PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#16 Magdalena Zielińska - New trends in HR and team management

February 4th, 2022

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

 

In this sequel of C-suite@Transformation podcast series I will talk to Magdalena Zielińska, HR Director in GOG.com. She will tell us what HR means to her, what challenges leaders will have to face this year, what should they focus on when implementing changes and making decisions, and what is her idea of work in future.

Magdalena Zielińska - HR director with 15+ years experience in different sectors (e-commerce, financial services, entertainment, public, manufacturing). Passionate about optimization and automation, Six Sigma Green Belt holder. Interested in global trends, especially those shaping the labor market and organizational culture, with courage and curiosity to implement them on Polish ground. Mentor, who believes you can always align your talents with what you do every day.

My guest believes that each management board needs both flexibility and agility as they allow fast and easy response to changes and new market trends, such as globalisation. The number of firms organising international teams and giving their employees a choice to work from home, in a hybrid manner or in the office has been growing. The pandemics has contributed to the development of this model, which allows companies to employ the most talented people, and employees to adjust work performance to their needs and preferences.

Another thing my guest considers important is transparency of decisions and communication, which should not be limited to one-way information flow, but ensure listening to needs and opinions of lower-level staff. Magdalena believes teams should participate in decision making and be asked for opinions, to make them feel a part of the firm and able to influence both its operations and further growth.

To learn more, listen to the podcast.

 

Subscribe to e-mail notifications about new podcasts!

Subscribe the "C-suite@Transformation" podcast

Receive notifications about new meetings:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify

WERSJA POLSKA

PODCAST: C-suite@Transformation


# 16 Magdalena Zielińska – Nowe trendy w HR i zarządzaniu zespołami

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, prowadzę rozmowy o nowym wymiarze przywództwa w erze transformacji technologicznej, a także o usytuowaniu człowieka w centrum uwagi. Do swoich rozmów zapraszam ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej, C-suite.
 

W kolejnym odcinku podcastu C-suite@Transformation rozmawiam z Magdaleną Zielińską, Dyrektor HR w GOG.com, o tym czym jest dla niej HR, z jakimi wyzwaniami będą się mierzyć Liderzy w tym roku, na co powinni zwrócić uwagę wdrażając zmiany i podejmując decyzje, a także jak wyobraża sobie pracę przyszłości.

Magdalena Zielińska - Dyrektorka HR z ponad 15-letnim doświadczeniem w
różnych sektorach (e-commerce, usługi finansowe, rozrywka, sektor publiczny,
produkcja). Pasjonatka optymalizacji i automatyzacji, posiadaczka certyfikatu
Six Sigma Green Belt. Interesuje się światowymi trendami, szczególnie tymi
kształtującymi rynek pracy i kulturę organizacyjną, z odwagą i ciekawością
wdraża je na polskim gruncie. Mentorka, która wierzy, że zawsze możesz
dopasować swoje umiejętności do tego, co robisz na co dzień.

Moja rozmówczyni uważa, że Zarządy firm powinny być elastyczne i zwinnie, aby móc w szybki i łatwy sposób dostosowywać się do zmian i nowych trendów na rynku. Jednym z nich jest globalizacja. W coraz większej ilości firm powstają międzynarodowe zespoły, a pracownicy mają wybór czy chcą pracować całkowicie zdalnie, hybrydowo, a może stacjonarnie w biurze. Pandemia przyczyniła się do rozwoju tego modelu, dzięki któremu firmy mają możliwość zatrudniać najzdolniejszych, a pracownicy w pełni dostosowują pracę do swoich potrzeb i preferencji.

Kolejnym ważnym elementem, z punktu widzenia mojego gościa, jest transparentność podejmowanych decyzji i komunikacja, nie tylko w jedną stronę, ale też wsłuchanie się w potrzeby i opinie pracowników niższego szczebla. Zdaniem Magdaleny warto włączać zespoły w podejmowanie decyzji i zapraszać ich do dialogu. Buduje to poczucie przynależności i wpływu na działania i rozwój organizacji.

 

 

Posłuchaj całej naszej rozmowy i dowiedz się więcej.

 

Subskrybuj powiadomienia e-mail o kolejnych odcinkach podcastu!

Subskrybuj podcast "C-suite@Transformation"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?