Kryteria ESG w sektorze nieruchomości

Analizy

Kryteria ESG w sektorze nieruchomości

„S” i „G” mają w sektorze nieruchomości równie istotne znaczenie i konieczne jest kompleksowe podejście do ESG.

ESG Real Estate Insights 2021

Kwestie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego, znane powszechnie pod angielskim skrótem ESG, nabierają coraz większego znaczenia w sektorze nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że każdemu z tych trzech czynników towarzyszy tak samo duże zainteresowanie. Ponieważ budynki są szczególnie istotne w kontekście zmiany klimatu, nic dziwnego, że w sektorze nieruchomości największy nacisk kładzie się na „E” (od environment, czyli środowisko). Czynnikom społecznym (S) i ładowi korporacyjnemu (G) poświęca się aktualnie nieco mniejszą uwagę w debacie publicznej. Okazuje się jednak, że oba mają duże znaczenie z punktu widzenia firm działających w sektorze nieruchomości.

Autor: Dr. Corinna Woyand Associate Manager | Research Deloitte Germany

Wiosną 2020 roku Deloitte przeprowadził wśród dyrektorów finansowych firm europejskich ankietę, z której wynika, że większość firm już uwzględnia ESG w swojej strategii działania. Nieco ponad połowa ze 114 uczestników badania, reprezentujących firmy z branży usług finansowych i nieruchomości, stwierdziło, że wszystkie trzy czynniki mają zastosowanie wobec ich przedsiębiorstwa. Wynik ten znacznie przewyższa ogólną średnią rynkową (ilustracja 1).

ESG Real Estate Insights 2021

Jeżeli chodzi o możliwości finansowania, z omawianej ankiety wynika, że za najważniejszą kwestię, ułatwiającą firmom dostęp do rynków kapitałowych, uznaje się wyższą jakość ujawnianych informacji dotyczących ochrony środowiska. 30% firm z sektora usług finansowych i nieruchomości (o 9% więcej od średniej ze wszystkich branż) uznaje za równie istotne kwestie dotyczące zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego (ilustracja 2).

Dostrzegalne różnice między „E”, „S” i „G” nie są tak duże, jak można by wnosić z przebiegu publicznej debaty, dotyczącej problematyki ESG. Niezależnie zatem od poparcia dla budynków proekologicznych, zwiększania powierzchni terenów zielonych czy wykorzystania kompatybilnych źródeł energii, w sektorze nieruchomości liczą się również czynniki społeczne i ład korporacyjny. 

Ład korporacyjny w sektorze nieruchomości

Jeżeli chodzi o „G”, kwestie ładu korporacyjnego mają podstawowe znaczenie dla zdolności jednostki do kontynuacji działalności gospodarczej. Z jednej strony promowanie problematyki ładu korporacyjnego stwarza firmom z branży okazję do zwiększania wartości w perspektywie długoterminowej, z drugiej zaś - bierność w obliczu problemów z tej dziedziny jest źródłem znaczącego ryzyka, które może przyjąć najróżniejsze formy - od kar finansowych do utraty reputacji i udziałów w rynku.

Ład korporacyjny obejmuje między innymi przestrzeganie zasad i wytycznych, odpowiednie i przejrzyste systemy wynagradzania, promowanie przejrzystości ujawniania problemów z dziedziny nadzoru właścicielskiego, przeciwdziałanie korupcji, wspieranie różnorodności w organach zarządczych i nadzorczych, a także definiowanie systemu wartości firmy i informowanie o tym interesariuszy. Kultura korporacyjna promująca wartości etyczne, zgodność z przepisami i uczciwość jest warunkiem wywierania pozytywnego wpływu w dłuższej perspektywie czasowej.

Czynniki społeczne w sektorze nieruchomości

Czynniki społeczne nabrały szczególnego znaczenia w związku z pandemią. Ponieważ branża nieruchomości charakteryzuje się silnym oddziaływaniem społecznym, czynniki te przekładają się na tworzenie wartości firmy.
Aspekty społeczne działalności w sektorze nieruchomości obejmują na przykład uczestnictwo w rewitalizacji przestrzeni publicznej, tanie budownictwo mieszkaniowe, budownictwo socjalne lub domy opieki, a także dbałość o bezpieczeństwo i poszanowanie praw człowieka. Z perspektywy wewnątrzfirmowej sfera społeczna - to bezpieczeństwo w miejscu pracy, wysokie standardy kultury pracy, odpowiedzialny marketing, a także promowanie różnorodności w przedsiębiorstwie.

Dzięki uwzględnieniu czynników społecznych firma może zyskać na atrakcyjności jako potencjalny pracodawca, zwłaszcza wśród przedstawicieli pokolenia milenialsów. Lekceważenie tych czynników rodzi potencjalne ryzyko utraty reputacji i kontraktów, nasilenia rotacji pracowników, wzrostu kosztów operacyjnych i może nawet postawić pod znakiem zapytania możliwość prowadzenia dalszej działalności.

Co to oznacza dla firm z branży nieruchomości?

Choć szczególne znaczenie w tej branży mają problemy środowiskowe, nie należy lekceważyć dwóch pozostałych czynników ESG. Jak już powiedziano, nie można nie doceniać kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, a brak świadomości w tym względzie może spowodować powstanie znaczącego ryzyka, obejmującego, prócz kar finansowych, utratę reputacji i udziałów w rynku. Firmy z branży nieruchomości muszą sprostać zmieniającym się oczekiwaniom inwestorów, konsumentów i uczestników rynku, zadbać o to, by prowadzona przez nie działalność zyskała akceptację interesariuszy i opinii publicznej. Konieczne jest zatem holistyczne podejście do kwestii ESG, które jest warunkiem wypracowania skutecznych metod rozwiązywania potencjalnych problemów. Dzięki temu firma może stać się atrakcyjniejsza jako pracodawca, poprawić swoją reputację i zdobyć społeczne poparcie dla prowadzonych działań.

Czy ta strona była pomocna?