Polski Ład – zmiany dotyczące kas fiskalnych

Artykuł

Polski Ład – zmiany dotyczące kas fiskalnych

Podatki, 6 października 2021 r.

1 października 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw obejmującą pakiet zmian w ustawach podatkowych znaną jako tzw. Polski Ład. Obecnie ustawą zajmie się Senat. Nowe regulacje obejmują także zmiany w zakresie kas fiskalnych, w szczególności w kontekście popularyzacji przyjmowania płatności bezgotówkowych. Dodatkowo, urzędnicy będą umocowani do dokonywania nabyć sprawdzających. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie planowanych zmian w tym zakresie.

 

Obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych

Przyjęte zmiany obejmują m.in. nowelizację Prawa przedsiębiorców poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przy użyciu instrumentu płatniczego (w tym m.in. płatności bezgotówkowych przy użyciu terminala płatniczego). Obowiązek ten będzie dotyczył przedsiębiorców zobowiązanych na podstawie ustawy o VAT do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

Ponadto, zasadniczo w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas online i przyjmowania płatności poprzez terminal płatniczy, konieczne będzie zapewnienie współpracy tych urządzeń zgodnie z wymogami określonymi w stosownym rozporządzeniu w zakresie wymagań technicznych dla kas fiskalnych. Należy mieć na uwadze, że sprzedawca, który nie będzie wywiązywał z tego obowiązku może czasowo utracić możliwość korzystania m.in. z rozliczeń kwartalnych w VAT oraz prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni. Co więcej, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że podatnik nie zapewnia współpracy kasy i terminala, nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

 

Szybszy zwrot VAT dla podatników bezgotówkowych

W ramach popularyzacji rozliczeń bezgotówkowych, ustawodawca przewidział dla przedsiębiorców także zachęty do przyjmowania płatności w takiej formie. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm zmianami w ustawie o VAT, podatnik będzie mógł otrzymać zwrot VAT w przyspieszonym, 15-dniowym terminie, jeżeli spełnił m.in poniższe warunki:

  • udział procentowy wartości sprzedaży brutto ewidencjonowanej na kasach online w trzech okresach rozliczeniowych (lub jednym przy rozliczeniu kwartalnym) poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje o zwrot w stosunku do całkowitej wartości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym stanowił co najmniej 80%,
  • udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej na kasach online, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej na tych kasach w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 80%,
  • przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot podatnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje VAT oraz stosował wyłącznie kasy online a łączna wartość sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przez tego podatnika na kasach online za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 tys. zł,
  • przez kolejne 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, podatnik posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarty na tzw. białej liście podatników,
  • w okresie rozliczeniowym, odnośnie do którego podatnik ubiega się o zwrot podatku, kwota zwrotu nie przekracza dwukrotności podatku należnego od sprzedaży ewidencjonowanej przez podatnika na kasach fiskalnych.

Łączna wartość sprzedaży brutto, o której mowa powyżej, będzie ustalana w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas. Do wartości tej nie będzie wliczana wartość sprzedaży dokumentowanej fakturami wystawianymi bezpośrednio na kasie fiskalnej.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. ww. próg udziału procentowego płatności bezgotówkowych w ogólnej wartości sprzedaży ewidencjonowanej za pomocą kas fiskalnych będzie wynosił 65% zamiast 80%.

 

Nabycie sprawdzające

Polski Ład przewiduje także wprowadzenie nowej instytucji w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej – nabycia sprawdzającego. Nabycie sprawdzające ma polegać na zakupie towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego podatnika z obowiązków wynikających z przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

***

Więcej o planowanych zmianach wynikających z Polskiego Ładu m.in. tutaj.

Polski Ład – wszystko o planowanych zmianach podatkowych

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?