast

Autorzy Raportu zapraszają na seminarium online poświęcone omówieniu kluczowych kwestii związanych z wdrożeniem rynku mocy w Polsce naświetlonych w raporcie przygotowanym przez Deloitte i Energoprojekt-Katowice SA pt. „Rynek mocy - perspektywy rw Polsce”.

Webcast odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w godz. 11.00 - 12.30.

Zarejestruj się

Czy ta strona była pomocna?