Kontenery a podatek od nieruchomości. Czy podlegają opodatkowaniu?

Analizy

Kontenery a podatek od nieruchomości. Czy podlegają opodatkowaniu?

Ekspres RET 4/2021 | 1 kwietnia 2021 r.

Kwestia opodatkowania kontenerów od wielu lat budzi wątpliwości podatników. Rozważań tych nie ułatwia również fakt, iż w istocie kategoria, którą można określić pod zbiorczą nazwą „obiekty kontenerowe” obejmuje rozległy i wysoce zróżnicowany pod względem cech fizycznych zakres obiektów.

Oznacza to, że w odniesieniu do poszczególnych typów obiektów kontenerowych, podejście stosowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne jest niezwykle zróżnicowane, zarówno jeśli chodzi o uznanie, czy dany obiekt stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jak i pod względem klasyfikacji do określonej kategorii obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (UPB) obiekty kontenerowe mogą być klasyfikowane jako tymczasowe obiekty budowlane. Co istotne w odniesieniu do ww. obiektów, w definicji tymczasowych obiektów budowlanych z przepisu art. 3 pkt 5 UPB, obiekty kontenerowe zostały scharakteryzowane jako obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Co więcej wskazuje się, że przepisu art. 3 pkt 5 UPB nie można traktować jako ustanowienia fikcji prawnej, zgodnie z którą każdy tymczasowy obiekt budowlany jest nietrwale związany z gruntem. Dlatego też kwestia trwałości związania z gruntem danego kontenera powinna być każdorazowo przedmiotem indywidualnych ustaleń.
 

Niejednolite orzecznictwo sądów administracyjnych

Orzeczeniem mającym zasadniczy wpływ na kształtowanie się praktyki organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania kontenerów nietrwale związanych z gruntem jest uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 3 lutego 2014 r. sygn. akt II FPS 11/13. W myśl przedmiotowej uchwały, tymczasowy obiekt budowlany może być budowlą w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (UPOL) jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w przepisie art. 3 pkt 3 UPB lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do UPB.

Biorąc pod uwagę powyższe, trafnym wydaje się być twierdzenie, iż mobilne obiekty kontenerowe nie są wprost wymienione jako budowle w przepisie art. 3 pkt 3 UPB ani w żadnym innym przepisie UPB, jak również w załączniku do UPB i w konsekwencji nie powinny być klasyfikowane jako budowle podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących kwestii opodatkowania kontenerów o nietrwałym połączeniu z gruntem. Przykładowo, NSA w wyroku z dnia 18 października 2019 r., sygn. akt II FSK 982/19, wyjaśnił, iż tego rodzaju tymczasowy obiekt budowlany nie został wymieniony wprost jako budowla w przepisie art. 3 pkt 3 UPB lub w innych przepisach UPB oraz załączniku do UPB, co wyklucza uznanie kontenerów mobilnych za budowle w rozumieniu przepisu art. 1a ust. 1 pkt 2 UPOL, tj. przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciła się jednak całkowicie odmienna linia orzecznicza, zgodnie z którą mobilne obiekty kontenerowe powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Do orzeczeń wpisujących się w tej niekorzystnych dla podatników nurt należy m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1333/20, w którym sąd wyjaśnił, że obiekty kontenerowe, do których zalicza się kontenery telekomunikacyjne, zostały wymienione w przepisie art. 3 pkt 5 UPB. Biorąc więc pod uwagę wskazania zawarte w przywołanej powyżej uchwale NSA, zdaniem sądu nie ma przeszkód do ich opodatkowania jako budowli, gdyż zostały wprost wymienione w przepisach UPB.
 

A może jednak budynek?

Podkreślenia wymaga również fakt, iż w praktyce występują obiekty określane mianem obiektów kontenerowych, które są trwale związane z gruntem. Jeżeli taki obiekt jest ponadto wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach to można stwierdzić, iż spełnia wszystkie przesłanki uznania go za budynek w świetle przepisu art. 1a ust. 1 pkt 1 UPOL. W konsekwencji, zgodnie z wnioskami płynącymi z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15, obiekty kontenerowe posiadające wszystkie cechy wskazane w definicji budynku z przepisu art. 1a ust. 1 pkt 1 UPOL, powinny być klasyfikowane jako budynki podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, przyjmując za podstawę opodatkowania ich powierzchnię użytkową. Co istotne, wspomniany wyrok TK został wydany na kanwie sprawy dotyczącej opodatkowania kontenerów telekomunikacyjnych.
 

Na co zwrócić uwagę w praktyce?

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, iż z uwagi na wysoką różnorodność obiektów kontenerowych nie można ustalić jednoznacznych i uniwersalnych zasad klasyfikacji tego rodzaju obiektów dla potrzeb podatku od nieruchomości. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Bardzo istotną kwestią przy klasyfikacji kontenerów dla celów podatku od nieruchomości powinna być analiza ich cech konstrukcyjnych i technicznych. Pomocna na tym etapie może okazać się zgromadzona dokumentacja budowlana i wiedza z zakresu prawa budowlanego. Ponadto z uwagi na ciągle ewoluujące orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, warto być na bieżąco z aktualnymi trendami orzeczniczymi w temacie opodatkowania obiektów kontenerowych.

Współautor: Filip Kaplita, Starszy Konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego

Webinar: Wpływ przełomowego Wyroku TK na podatek od nieruchomości przedsiębiorców

Bezpłatne seminarium on-line: 13 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-11:30
 
Zarejestruj się

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?