Usługi

Rekompensata kosztów CO₂

Wsparcie Deloitte w uzyskaniu pomocy publicznej w związku z przenoszeniem kosztów emisji CO₂ na cenę energii elektrycznej

W związku z planowanym uruchomieniem w Polsce systemu rekompensat dla przemysłu energochłonnego, określone spółki przemysłowe otrzymają możliwość corocznej częściowej rekompensaty kosztów uprawnień przenoszonych w cenie energii elektrycznej. Budżet systemu w pierwszych dwóch latach wynieść 1,8 miliarda złotych. Warunkiem otrzymania pieniędzy będzie spełnienie wielu rygorystycznych warunków i dopełnienie obowiązków formalnych.

Przemysłowy odbiorca energii elektrycznej będzie mógł wybrać tylko jeden system wsparcia. Zwracamy uwagę, że o przyznanie rekompensat za rok 2019 będzie mógł się ubiegać podmiot, który w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, złoży oświadczenie do spółki energetycznej, z którą zawarł umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową. Oświadczenie dotyczy zrzeczenia się uprawnienia do stosowania „zamrożonych cen energii” wynikającej z jednego z obecnie dostępnych systemów wsparcia.

W projekcie Ustawy o systemie rekompensat został wyznaczony termin 31 marca na złożenie wniosku o wypłatę pomocy za rok poprzedni do Prezesa URE. Prezes URE wyda decyzję do 30 września danego roku kalendarzowego. Jeśli system rekompensat zostanie wdrożony w obecnym kształcie, to pierwsze wypłaty rekompensat za 2019 r. będą możliwe w 2020 r.

Zespół Deloitte oferuje współpracę w obszarze przeprowadzenia analiz niezbędnych do podjęcia optymalnych decyzji i wsparcia w uzyskaniu możliwej pomocy publicznej.

Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

  • analizę funkcjonujących systemów wsparcia dla przemysłowych odbiorców energii elektrycznej wraz z określeniem ich kluczowych implikacji finansowych i regulacyjnych,
  • analizę możliwości uzyskania dofinansowania w ramach systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych,
  • wyznaczenie wysokości przysługującej rekompensaty zgodnie z metodologią określoną prawem wspólnotowym,
  • opracowanie dokumentacji do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na potrzeby wniosku o wypłatę rekompensaty.
Ulotka: Rekompensata kosztów CO2

Kontakt

Aleksandra Skrzypek

Aleksandra Skrzypek

Liderka Grupy Energy, Resources & Industrials

Aleksandra jest doradcą podatkowym i posiada ponad 14-letnie doświadczenie zawodowe. Doświadczenie Aleksandry obejmuje kompleksowe doradztwo w zakresie podatku VAT, CIT, PCC oraz podatku od nieruchomo... Więcej

Robert Karczmarczyk, FRM

Robert Karczmarczyk, FRM

Dyrektor, Risk Advisory, Corporate Risk & Energy

Robert specjalizuje się w realizacji prac doradczych w obszarze energetyki, w tym odnawialnej, zarządzania finansami i płynnością oraz modelowania i inżynierii finansowej. Robert zarządzał projektami ... Więcej

Jakub Łabuz

Jakub Łabuz

Radca prawny, Partner Associate, Fuzje i Przejęcia, Rynki Kapitałowe

Jakub jest radcą prawnym i Partner Associate w zespole fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych w kancelarii Deloitte Legal. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskieg... Więcej