ESG Real Estate Insights 2021

Artykuł

Europejski Zielony Ład

Jakie korzyści mogą czerpać z tej inicjatywy przedstawiciele branży nieruchomości?

Do 2050 roku Unia Europejska chce stać się neutralna klimatycznie. W związku z tym, w Europie podejmuje się daleko idące działania na rzecz dekarbonizacji gospodarki. Sektor nieruchomości znalazł się w centrum uwagi, ponieważ budynki odpowiadają za 36% emisji gazów cieplarnianych w Europie. Zielony Ład ma strategiczne znaczenie dla firm z tego sektora, bo wpływa na modele biznesowe, popyt rynkowy i warunki finansowania.

W ramach Porozumienia paryskiego, które podpisano w 2015 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych zobowiązała się do ograniczenia globalnego ocieplenia w XXI wieku do wartości poniżej 2°C sprzed poziomu epoki przemysłowej oraz do dążenia do utrzymania go na poziomie 1,5°C, a także, w ramach realizacji tego celu, do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 roku. Osiągnięcie tych pułapów spowodowałoby daleko idącą dekarbonizację światowej gospodarki.

Powyższe cele klimatyczne (jak również inne, dotyczące zrównoważonego rozwoju) są realizowane za pośrednictwem inicjatyw unijnych, takich jak Europejski Zielony Ład czy Plan na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. W efekcie, do 2050 roku Unia Europejska powinna stać się neutralna klimatycznie. Aby móc to osiągnąć, cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych na rok 2030 muszą być obniżone o 55% w porównaniu z rokiem 1990. Według badań Komisji Europejskiej, budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii w UE i 36% emisji gazów cieplarnianych.  Środki wykorzystane do osiągnięcia celów klimatycznych dotkną także branżę transportu, produkcji żywności i produktów chemicznych. Zrównoważone inwestycje i przedsięwzięcia na rzecz ochrony klimatu otrzymają wsparcie w postaci kapitału prywatnego w wysokości 180-290 mld euro rocznie.

Generalnie, UE dąży do osiągnięcia sześciu celów środowiskowych:
 

  1. Złagodzenia skutków zmiany klimatu
  2. Adaptacji do skutków zmiany klimatu
  3. Zrównoważonego użytkowania oraz ochrony zasobów wodnych i morskich
  4. Przejścia na system gospodarki o obiegu zamkniętym
  5. Eliminacji lub kontroli zanieczyszczeń
  6. Ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej i ekosystemów
     

W związku z tym, Komisja UE przedsięwzięła specjalne środki, z których poniższe wydają się szczególnie istotne dla firm z branży nieruchomości:

1. Fala renowacji na potrzeby Europy

Według Komisji Europejskiej, ponad 220 milionów jednostek budowlanych (85% zasobów budowla-nych UE) powstało przed 2001 rokiem. Komisja Europejska przewiduje, że 85-95% dzisiejszych budynków będzie nadal istnieć w 2050 r. Biorąc pod uwagę unijny cel dekarbonizacji oraz fakt, że większość tych budynków nie jest energooszczędna, zdaniem Komisji, w ciągu najbliższych dziesięciu lat konieczne będzie podwojenie wskaźnika renowacji, aby zapewnić wyższą efektywność energetycz-ną i zasobooszczędność. Do 2030 r. renowacji powinno zostać poddanych 35 mln budynków, co po-zwoliłoby również na stworzenie 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy.

2. Unijna taksonomia zrównoważonego finansowania

Firmy z sektora nieruchomości, które podlegają obowiązkowi sporządzania raportów niefinansowych zgodnie z dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, będą zobowiązane ujawnić jaka część ich obrotów, nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych pochodzących z budowy, renowacji, nabycia lub posiadania budynków w znacznym stopniu przyczynia się do realizacji celów środowiskowych m.in. łagodzenia zmian klimatycznych oraz adaptacji do skutków zmiany klimatu. Konieczne będzie zatem spełnienie wyśrubowanych kryteriów dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną, szczelności i integralności cieplnej, a także potencjału redukcji emisji w całym cyklu życia. Ponadto, działania firm z sektora nie mogą znacząco negatywnie wpływać na pozostałe pięć unijnych celów w zakresie ochrony środowiska, ani na minimalne zabezpieczenia socjalne. Oprócz celów związanych z efektywnością energetyczną, firmy z sektora nieruchomości będą mieć obowiązek spełniać ambitne standardy dotyczące zużycia wody, gospodarki o obiegu zamkniętym (co najmniej 70% odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne należy przygotować do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku materiałów), jak również cele w zakresie zanieczyszczeń. Informacje ujawniane na temat obrotu, nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych będą miały istotne znaczenie dla podmiotów inwestujących w spółki z sektora nieruchomości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a także posłużą jako podstawa dla obowiązków sprawozdawczych nałożonych na inwestorów Rozporządzeniem SFDR. Kryteria taksonomii stanowią ponadto podstawę unijnego standardu obligacji ekologicznych.

3. Dyrektywa UE w sprawie sprawozdawczości niefinansowej

Dyrektywa ta jest obecnie na etapie weryfikacji i można oczekiwać, że nowe przepisy będą obowiązywać od roku 2024 (w zakresie raportów publikowanych za 2023 rok). Komisja zamierza rozszerzyć zakres przedsiębiorstw, które są zobowiązane do sporządzania raportów niefinansowych na mocy dyrektywy, obejmując jej zakresem wszystkie duże przedsiębiorstwa (nie tylko duże spółki giełdowe zatrudniające ponad 500 pracowników) - przedsiębiorstwa te będą wówczas musiały również spełnić wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z taksonomią.

Europejski Zielony Ład
Czy ta strona była pomocna?