PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#6 Arthur Mazor o zmianach w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz o usprawnieniu współpracy w zespołach

Data emisji: 18 marca 2021

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

 

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Arthuremem Mazorem o problemach, z którymi zmagają się obecnie liderzy i pracownicy w organizacjach; o zmianach w zarządzaniu zasobami ludzkimi; o tym, co zrobić, aby usprawnić współpracę w zespołach, a także o cechach, jakie powinien posiadać dziś lider.

Arthur Mazor – dyrektor, globalny lider Praktyki ds. Transformacji HR w Deloitte,  członek zespołu wykonawczego ds. Globalnego Kapitału Ludzkiego. Ukończył Organizację i Zarządzanie na Emory University’s Goizueta Business School. Jego zawodowa podróż od ponad 25 lat skupia się na zarządzaniu kapitałem ludzkim. Obecnie jest odpowiedzialny za kierowanie ciągłym rozwojem innowacyjnego podejścia firmy, co bezpośrednio wpływa na wyniki biznesowe klientów – to one zapewniły Deloitte pozycję nr 1 na świecie w zakresie doradztwa w obszarze transformacji zasobów ludzkich. Arthur współpracuje klientami na skale globalną nad tym, by zwiększyć ich wartość biznesową poprzez transformację strategii, programów i usług dotyczących kapitału ludzkiego. Jest aktywnie zaangażowany we wdrażanie głównych inicjatyw w zakresie kapitału ludzkiego i transformacji HR wraz z niektórymi z najbardziej znanych światowych marek.

Zdaniem Arthura Mazora liderzy coraz częściej zwracają uwagę na problemy, z którymi zmagają się ich pracownicy. Zastanawiają się, jak mogą wpłynąć na polepszenie współpracy w zespołach, na zwiększenie efektywności i poprawę wyników, dzięki koncentracji na potrzebach ludzi. Art widzi szansę na współpracę liderów biznesowych i HR. Uważa, że obecność osoby, która skupi się na czynniku ludzkim mogłaby pomóc w pokonywaniu tych wyzwań.

Wymienia cztery zmiany, które wprowadzone w organizacji, poprawiają jej efektywność. Pierwsza z nich to zwiększenie zwinności, rozumiana, jako otwartość na nowe doświadczenia i chęć uczenia się. Druga to elastyczność, umiejętność dopasowywania się. Trzecia to projektowanie rozwiązań i zmian, które mogą nastąpić w przyszłości. Ostatnia – czwarta to argumentacja. Zauważa, że wszelkie zmiany nie nastąpią nigdy z dnia na dzień, jest to długotrwały proces, który na końcu przynosi pozytywne efekty. Te zmiany wpływają na współpracę zespołu, a co za tym idzie, zwiększają efektywność wykonywanych zadań.

Zdaniem mojego rozmówcy lider powinien skupić się na osiąganiu swojego celu biznesowego, co nie oznacza, że potrzeby pracownika mają być zaspakajane w drugiej kolejności. Należy postawić człowieka i biznes na równi. Art uważa, że każdy dobry lider powinien każdego dnia zadawać sobie pytanie: czego potrzebuje mój zespół, aby odnieść sukces?

Zapraszam do wysłuchania.

 

 

PODCAST: C-suite@Transformation

#6 Arthur Mazor on changes in human resource management and enhancing collaboration within teams

Broadcast date: 18 March 2021

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

In the next C-suite@Transformation podcast I am talking to Arthur Mazor about problems currently faced by leaders and employees in organisations; about changes in human resource management; about ways of enhancing collaboration within teams and the qualities which today’s leaders should demonstrate.

Arthur Mazor — Principal, Deloitte’s Global HR Transformation Leader, member of Global Human Capital Executive. He earned his degree in Organization & Management at Emory University's Goizueta Business School. His professional journey for more than 25 years has been exclusively focused on human capital management.  Arthur is accountable for guiding the firm’s continued innovation and capability growth to drive unique and powerful client business outcomes that have enabled Deloitte’s position as the world’s #1 HR transformation consultancy. He collaborates with global clients to drive business value through transforming human capital strategies, programmes, and services.  He is actively engaged in driving major human capital and HR transformation initiatives with some of the world’s best known brands.

In Arthur Mazor’s opinion, leaders are increasingly focused on problems faced by their employees.  They consider how to enhance collaboration within teams, how to improve efficiency and performance by focusing on people’s needs. Art sees opportunities for collaboration between business leaders and HR. He believes that the presence of a person who will focus on the human factor could help address such challenges.

He names four changes which —if effected — improve the effectiveness of an organisation. The first one is improved agility understood as being open to new experiences and having an appetite for knowledge. The second one is flexibility, the ability to adapt. Third is designing solutions and changes which may happen in the future. Last, the fourth one, is arguments. He notes that changes will never happen overnight. This is a long-term process which eventually brings positive outcomes. These changes affect the way a team collaborates, and thus — improve performance.

Art believes that a leader should focus on achieving their business objective, which does not mean that the needs of an employee should come second. People and business are equal. Art believes that every good leader should every day ask themselves what their team needs to succeed.

I hope you enjoy the podcast.

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?