PODCAST: C-suite@Transformation

Punkty widzenia

PODCAST: C-suite@Transformation

#20 Anna Wróbel, Allegro: “We need people to future-proof our organizations”

November 15th, 2022

C-suite@Transformation is a podcast in which I, John Guziak, talk to experts and C-suite representatives about a new level of leadership in the age of technological transformation as well as about putting humans at the centre.

 

WERSJA POLSKA PONIŻEJ

I’d like to invite you to listen to a new episode of the C-suite@Transformation podcast where I will talk to Anna Wróbel, HR Director in Allegro, about ways of making our organizations future-proof, about the importance of human capital, value systems and flexibility.

Having gained experience in a variety of enterprises, she is HR Director in Allegro, the Central and Eastern European e-commerce giant.

From my guest’s perspective, currently people are the main pillar of every organization, while in future, they will become the only unchanged element of its structure, taking the perspective of 2050.

As all borders are blurring, both within and outside each organization, human capital becomes the pivot of a successful enterprise. People are the carriers of values; their attitudes determine whether an organization works “as one” to achieve a shared success, or as a group of competing teams pursuing their own short-term goals. Cross-functionality and connectivity are crucial for each organization to succeed. Large and future-oriented companies need to build a community approach and teach values by doing, not by campaigning.

For a company to become future-proof, team-based approach should be replaced by business-as-one-community approach and enterprise-based approach should be replaced by organization-as-a-process approach.

My guest shares how Allegro creates the future of e-commerce and technology by giving its employees space to take initiative, be open minded, team player, build engineering culture and proudness of working in the company. We will talk on interesting concepts regarding performance measurement, flexibility of work and various aspects of diversity as factors on which future success in business may depend on.

Things change at a great speed; unchanging human nature is the only constant, which we need to remember. A future-proof, successful business will employ happy people on flexible terms, allowing their effective cooperation, providing opportunities for growth and enough freedom to make them feel attached.

Listen to the podcast to learn more!

 


WERSJA POLSKA 

PODCAST: C-suite@Transformation

#20 Anna Wróbel, Allegro: „Potrzebujemy ludzi, aby przygotować nasze organizacje na przyszłość”

C-suite@Transformation to podcast, w którym ja, John Guziak, rozmawiam z ekspertami i przedstawicielami kadry zarządzającej, C-suite, o nowych aspektach przywództwa w przełomowym okresie transformacji technologicznej, a także o tym, że również w biznesie najważniejszy jest człowiek.

Zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu C-suite@Transformation w którym Anna Wróbel, Dyrektor ds. HR w Allegro, opowie nam o sposobach uodpornienia firmy na przyszłe wyzwania, o istotności kapitału ludzkiego, systemów wartości i elastyczności działania.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych firmach. Aktualnie jest dyrektorem pionu HR w Allegro, firmie zarządzającej największą platformą handlu elektronicznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Moja rozmówczyni uważa, że ludzie stanowią podstawę każdego przedsiębiorstwa, w przyszłości zaś (z perspektywy roku 2050) będą stanowić jedyny niezmienny element jego struktury.

W miarę zacierania się wszelkich granic, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, kapitał ludzki staje się czynnikiem decydującym o jego sukcesie. To ludzie są nośnikami wartości. Od ich postaw zależy, czy firma działa jako wspólnota interesów, dążąc do wspólnego sukcesu, czy jako zbiorowisko współzawodniczących zespołów, z których każdy chce osiągnąć własny, krótkoterminowy cel. Podstawowym warunkiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest wielofunkcyjność i sprawny system łączności. Duże, perspektywicznie myślące firmy powinny nastawić się na budowanie wspólnoty interesów i systemu wartości w formie praktycznych działań.
Aby zapewnić firmie odporność na przyszłe wyzwania, należy zastąpić myślenie zespołowe koncepcją prowadzenia działalności jako wspólnoty interesów, a koncepcję przedsiębiorstwa - procesem organizacji działania.

Moja rozmówczyni przedstawia, jak Allegro tworzy przyszłość e-commerce i technologii, dając swoim pracownikom przestrzeń do podejmowania inicjatywy, otwartości, umiejętności pracy zespołowej, budowania kultury inżynierskiej i dumy z pracy w firmie. Przedstawia również interesujące koncepcje dotyczące pomiaru wyników działalności, elastyczności pracy oraz różnorodności jako czynników, od których może zależeć przyszły sukces każdej firmy.

Jesteśmy świadkami niezwykle szybkich zmian. Jedyną stałą jest natura ludzka - warto o tym pamiętać. Aby osiągnąć sukces i zabezpieczyć się przed przyszłymi wyzwaniami, warto zadbać o to, by pracownicy byli zadowoleni, mogli pracować w elastycznym systemie zatrudnienia, umożliwić im efektywną współpracę, rozwój zawodowy oraz dać dość swobody, by wyrobić w nich poczucie przynależności.

Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.

Subskrybuj podcast "CAPITAL H"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:
iTunes   Android   RSS   eMail   Spotify
Czy ta strona była pomocna?