Podatek od nieruchomości - Definicja budowli

Analizy

Majątek niewykorzystywany w działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

Ekspres RET 3/2016 | 27 maja 2016 r.

Podatek od nieruchomości stanowi jeden z istotnych kosztów podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Co istotne, inaczej niż w przypadku innych podatków, podatek od nieruchomości jest niezależny od koniunktury – jest należny także wtedy, gdy w danym roku podatkowym przedsiębiorca ponosi stratę, a nawet wtedy, gdy przedsiębiorca nie wykorzystuje majątku do prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie ten ostatni przypadek jest uznawany za jeden z największych mankamentów obecnego systemu opodatkowania majątku. Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na burzenie niewykorzystywanych budynków i budowli tylko po to, by nie płacić podatku. Niewątpliwie taki ruch ze strony przedsiębiorcy nie powinien być dyktowany względami podatkowymi.

Względy techniczne obniżały podatek od nieruchomości

Do końca 2015 roku przedsiębiorcy mieli możliwość obniżenia podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub budowli, które ze względów technicznych nie mogły być wykorzystywane w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca mógł obniżyć niemal trzykrotnie stawkę podatku od nieruchomości w przypadku budynku lub w gruntu w złym stanie technicznym, czy wręcz w ogóle wyłączyć obiekt z podatku od nieruchomości w przypadku budowli nienadających się do wykorzystania w działalności gospodarczej. Przepisy regulujące to zagadnienie były wprawdzie przedmiotem licznych wątpliwości, które były rozstrzygane przez sądy administracyjne nie zawsze korzystnie dla podatników,. Szczególnie zwracamy uwagę na korzystny wyrok NSA z 10 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1972/13. Sąd wskazał w nim, że względy techniczne wykluczające możliwość wykorzystywania budynku lub budowli w prowadzonej działalności gospodarczej mogą także być wynikiem postępu technologicznego. Może on powodować, że zastosowane przy budowie budynku czy budowli rozwiązania techniczne nie pozwalają na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z uwagi na zmianę wymagań dotyczących zasad bezpieczeństwa, będących skutkiem powstania nowych technologii. Bez przebudowy lub adaptacji korzystanie z budynku lub budowli zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem może być niemożliwe z uwagi na prawem określone warunki techniczne, przy czym niemożność ta ma charakter trwały, nawet wówczas, gdy możliwe jest (technicznie) dostosowanie budynku do nowych, obowiązujących norm technicznych.

Brak preferencji podatkowych od 2016 roku

Z początkiem 2016 roku, przepisy dotyczące opodatkowania majątku w złym stanie technicznym uległy diametralnej zmianie. Ustawodawca zdecydował bowiem, że z preferencji podatkowej korzystać mogą tylko takie budowle i budynki, w stosunku do których wydana została decyzja o nakazie rozbiórki. Co więcej, od 1 stycznia 2016 roku grunty nienadające się do wykorzystania w działalności gospodarczej ze względów technicznych nie mogą w ogóle skorzystać z takiej preferencji podatkowej. Warto pamiętać, że za okres nieprzedawniony (obecnie 2011-2015) podatnicy wciąż mają prawo do korygowania podatku od nieruchomości w zakresie dotyczącym majątku niewykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych. Wspomniane wcześniej korzystne orzeczenia sądów administracyjnych (w tym opisany powyżej wyrok NSA) stwarzają realną szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku, jeśli przedsiębiorca opodatkowywał majątek znajdujący się w złym stanie technicznym według stawek dla działalności gospodarczej.

Czy podatnicy pozbawieni są jakichkolwiek możliwości na przyszłość?

Pomimo tak istotnych i niekorzystnych zmian w podatku od nieruchomości od 2016 roku, przedsiębiorcy, którzy posiadają majątek niewykorzystywany w działalności gospodarczej (czy to ze względów technicznych czy to z innych powodów biznesowych) nie zostali całkowicie pozbawieni na przyszłość szans na efektywne zarządzanie majątkiem nieoperacyjnym. Co istotne, rozwiązania te pozwalają na racjonalizowanie kosztów podatku od nieruchomości nie tylko w stosunku do majątku w złym stanie technicznym ale również tego, który z okresowych powodów nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej (niekoniecznie z powodów technicznych, ale na przykład z powodów biznesowych, prawnych itp.).

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?