ESG Real Estate Insights 2021

Artykuł

Zrównoważone zarządzanie podatkowe a nowa wartość biznesowa

Strategia ESG

Weryfikacja modeli zarządzania przez uczestników rynku nieruchomości, którzy dążą do osiągnięcia swoich celów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), obejmuje ważny wymiar podatkowy — transparentność podatkową, która wymaga generowania danych na temat zarządzania aspektami fiskalnymi oraz ustanowienia ram kontroli. Uczestnicy rynku nieruchomości mogą zwiększyć wartość swojego portfela i swojej marki, podejmując wcześniejsze działania mające na celu włączenie zarządzania podatkowego do swojej ogólnej strategii ESG.

Skuteczne modele zarządzania obejmujące sprawozdawczość w zakresie przejrzystości stanowią podstawę polityki UE, powodując, że kwestie podatkowe stają się elementem strategii przedsiębiorstw w obszarze ESG. Obecnie, tylko niewielka liczba wymogów prawnych zobowiązuje przedsiębiorstwa do transparentności podatkowej wykraczającej poza zwykłe obowiązki związane ze sprawozdawczością finansową. Istnieje za to szereg dobrowolnych, najlepszych praktyk, takich jak Globalny Standard Raportowania Niefinansowego (GRI) czy przewodnik „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” Światowego Forum Ekonomicznego. Począwszy od roku 2021 transparentność podatkowa stanie się częścią przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane informować o kwestiach podatkowych na dwóch poziomach: po pierwsze w celach związanych ze sprawozdawczością finansową, a po drugie w celach związanych ze sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju skierowaną do szerszej grupy interesariuszy, w tym inwestorów, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. Unijne wymogi dotyczące publikowania raportów Country-by-Country niedługo staną się faktem i będą wymagały od przedsiębiorstw wielonarodowych publicznego ujawniania określonych informacji podatkowych dotyczących krajów, w których prowadzą działalność. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi mają obowiązek ujawniania informacji na temat ryzyka dla zrównoważonego rozwoju wynikającego z inwestycji, odnosząc się w szczególności do dobrych praktyk zarządzania obowiązujących w firmie, głównie do zgodności z przepisami podatkowymi. Aby wypełnić obowiązek zapewnienia transparentności, przedsiębiorstwa będą zobowiązane przedstawić dane dotyczące zarządzania podatkowego, które w wielu przypadkach nie są jeszcze dostępne (np. opis podejścia do opodatkowania i jego powiązanie z firmowymi strategiami prowadzenia działalności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, opis procesu zapewnienia wiarygodności ujawnień dotyczących kwestii podatkowych itp.). Wyzwania i możliwości, jakie wiążą się ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do kwestii podatkowych, wymagają od przedsiębiorstw myślenia o przyszłości, dostosowywania się do zmian oraz opracowywania i udoskonalania zarządzania podatkowego oraz informowania o kwestiach fiskalnych, które są ze sobą związane.

Zmieniające się i złożone otoczenie o podwyższonym ryzyku podatkowym i coraz częstszym podwójnym opodatkowaniu powoduje, że zwiększa się nacisk na transparentność przedsiębiorstw w tym zakresie. Społeczeństwo i interesariusze wymagają od przedsiębiorstw obowiązkowego wyjaśnienia i wykazania, że ich zarządzanie tymi kwestiami oraz ramy kontroli są zrównoważone (tj. wyjaśnienia strategii i podejścia do zarządzania podatkowego). Informowanie o kwestiach podatkowych stanowi ważny element strategii zarządzania ESG, lecz jest ono również na tyle specjalistyczne, że jego pełne zrozumienie przez wszystkich interesariuszy może okazać się trudne. Niemniej jednak od 2021 przestaje ono być mile widzianym dodatkiem, a staje się obowiązkiem.

Ustanowienie struktur i procesów odpowiedzialnych za zarządzanie podatkowe wymaga czasu i zasobów: ludzi, procesów, danych, narządzi i technologii. Aspekt ten nie może być postrzegany w odosobnieniu, bez uwzględnienia szerszej strategii biznesowej i strategii ESG. Przewidywanie przyszłego kształtu otoczenia regulacyjnego i jego zrozumienie, a także ustanowienie dopasowanych struktur zarządzania podatkowego i kontroli pozwoli podatnikom dołączyć do dyskusji na temat polityki podatkowej i podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z ustawodawcami.

Możliwość przedstawienia danych oraz skutecznego informowania opinii publicznej oraz decydentów o strategii oraz zarządzaniu podatkowym wywiera pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo (np. wzmacnia markę, przyciągając większą liczbę inwestorów, oferuje możliwość uzyskania zachęt podatkowych, podatków środowiskowych itp.). Inne bezpośrednie korzyści płynące ze skutecznego zarządzania w zakresie podatków to niższe ryzyko i koszty z nim związane, w tym niższe składki ubezpieczeniowe. W ten sposób w spółkach, w których te aspekty oraz ramy kontroli znajdują się na wysokim poziomie, zwiększy się wartość oraz zwrot z inwestycji dla inwestorów oraz wspólników. Wzrośnie ogólny rating ESG i poprawi się reputacja zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego inwestorów, co jeszcze bardziej wzmocni markę.

Czas wykorzystać możliwości zaoferowane uczestnikom rynku nieruchomości, aby stworzyć wartość w obszarze podatków, opracowując zintegrowany system zarządzania ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym w połączeniu z kwestiami podatkowymi.

Zrównoważone zarządzanie podatkowe a nowa wartość biznesowa
Czy ta strona była pomocna?