Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych dotyczący metody koszt plus

Artykuł

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych dotyczący metody koszt plus

Jakie informacje są kluczowe dla podatników?

Ceny transferowe, 1 marca 2023 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 27 lutego 2023 r. opublikowany został projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczący metody koszt plus (dalej: projekt objaśnień). Konsultacje dotyczące tego projektu są otwarte dla wszystkich i potrwają do 17 marca 2023 r. Przedstawiamy najistotniejsze kwestie zawarte w projekcie objaśnień.

1. Baza kosztowa

Zgodnie z przepisami podatkowymi o cenach transferowych obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., bazę kosztową w metodzie koszt plus powinna stanowić „suma kosztów bezpośrednio związanych albo suma kosztów bezpośrednio lub pośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przedmiotu transakcji kontrolowanej”. W przypadku stosowania metody koszt plus nie jest więc bezwzględnie konieczne wyłączanie z bazy kosztowej kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży. Według projektu objaśnień, ich uwzględnienie może być uzasadnione np. wtedy, kiedy jest to niezbędne do zapewnienia spójności i porównywalności kosztów ujętych w bazie kosztowej. Przy stosowaniu metody koszt plus bardzo ważne jest porównywanie baz kosztowych i narzutów kalkulowanych na tych samych zasadach. Porównanie narzutów zysku brutto możliwe jest więc w większości przypadków tylko w oparciu o dane z rachunków wyników w wariancie kalkulacyjnym.

2. Mocne i słabe strony metody koszt plus

W projekcie objaśnień, wśród słabych stron metody koszt plus zostały wskazane m.in.:

  • oczywiste trudności w weryfikacji porównywalności bazy kosztowej w porównaniu zewnętrznym oraz
  • założenie, że ceny ustalane w oparciu o koszty odzwierciedlają ceny rynkowe (które może nie być prawdziwe w wielu przypadkach).

Mocne strony metody koszt plus to m.in.:

  • mniejsza wrażliwość na różnice w indywidualnych cechach produktów, towarów i usług, niż w przypadku metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • dostępność danych w porównaniu wewnętrznym.

3. Kryteria porównywalności

W projekcie objaśnień podkreślone zostało, że przy stosowaniu metody koszt plus bardzo istotne znaczenie mają wnioski z analizy funkcjonalnej oraz że prawidłowe zastosowanie metody koszt plus wymaga również uwzględnienia porównywalności branży, asortymentu oraz zaawansowania technologicznego produktów, towarów lub usług.

Inne kryteria, które mogą mieć istotne znaczenie przy stosowaniu metody koszt plus to m.in.: wpływ wartości niematerialnych na warunki transakcji, poziom rozwoju podmiotów uczestniczących w transakcjach uznawanych za porównywalne, czas realizacji transakcji, terminy płatności czy różnice w ponoszonych ryzykach.

Zgodnie z projektem objaśnień, różnice w pełnionych funkcjach, aktywach lub ryzykach, które mają wpływ na bazę kosztową oraz zysk w porównywanych transakcjach wymagają dokonania korekt porównywalności. Jeżeli takie różnice nie mogą być skorygowane, wówczas zastosowanie metody koszt plus nie jest zasadne.

W projekcie objaśnień wskazane zostały również przykładowe trudności w stosowaniu metody koszt plus związane z określeniem bazy kosztowej oraz rynkowego narzutu, występowaniem różnic w transakcjach uwzględnianych w analizach porównawczych, brakiem informacji o kryteriach wpływających na porównywalność transakcji czy z oceną zasadności dokonania korekt porównywalności i ich wyceną. Projekt objaśnień zawiera również porównanie metody koszt plus z pozostałymi metodami szacowania cen transferowych wskazanymi w przepisach art. 11d ustawy o CIT oraz przykłady jej praktycznego zastosowana (np. w przypadku produkcji kontraktowej, dystrybucji czy usług z zakresu IT, HR, księgowości).

Mimo że projekt nie zawiera rewolucyjnych tez, dla podatników przydatne mogą być opisane w projekcie przykłady zastosowania metody koszt plus czy przykłady błędów w jej stosowaniu.

Zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych ma taki sam skutek jak w przypadku interpretacji indywidualnej.

Autorka: Karolina Wokurka, Konsultantka w zespole cen transferowych

Czy ta strona była pomocna?