PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#12 Beata Janczur explains why when we discuss the future of work we talk about the future of people

September 20th, 2021

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

In another in our series of C-suite@Transformation podcasts I talk to Beata Janczur about how HR affects the work of the entire organisation, about the challenges faced by managers and management boards, as well as about the vision of the future of work and why employees (humans) are critical to the company's success.

Beata Janczur — Vice-President of the Management Board at Credit Agricole Bank Polska. She started her work at Credit Agricole Bank Polska in 2007 as HR Managing Director and now coordinates HR activities for CA in Poland. She was previously employed with the ING Group in Poland, the Netherlands and Russia. At ING Nationale Nederlanden in Poland she worked as HR Managing Director. At ING Business School in Amsterdam she was responsible for the Development Programmes targeted at TOP200 executives, as well as employee engagement and organisational culture projects, later implemented at ING all over the world. At ING Life Insurance Russia in Moscow she developed and implemented a project to develop sales and support staff. She graduated from the Jagiellonian University’s Institute of Psychology.

Beata Janczur believes that the HR function is very important at the management board level. Meetings are held not only to discuss business objectives, but also to talk about the people — their problems and expectations. Leaders have changed their attitude to management. They discuss trust, not control and consulting with employees, not merely informing them of the decisions already taken.

Beata Janczur believes that when we talk about the future of work, we talk about the future of people. Managers are now being faced with a very difficult challenge. They must understand that when work moved home, gaps have narrowed and that teams are made of people who work with them not for them. A good manager is a person who likes people, respects them and understands their needs. Teams are made of various personalities, people at various stages in their lives, with various problems and expectations. The role of the executives is to support managers in their jobs and in building teams and organisational cultures.

My guest says that organisations should have a monitoring system in place, but to check whether the objectives are feasible, whether there is anything that could jeopardise the attainment of goals, not to track the time worked. Team management should be based on trust and leaders must make sure that they have done everything to help staff fulfil their tasks.

Let me invite you to listen to our discussion!

Subscribe the "CAPITAL H" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

cq5dam.web.1400.350.desktop.jpeg (1280×320)

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Beatą Janczur o tym, w jaki sposób funkcja HR ma wpływ na pracę całej organizacji, z jakimi wyzwaniami mierzą się obecnie menedżerowie oraz zarządy, a także o wizji przyszłości pracy i o tym, dlaczego to pracownik -człowiek jest niezbędny, by firma mogła osiągnąć sukces.

Beata Janczur - Wiceprezes Zarządu w Credit Agricole Bank Polska. Pracę w Credit Agricole Bank Polska rozpoczęła w 2007 roku jako dyrektor zarządzający pionem HR, koordynuje również działania HR dla CA Polska. Wcześniej związana była z grupą ING w Polsce, Holandii oraz Rosji. W ING Nationale Nederlanden w Polsce była Dyrektorem Zarządzającym pionem HR. W ING Business School- Amsterdam była odpowiedzialna za Programy Rozwoju dla kadry zarządzającej TOP200 i projekty dotyczące między innymi budowania zaangażowania pracowników, kultury organizacyjnej, wdrażane potem w spółkach ING na całym świecie. W ING Life Insurance Russia w Moskwie opracowała i wdrożyła projekt rozwoju kadry sprzedaży i wsparcia. Jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdaniem Beaty Janczur funkcja HR ma obecnie bardzo duże znaczenie na poziomie zarządu. Na spotkaniach nie są omawiane tylko cele biznesowe, poruszany jest temat ludzi – ich problemów i oczekiwań. Zmieniło się podejście liderów do kwestii zarządzania. Rozmawiają o zaufaniu, a nie o kontrolowaniu, o prowadzeniu dialogu z pracownikami, a nie ich informowaniu.

Moja rozmówczyni uważa, że mówiąc o przyszłości pracy mówimy o przyszłości ludzi, a menedżerowie mierzą się obecnie z bardzo trudnym wyzwaniem. Muszą rozumieć, że w momencie przeniesienia pracy do domu dotychczasowy dystans się skrócił, że zespoły to osoby, z którymi pracują, a nie, osoby które pracują dla nich. Dobry menedżer to osoba, która lubi ludzi, szanuje ich i rozumie jakie mają potrzeby. Zespoły składają się z różnych osobowości, osób na różnym etapie życia, z innymi problemami i oczekiwaniami. Z kolei zadaniem zarządów jest wspierać menedżerów w zarządzaniu oraz budowaniu tych zespołów i kultury organizacji.

Zdaniem mojej rozmówczyni organizacje powinny posiadać system monitorujący pracę, ale ma on sprawdzać, czy założone cele są możliwe do osiągnięcia, czy są jakieś zagrożenia, które mogą w tym przeszkodzić, a nie kontrolować ilość przepracowanych godzin. Zarządzanie zespołem powinno być oparte na zaufaniu, a liderzy muszą upewnić się czy zrobili wszystko, by pomóc swoim pracownikom realizować powierzone im zadana.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?