Nowy projekt zmian w przepisach MDR - dodatkowe obowiązki raportowe

Analizy

Nowy projekt zmian w przepisach MDR - dodatkowe obowiązki raportowe

Ważne zmiany mające wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.­

Alert podatkowy (3/2020) | 12 lutego 2020 r.

W dniu 5 lutego 2020 r. Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej i ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (druk sejmowy nr 208), przewidujący w szczególności nałożenie na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązku zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r. (i to nawet jeśli schemat był już wcześniej zaraportowany).

Obecnie projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 

Ponowne raportowanie / „doraportowanie” schematów transgranicznych

Projekt nakłada na promotorów, korzystających i wspomagających obowiązek zaraportowania wszystkich schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności wdrożeniowej dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r.:

a) dla promotora termin na takie raportowanie to 31 maja 2020 r.,
b) dla korzystającego – 30 lipca 2020 r.,
c) dla wspomagającego – 31 sierpnia 2020 r.

Powyższe raportowanie ma odbywać się na podstawie nowej schemy (XML – „struktury logicznej”), która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. (przy czym wzór schemy nie został jeszcze opublikowany).

Oznacza to więc konieczność ponownego zaraportowania powyższych schematów na nowej schemie XML, jak również w praktyce nałożenie na wspomagających obowiązku retrospektywnego „doraportowania” schematów, których wdrażanie rozpoczęto w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym staną się nieważne z mocy prawa.

W przypadku, gdy więcej niż jeden podmiot będzie obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, którego wdrożenie rozpoczęto od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2020 r., a informacja o tym schemacie już została / zostanie zaraportowana do 31 marca 2020 r., obowiązek ponownego raportowania ma wykonywać „podmiot, który uprzednio przekazał tę informację do Szefa KAS”.


Inne zmiany przewidziane projektem

Projekt nowelizacji przewiduje uregulowanie kwestii zakresu pełnomocnictw szczególnych do działania w sprawach dotyczących MDR. Zgodnie z projektem, pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) będą upoważniać również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej (ma to w założeniu wyeliminować wątpliwości co do konieczności składania osobnego pełnomocnictwa do każdego pojedynczego raportowania MDR). Dodatkowo zgodnie z projektem, dotychczas złożone i niedowołane do 31 marca 2020 r. pełnomocnictwa szczególne w sprawach z zakresu przepisów MDR mają przekształcić się w w/w pełnomocnictwa szczególne do działania w sprawach dotyczących MDR.

Pozostałe planowane zmiany obejmują m.in.:

  • przekazywanie przez Szefa KAS właściwym organom innych państw członkowskich UE informacji o schematach transgranicznych (w terminie miesiąca od końca kwartału w którym otrzymał te informacje); 
  • zmianę brzmienia części szczególnej cechy rozpoznawczej dot. płatności do rajów podatkowych (tiret drugie otrzyma brzmienie: „odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o [PIT] i [CIT] oraz w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej)”;
  • wprowadzenie uprawnienia dla Ministra Finansów do upoważnienia innego organu KAS, w drodze rozporządzenia, do wykonywania zadań Szefa KAS dotyczących MDR. 

Jak wynika z materiałów procesu legislacyjnego, konieczność szybkiego przyjęcia proponowanych zmian związana jest przede wszystkim ze wszczętym pod koniec stycznia postępowaniem Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie nieprawidłowej implementacji Dyrektywy DAC6. 

Oczywiście będziemy na bieżąco monitorować prace legislacyjne w powyższym zakresie i informować Państwa o zmianach, jak również chętnie wesprzemy Państwa w analizie i wypełnieniu obowiązków związanych z nowelizacją przepisów MDR.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?