Czy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostanie rozszerzony?

Analizy

Czy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości zostanie rozszerzony?

Wyrok w sprawie urządzeń do odbierania i nadawania przesyłek

Ekspres RET 3/2019 | 19 kwietnia 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że urządzenia do odbierania i nadawania przesyłek stanowią budowlę w rozumieniu prawa budowlanego, a ich wzniesienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Przedmiot sporu oraz stanowisko WSA

Sprawa dotyczyła legalności budowy jednego z urządzeń do odbierania i nadawania przesyłek w województwie łódzkim. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) ustalił, że stanowi on obiekt budowlany wzniesiony bez wymaganego pozwolenia na budowę, w związku z czym wstrzymał prowadzenie robót budowlanych i nakazał przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Inwestor złożył zażalenie argumentując, że stanowi ono urządzenie techniczne i jako takie nie jest efektem procesu budowlanego. W konsekwencji obiekt ten nie może być uznany za budowlę i – co za tym idzie – inwestor nie miał obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia budowy urządzenia. Organ odwoławczy przyznał rację inwestorowi, jednakże obywatel, który pierwotnie zgłosił sprawę organom, złożył na wskazane rozstrzygnięcie skargę do sądu administracyjnego.

W wyroku z 17 stycznia 2019 r. (II SA/Łd 761/18) WSA w Łodzi podzielił stanowisko PINB stwierdzając, że urządzenie do odbierania i nadawania przesyłek stanowi w myśl przepisów prawa budowlanego budowlę (a zatem również obiekt budowlany) – niezależnie od tego czy jest on przenośny, czy też trwale połączony z gruntem. Jego wzniesienie w ocenie WSA powinno ponadto odbywać się zgodnie z procedurą wskazaną w prawie budowlanym.

Wskazany wyrok jest nieprawomocny (inwestor oświadczył na łamach prasy, że złożył skargę kasacyjną do NSA).

Konsekwencje analizowanego orzeczenia

Orzeczenie WSA w Łodzi jest kolejnym już rozstrzygnięciem (skład orzekający powołał się również na wyrok WSA w Warszawie z 26 września 2018 r. o sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) stanowiącym potencjalne zagrożenie nie tylko dla właścicieli urządzeń do odbierania i nadawania przesyłek, ale również podobnych do nich zewnętrznych urządzeń technicznych. Jeżeli bowiem NSA potwierdzi, że stanowią one obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, koszty i czas związane z ich budową znacząco wzrosną, co niewątpliwie również utrudniłoby rozwój sieci tego rodzaju usług.

Takie stanowisko może mieć też poważne konsekwencje na gruncie podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle, których definicja odwołuje się do przepisów prawa budowlanego.

Oznaczać to może, że wkrótce organy podatkowe zgłoszą się do podatników po podatek od nieruchomości należny nie tylko od urządzeń do odbierania i nadawania przesyłek, ale np. pralniomatów, zewnętrznych dystrybutorów z napojami, bankomatów, a także innych urządzeń technicznych.

Adam Kałążny, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
 

W konsekwencji obciążenia finansowe dla posiadaczy tego typu obiektów mogą znacząco wzrosnąć – nie tylko z uwagi na wysokość samego podatku, ale również koszty jego obsługi związane chociażby z koniecznością składania deklaracji w każdej gminie, w której taki obiekt się znajduje.

Autorzy:

Adam Kałążny, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego
Michał Kamiński, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?