OECD

Analizy

OECD opublikowało od dawna oczekiwany dokument „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”

Alert podatkowy (31/2020) | 22 grudnia 2020 r.

W piątek, 18.12.2020 OECD opublikowało dokument „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic” zawierający komentarze i wytyczne, które powinny być brane pod uwagę przez podatników i władze podatkowe przy rozliczaniu, dokumentowaniu, badaniu i ocenianiu transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w 2020 r.

W piątek, 18.12.2020 OECD opublikowało od dawna oczekiwany dokument „Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic”.

Ten ponad 30-stronicowy dokument zawiera komentarze i wytyczne, które powinny być brane pod uwagę przez podatników i władze podatkowe przy rozliczaniu, dokumentowaniu, badaniu i ocenianiu transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w 2020 r. Wytyczne Covid-19 podkreślają potrzebę zachowania i stosowania zasad ogólnych Wytycznych OECD również w trakcje pandemii.

W naszej ocenie najciekawsze obszary poruszone przez ten dokument to:

 • olbrzymi nacisk na właściwą ocenę faktycznego przebiegu, kryteria porównywalności i okoliczności zawarcia i realizacji transakcji kontrolowanej oraz zachowania stron tej transakcji („delineation”),
 • rola analizy funkcji, aktywów i ryzyka (FAR) –
  - oparcie na niej możliwości przypisania stronom transakcji ryzyka (z uwzględnieniem wymogu alokacji ryzyka w oparciu o zdolność do jego ponoszenia)
  - oparcie na niej alokacji skutków ponoszenia kosztów nadzwyczajnych związanych z COVID-19
  - uzależnienie od niej analizy wpływu dotacji rządowych (np. dotacji) na ceny transferowe,
  - uwzględnianie jej w przypadku stosowania zasady siły wyższej,
 • wskazanie konieczności przeprowadzenia analizy ekonomicznej z poszanowaniem zasad porównywalności i wpływu COVID-19 na czynniki porównywalności
  - odrzucenie „prostych” metod,
  - konieczność wykazania zasadności stosowanej metodologii do okoliczności danej sprawy,
  - zalecenie co do stosowania metod analizy statystycznej i ekonometrycznej,
  - podkreślenie, że o doborze podmiotów do próby podmiotów porównywanych powinny decydować analiza kryteriów porównywalności w warunkach Covid-19
  - wskazanie, że podmioty ponoszące stratę nie powinny być automatycznie odrzucane dokonując analizy porównywalności w warunkach Covid-19
 • zalecenia co do konieczności opierania się o dowody co do zachowania podmiotów trzecich,
 • przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika,
 • rekomendacje co do uwzględnieniu wpływu COVID-19 na postępowania APA – zarówno realizację decyzji APA jak i negocjacje w ramach toczących się postępowań.

Co to dla Państwa oznacza?

 • konieczność skrupulatnej analizy alokacji ryzyka pomiędzy strony transakcji – i powiązanie jej z funkcjami faktycznie pełnionymi przez strony transakcji,
 • brak możliwości arbitralnej oceny czy wpływ COVID-19 powinien (czy też nie powinien) być uwzględniany przy ocenie zawieranych przez Państwa transakcji,
 • potrzebę gromadzenia informacji nt. sytuacji w Państwa branży, w kraju i reakcji podmiotów trzecich na kryzys,
 • pojawienie się nowego, fundamentalnego czynnika porównywalności: wrażliwości podmiotu testowanego na COVID-19,
 • potrzebę oceny zasadności przeprowadzenia analiz porównawczych w oparciu o skorygowane dane, uwzględniających wrażliwość podmiotów (transakcji) porównywalnych na COVID-19,
 • w razie wpływu pandemii na Państwa firmę - przygotowanie spójnego strategicznego dokumentu dotyczącego wpływu pandemii na łańcuch wartości i wyniki w grupie podmiotów powiązanych
 • przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika,
 • potrzebę przeanalizowania realizacji decyzji w zakresie APA i weryfikacji strategii negocjacji bieżących postępowań

Serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia naszych publikacji i webcastów – będziemy komentować wpływ, jaki ten materiał będzie miał na ceny transferowe w Polsce.

Najbliższy webinar Planowanie i analiza transakcji finansowych a ceny transferowe. Jak uwzględnić modyfikację wytycznych OECD? Odbędzie się 2 lutego 2021 r. o godz. 10:00, zapraszamy do rejestracji!

Zobacz opracowanie OECD.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?