ESG Real Estate Insights 2021

Artykuł

ESG Real Estate Insights 2021

ESG jako jeden z głównych priorytetów branży nieruchomości

Niewątpliwie ESG i zrównoważone inwestowanie są priorytetami branży finansowej. Wpływ na podmioty działające na rynku nieruchomości jest znaczący i wieloaspektowy i obejmuje kwestie regulacyjne i podatkowe, planowanie strategiczne i decyzje operacyjne. Jeszcze rok temu niektóre z tych aspektów były „pieśnią przyszłości”, podczas gdy pandemia z pewnością przyspieszyła rozwój i potrzebę działania.

Wpływ, który ma znaczenie - skoncentruj się na zrównoważonym rozwoju

ESG zaczęło odgrywać jedną z kluczowych ról w strategiach organizacji i ich codziennym funkcjonowaniu. Aby odnieść sukces, czynniki ESG powinny zostać uwzględnione w podejmowaniu strategicznych decyzji, transformacji czy sprawozdawczości.

Nasza nowa seria artykułów „ESG Real Estate Insights” została opracowana specjalnie po to, aby rzucić światło na kluczowe tematy ESG istotne dla branży nieruchomości.

Wykorzystując szeroką wiedzę ekspertów Deloitte z Austrii, Europy Środkowej, Francji, Niemiec i Luksemburga i łącząc ją z bogatym doświadczeniem w dziedzinie nieruchomości i zrównoważonego rozwoju przedstawimy Państwu te aspekty z różnych perspektyw.

Zachęcamy do lektury!

# 1 Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji o zrównoważonym finansowaniu (SFDR) w branży nieruchomości

Przed jakimi wyzwaniami stoją zarządzający nieruchomościami, jeśli chcą spełnić wymogi SFDR?

Zważywszy, że budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w UE, Rozporządzenie SFDR bezspornie ma duże znaczenie dla sektora nieruchomości. Organy regulacyjne, inwestorzy, interesariusze i opinia publiczna coraz wyraźniej domagają się możliwości rozliczania przedsiębiorstw z tego, czy ich działania są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rosnące znaczenie kwestii zrównoważonego rozwoju wynika również z ostatnich zmian legislacyjnych, które odzwierciedlają pilną potrzebę złagodzenia ryzyka środowiskowego związanego ze zmianą klimatu.

>> Przeczytaj artykuł

# 2 Europejski Zielony Ład

Co dotyczy firm z branży nieruchomości?

Europejski Zielony Ład ma na celu osiągnięcie celów porozumienia paryskiego, aby do 2050 r. kraje Unii Europejskiej były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Częścią Zielonego Ładu są różne inicjatywy dotyczące emisji dwutlenku węgla, z których jedną jest poprawa efektywności energetycznej wszystkich budynków. A co ważne dla firm z branży nieruchomości, jednym ze sztandarowych programów Zielonego Ładu jest renowacja budynków.

>> Przeczytaj artykuł

# 3 Zarządzanie inwestycjami na rynku nieruchomości w kontekście ESG

Jak odnaleźć się w gąszczu standardów i wymogów ESG, aby przygotować firmę na przyszłe wyzwania?

W ciągu ostatnich lat na znaczeniu zyskały fundusze inwestujące w nieruchomości, które przywiązują większą wagę do kwestii ESG. Choć niektórym graczom udało się już z powodzeniem zaistnieć na rynku jako zrównoważone jednostki zarządzające funduszami inwestującymi w nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Managers, REIM), nie wszystkie firmy należycie przygotowują się do zmian, jakie nas czekają.

>> Przeczytaj artykuł

# 4 Zrównoważone zarządzanie podatkowe a nowa wartość biznesowa

Weryfikacja modeli zarządzania przez uczestników rynku nieruchomości, którzy dążą do osiągnięcia swoich celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), obejmuje ważny wymiar podatkowy — transparentność podatkową, która wymaga generowania danych na temat zarządzania aspektami fiskalnymi oraz ustanowienia ram kontroli. Uczestnicy rynku nieruchomości mogą zwiększyć wartość swojego portfela i swojej marki, podejmując wcześniejsze działania mające na celu włączenie zarządzania podatkowego do swojej ogólnej strategii ESG.

>> Przeczytaj artykuł

# 5 Zarządzanie danymi ESG w branży nieruchomości

Aspekty ESG są coraz istotniejsze dla firm z sektora nieruchomości, co sprawia, że zarządzanie danymi również nabiera większego znaczenia. Stworzenie jednolitego podejścia i systemu zbierania danych, a także zdefiniowanie kluczowych wskaźników w obszarze ESG to kwestie, których nie powinno się odkładać na później.

>> Przeczytaj artykuł

# 6 Rośnie znaczenie badania due diligence w obszarze ESG

Aspekty ESG - czyli środowisko naturalne, kwestie społeczne i ład korporacyjny - zyskują na znaczeniu i mają coraz większy wpływ na wyniki działalności gospodarczej. Czynniki, które przyspieszają tę zmianę - to między innymi wzrastająca transparentność organizacji, która zapewnia coraz łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących kwestii ESG, zmiany oczekiwań społecznych wynikające z rosnącej świadomości wyzwań o charakterze społecznym i środowiskowym, a także coraz silniejszy wpływ inwestorów, którzy zaczęli uwzględniać te czynniki w badaniach due diligence. W efekcie zagadnienia ESG na trwałe weszły w obszar fuzji i przejęć jako nieodłączne czynniki ryzyka. .

>> Przeczytaj artykuł

#7 ESG jako czynnik zwiększający wartość nieruchomości

W ostatnich latach kwestie środowiskowe i społeczne stały się jednym z priorytetów publicznych i politycznych, a czynniki ESG zaczęły stanowić kluczową wartość dla inwestorów. Systematyczne i świadome podejście w zakresie identyfikowania i zarządzania kwestiami ESG mogą nie tylko zwiększyć odporność portfeli inwestycyjnych i chronić je przed potencjalnym spadkiem wartości, ale także zapewnić lepsze warunki finansowania w ramach większej puli nowego, „zielonego” kapitału, który z pewnością wywrze pozytywny wpływ na obszary związane z ESG.

>> Przeczytaj artykuł

#8 Kryteria ESG w sektorze nieruchomości

Kwestie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego, znane powszechnie pod angielskim skrótem ESG, nabierają coraz większego znaczenia w sektorze nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że każdemu z tych trzech czynników towarzyszy tak samo duże zainteresowanie. Ponieważ budynki są szczególnie istotne w kontekście zmiany klimatu, nic dziwnego, że w sektorze nieruchomości największy nacisk kładzie się na „E” (od environment, czyli środowisko). Czynnikom społecznym (S) i ładowi korporacyjnemu (G) poświęca się aktualnie nieco mniejszą uwagę w debacie publicznej. Okazuje się jednak, że oba mają duże znaczenie z punktu widzenia firm działających w sektorze nieruchomości.

>> Przeczytaj artykuł

#9 Zielone umowy najmu w kontekście ESG

Na instytucjonalnym rynku nieruchomości ekologiczne budynki i certyfikaty, takie jak LEED, DGNB, BREEAM czy ÖGNI, stają się standardem. W obliczu widocznego już wpływu zmian klimatycznych, a także biorąc pod uwagę przepisy dotyczące aspektów środowiskowych, społecznych i tych związanych z ładem korporacyjnym uchwalane przez Komisję Europejską, ekologiczna eksploatacja budynków i zielone umowy najmu nabierają coraz większego znaczenia. W związku z tym pojawia się pytanie: jakie konkretne zapisy można zawrzeć w „zielonej umowie najmu”?

>> Przeczytaj artykuł

#10 Dekarbonizacja nieruchomości: już czas działać

Wykorzystanie energii w budynkach na potrzeby oświetlenia, ogrzewania lub chłodzenia bezpośrednio lub pośrednio prowadzi do emisji dwutlenku węgla. Materiały budowlane również powodują emisję gazów cieplarnianych w związku z ich wydobyciem, przetwarzaniem, produkcją, transportem czy instalacją. Biorąc pod uwagę, że emisja dwutlenku węgla towarzyszy niemal wszystkim etapom budowy i eksploatacji budynków, firmy muszą ustalić potrzeby w zakresie dekarbonizacji, aby przyczynić się do realizacji ambitnego celu Europy, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

>> Przeczytaj artykuł

Co dalej?

Seria „ESG Real Estate Insights” składa się z 10 artykułów, które będą publikowane co 2 tygodnie. W każdym z nich poruszymy najciekawsze tematy odnoszące się do różnych graczy na rynku nieruchomości, w tym:

• Raportowanie ESG

• Zrównoważona strategia korporacyjna

• Aspekty ESG dotyczące spraw społecznych i zarządzania

• Ślad węglowy RE

 

Mamy nadzieję, że ta seria artykułów będzie cenną i skłaniającą do refleksji lekturą dla naszych czytelników. Czekamy na Państwa uwagi i sugestie dotyczące przyszłych tematów.

Czy ta strona była pomocna?