PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#4 Dominika Bettman o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed liderami, o nowej definicji przywództwa gotowej na jutro

Data emisji: 29 stycznia 2021

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

Przesuń stronę do:

PODCAST: C-suite@Transformation

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Dominiką Bettman o wyzwaniach, jakie stoją dzisiaj przed liderami, o nowej definicji przywództwa oraz wpływie zmian technologicznych wywołanych pandemią na sposób pracy, a także o autentyczności i zaufaniu, jako fundamentach kultury organizacyjnej jutra.

Dominika Bettman – prezeska zarządu (CEO) oraz dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska. Z Siemensem związana od 25 lat. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych); propagatorka idei różnorodności i zarządzania włączającego. Aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nt. innowacyjnego przemysłu i transformacji cyfrowej. Za swoje działania wyróżniona przez Forbes nagrodą Brandme CEO. Przedkłada czyny nad słowa, jest więc aktywnie obecna w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości. Jest wiceprezydentką Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członkinią rady programowej OEES, przewodniczy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB oraz Radzie KIGEiT. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w Radzie Uczelni Politechniki Warszawskiej. Członkini Rady Nadzorczej Santander Bank Polska. Wierzy w to, co robi. Robi to, w co wierzy.

Dyskutujemy o tym, co powinno cechować dzisiaj liderów: o byciu autentycznym, odważnym zwłaszcza jeśli chodzi o pokazywanie swoich emocji, a także otwartym na porażkę – nie tylko w teorii. A także o wszystkich lękach, jakim przywództwo musi stawiać czoła w sposób jeszcze bardziej dobitny niż kiedykolwiek wcześniej. Dotyczą one m.in. pracy, digitalizacji, skutków pandemii, zmian klimatycznych. Dominika Bettman podkreśla też fakt, że oczekiwania wobec przełożonych powinny ulec zmianie: szef nie jest wszechwiedzący, nie umie przepowiadać przyszłości – podobnie jak jego zespół, z którym pracuje. Niemniej, razem, mogą stawić jej czoła. Chociaż jesteśmy od siebie fizycznie oddaleni, odseparowani, to ten dystans powoduje, że jedyne na co możemy liczyć to na siebie na wzajem. To kluczowa zmiana zdaniem mojej rozmówczyni, która redefiniuje na nowo nasze współzawodnictwo, ustępujące miejsca silnej współpracy i zaufaniu.

Zmianom ulega również planowanie, czy opieranie swoich strategii o scenariusze. Zdaniem Dominiki Bettman planowanie samo w sobie powinno być traktowane jako proces. Scenariusze, nawet najlepiej dopracowane, mogą nigdy się nie wydarzyć.

Jakie więc cele obrać sobie na przyszłość? Tutaj trudno o jednoznaczną odpowiedź. Jakich języków obcych uczyć się w zdygitalizowanych czasach? Jakie umiejętności nabywać? Jak podążać za swoją pasją, łącząc ją z zawodem? Jakie faktycznie zagrożenie może nieść ze sobą cyfryzacja? Co z przyszłością pracy?

 

 

Podcast C-suite@Transformation

#4 Dominika Bettman about the challenges leaders have to face these days, about the new definition of leadership 

Broadcasting date: 29 January 2021

C-suite@Transformation is a podcast during which I, John Guziak, discuss the new dimension of leadership in the era of technology transformation and the need to be human-centric. I invite specialist and C-suite members to share their views.

In the next episode of the C-suite@Transformation I am talking to Dominika Bettman about the challenges leaders have to face these days, about the new definition of leadership and the impact of technological changes caused by the pandemic on the way of work, as well as about authenticity and trust being the foundations for the organizational culture of tomorrow.

Dominika Betmman – president of the board (CEO) and director of Digital Industries at Siemens Poland, associated with Siemens for 25 years. A proponent of corporate social responsibility, active participation of women in business (mainly the science and technology industries); advocate for diversity and inclusive management. She actively participates in the public debate on digital transformation and innovative industry. For her actions awarded by Forbes as a ‘Brandme CEO’.

Believes that actions speak louder than words, which is why she plays an active part in initiatives that match her values: e.g. as a VP of the Lewiatan Confederation of Private Employers, Chairwoman of the Responsible Leadership Council at FOB and of the KIGEiT Board, Member of the OEES Program Board, the Accessibility Council appointed by the Ministry of Funds and Regional Policy and Member of the Supervisory Board of Santander Bank.

We discuss what features contemporary leaders should have, i.e. being authentic, brave especially in terms of showing emotions, and open for failure - not only in theory. And also all the fears the leadership needs to overcome in a more resolute manner than ever before. Those fears refer to, among other things, work, digitalization, effects of the pandemic and climate changes. Dominika Bettman highlights that expectations towards superiors should change: a boss is not omniscient and can’t tell the future - same as the team he/she is working with. However, together they are able to face the future. Despite the physical distance and separation, we can only count on one another. According to my interlocutor, this is a key change, which redefines our willingness to compete, as competitiveness becomes replaced with strong cooperation and trust.

What is more, planning or supporting strategies with scenarios are also subject to changes. Dominika Bettman points out that planning as such should be treated as a process. While scenarios, even the most meticulous ones, can never happen.

So, what goals should we set for the future?  There is no one answer to this. What foreign languages should we learn in the digital era? What skills should we acquire? How to follow our passion and combine it with our job? What are the actual threats posed by digitalization? What about the future of work?

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?