PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#5 Renata Kulej o przywództwie oraz modelach pracy w dobie transformacji technologicznej oraz zagrożenia pandemią

Data emisji: 15 lutego 2021

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

 

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN:

 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Renatą Kulej o zmianach w sposobie pracy i zarządzania, które spowodowała pandemia, o roli lidera, która obecnie jest niezwykle ważna i stanowi klucz do powodzenia wprowadzanych zmian, a także o przyszłości: czy rozwój technologii zmniejszy zapotrzebowanie na pracę człowieka czy wręcz przeciwnie – technologia stworzy nowe miejsca pracy.

Renata Kulej – członek rady nadzorczej oraz dyrektorka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Nationale-Nederlanden, od ponad pięciu lat delegowana do pracy w Hadze, w Holandii. Liderka HR, z ponad 20-letnim doświadczeniem. Zaufany doradca, który angażuje najwyższe szczeble organizacyjne i buduje współpracę. Wspiera 11 krajowych dyrektorów personalnych (z 9 krajów w Europie i 2 w Azji) w dostosowywaniu oraz realizacji strategii, doradca i partner sparingowy dla CEO International i jego zespołu zarządzającego. Jej zasługą jest m.in. wdrożenie nowego modelu operacyjnego dla HR, osiągnięcie 30% różnorodności (kobiet powołanych na kluczowe stanowiska menedżerskie), wprowadzenie Strategicznego Planowania Zatrudnienia, zapewnienie stabilności przywództwa przy zmianach zespołów zarządzających, a także rozwój zespołów zarządzających. Wyróżnia ją ogromne zaangażowanie, pasja i osiągnięcia w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich, organizacyjnych i biznesowych zmian.

Zdaniem Renaty Kulej pandemia Covid-19 odegrała paradoksalnie pozytywną rolę podczas pracy zdalnej. Prawdopodobnie wprowadzenie takiego systemu pracy w normalnych okolicznościach nie byłoby możliwe lub byłoby bardzo trudne do zrealizowania. COVID-19, z uwagi na to, że dotyka wszystkich, sprawił, że pracownicy zjednoczyli się, zbliżyli do siebie, wykazali się większą wyrozumiałością, stali się bardziej …ludzcy. Ogromny wpływ na powodzenie pracy zdalnej miał zarząd, na barkach którego spoczywało umiejętne zarządzanie, poznanie i odpowiadanie na indywidualne problemy i potrzeby każdego członka zespołu. W przyszłości najlepszym rozwiązaniem będzie zdaniem mojej rozmówczyni wprowadzenie hybrydowego systemu pracy, a zadaniem HR-u będzie poprowadzenie dialogu między pracownikami, menedżerami i zarządem tak, aby poznać potrzeby wszystkich i wypracować optymalny model.

Renata Kulej uważa, że kluczem do dobrego zarządzania obecnie, a także w przyszłości są trzy elementy. Pierwszym z nich jest współczucie, chęć zrozumienia drugiego człowieka, empatia. Drugim jest nawiązanie połączenia, które w czasach rozwiniętej technologii jest dużo prostsze, jednak chodzi o połączenie na dużo głębszym, socjologicznym poziomie: o nawiązanie relacji. Trzeci czynnik to współpraca. To właśnie emocje są naszym wyróżnikiem i niezbywalnym atutem. Dlatego też, co do przyszłości pracy i postępującej digitalizacji, zdaniem Renaty Kulej technologia nigdy nie będzie w stanie zastąpić pracy człowieka. Może tę pracę usprawnić, podwyższyć jej jakość, być może powstanie zapotrzebowanie na nowe stanowiska, jednak robot nigdy nie będzie potrafił zastąpić czynnika, jakim są emocje, jakim jest empatia.

Zapraszam do wysłuchania.

 

 

English version:

Podcast C-suite@Transformation

#5 Renata Kulej about leadership and working models in the digital transformation era and in the face of the pandemic
Broadcasting date: 15 February 2021
 

C-suite@Transformation is a podcast during which I, John Guziak, discuss the new dimension of leadership in the era of technology transformation and the need to be human-centric. I invite specialist and C-suite members to share their views.

During the next C-suite@Transformation podcast, I will ask Renata Kulej about changes in the working and management methods driven by the outbreak of Covid-19, about the role of leaders, which has now become enormously important and is key to the success of the transformation, and about the future: whether technological advancement will reduce demand for human work or quite the opposite, whether technology will create new jobs.

Renata Kulej – member of the supervisory board and HR Director at Nationale-Nederlanden, for more than five years delegated to work in the Hague, the Netherlands. An HR leader with over 20 years of experience. A trusted adviser engaging C-level executives and facilitating cooperation. She supports 11 country HR directors (9 based in Europe and 2 in Asia) in strategy alignment and implementation, in addition to acting as the adviser to and sparring partner of CEO International and his executive team. She has contributed to launching a new HR operating model, achieving 30% diversity (women appointed to key management roles), introducing Strategic Workforce Planning, ensuring stability of leadership in the face of executive team changes as well as developing management teams. She stands out for her engagement, passion and achievements in HR development as well as organizational and business transformation.

Renata Kulej believes that, paradoxically, the outbreak of Covid-19 has had a positive impact on remote work. Adoption of this work model in normal circumstances would probably be impossible or very challenging. As the pandemic has affected everyone, employees have joined forces, worked in close liaison, shown more understanding and become more... humane. The success of switching to the remote mode would not have been possible without the tremendous effort of the C-suite, assuming responsibility for skillful management as well as identifying and responding to the needs and expectations of individual team members. According to my guest, in the future a hybrid work model will be the best solution, while the HR function will need to engage in a dialogue with staff, managers and the C-suite so as to find out what their needs are and come up with a model that will work best for all.

Renata Kulej is of the opinion that three factors are at play now and will determine good management in the future. First of all, compassion, willingness to understand others and empathy. Second, establishing a connection, which is much easier given the technological advancement, though what she means is a connection at a much deeper, sociological level – a relationship. The third factor is cooperation. What differentiates us is emotions, which are our indispensable asset. That’s why as far as the future of work and the rapidly advancing digitization are concerned, Renata Kulej believes that technology will never be able to replace human work. It may improve its efficiency and quality, possibly create demand for new jobs, but a robot will never be capable of replacing such factors as emotions or empathy.

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?