Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Predykcje

Nowa era i nowy porządek ładu korporacyjnego

Directors’ alert 2021 (kwiecień)

04/2021

Wiele organizacji będzie musiało przekształcić się, aby przezwyciężyć systemowe wyzwania i nierówności, które pojawiły się podczas pandemii COVID-19. Zmiany te będą wymagały podjęcia odważnych kroków, ale też nowych umiejętności od członków rad nadzorczych, jak i zarządów, o których rozmawiamy w kolejnej części: Directors’ Alert 2021: A new era of board stewardship begins.

Po opublikowaniu pierwszej edycji wywiadów z członkami rad nadzorczych w grudniu 2020 roku świat zachwiał się w posadach: nasilenie się pandemii zdezorganizowało wiele rynków, wymuszając ponowny „lockdown” i ograniczenie działalności gospodarczej. W tym samym czasie niektóre gospodarki właśnie rozpoczynały proces odbudowy, t.j. Chiny czy kraje południowo-wschodniej Azji. Jak pandemia wpłynęła na prowadzone tam firmy oraz na najważniejsze decyzje podjęte przez rady nadzorcze oraz zarządy – takie, od których zależał sukces lub porażka?

Ponad trzy miesiące później sytuacja w wielu krajach nadal jest niejasna. Choć rozpoczęto już szczepienia, pandemia nie odpuszcza i wszyscy zrozumieli, że proces budowania odporności i wychodzenia z kryzysu nie będzie krótki. Dla rady nadzorczej oznacza to konieczność kontynuacji spotkań w trybie zdalnym. Rekrutacja, rozmowy i wprowadzanie nowych członków rad odbywają się online, w porywach w systemie hybrydowym. Tradycyjna kolacja w dniu poprzedzającym posiedzenie stała się odległym wspomnieniem. W najlepszym razie zastępuje ją kilkuminutowa pogawędka na początku wideokonferencji. A to tylko szczegóły logistyczne działalności rady w roku 2021. Znacznie istotniejsze wymuszone pandemią zmiany dotyczą modeli działalności, sposobów jej prowadzenia oraz nastawienia na przyszłość.

Jednym z tematów szczególnie chętnie poruszanym przez naszych rozmówców jest niepewność dotycząca trwałości zachodzących zmian oraz kształtu nowej rzeczywistości. Są to wyzwania, którym trudno sprostać: skąd wziąć pewność, że przyjęty model biznesowy nie ma poważnych wad? Trafna decyzja z kolei pomoże oszczędzić firmie sporo czasu, energii i zasobów. Rada nadzorcza jest potrzebna właśnie do podejmowania takich decyzji. Sprawnie działająca, prężna rada posiada zróżnicowane kwalifikacje, a przez to perspektywy, co umożliwia przyjmowanie w sposób profesjonalny założeń dotyczących teraźniejszości i przyszłości oraz konstruktywną krytykę podejścia przyjętego przez zarząd – czyli tego, co jest niezbędne, by firma w dobrym stanie przetrwała ciężkie czasy.

Inny popularny temat rozmów – to zmiana społecznej roli przedsiębiorstwa. W ubiegłym roku wiele firm podjęło niezbędne działania, dostarczając władzom lokalnym i centralnym zasobów, a także wsparcia – na przykład w zakresie nawiązywania kontaktów, produkcji i dystrybucji szczepionek. Musiały się przy tym mierzyć z rosnącymi oczekiwaniami pracowników oraz lokalnych społeczności, w których prowadzą działalność i dowieść swojej dobrej woli, w szczególności w przypadku otrzymania wsparcia z budżetu państwa.  Od zeszłego lata wiele firm zajęło oficjalne stanowisko w różnorodnych kwestiach społecznych – i to w skali trudnej do wyobrażenia rok czy dwa lata temu. Taka radykalna, ukierunkowana zmiana, której celem jest zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy, jest stałym elementem programu działania wielu rad nadzorczych. I oczywiście nie ma tu uniwersalnych rozwiązań. Sposób podejścia do tego rodzaju kwestii daje dobre rozeznanie, dotyczące mocnych i słabych stron każdej organizacji z osobna. Trudno przecenić znaczenie rady nadzorczej, która rozumie, jak istotny jest precyzyjnie wyznaczony cel działania, który zdobył poparcie zarządu i pracowników firmy, w związku z czym jest w stanie zaoferować lokalnej społeczności wartość dodaną.

Przedstawione w załączonej publikacji poglądy dają powód do optymizmu w dzisiejszych trudnych czasach.

Mamy przyjemność zaprezentować trzecią i ostatnią część „Directors’ alert 2021” .

Dokument dostępny w języku angielskim

2021 Directors' alert

2021 Directors' alert

A new era of board stewardship begins (April 2021)

We are pleased to publish our third and final installment of Deloitte’s 2021 Directors’ alert: A new era of board stewardship begins. When we published the first edition of our director interviews in December 2020, we saw a world in flux: the pandemic was raging around the world and many markets were just entering a winter spike in cases, occasioning more lockdowns and reduced economic activity.

Pobierz alert

Subskrybuj "Biuletyn Rad Nadzorczych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?