Brak złożonego wniosku o APA do końca 2019 r.

Analizy

Istotna modyfikacja ograniczeń art. 15e ustawy o CIT i przepisów o APA

Brak złożonego wniosku o APA do końca 2019 r. spowoduje nie tylko utratę możliwości wyeliminowania ograniczenia z art. 15 e w zakresie zaliczenia w koszty podatkowe wydatków na usługi niematerialne z 2018 r., ale również wydatków z 2019 r.

Alert podatkowy (30/2019) | 14 sierpnia 2019 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Projekt ten wprowadza istotne zmiany w przepisach regulujących:

  • spory dotyczące podwójnego opodatkowania (MAP),
  • uprzednie porozumienia cenowe (APA),
  • ograniczenia wynikające z art. 15e ustawy o CIT w zakresie kosztów usług niematerialnych.

Wprowadza również nową instytucję do polskiego porządku prawnego, tzw. umowę o współdziałanie, opartą koncepcyjnie o tzw. monitoring horyzontalny funkcjonujący m.in. w Holandii.

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, z projektu ustawy wyłączono przepisy wprowadzające uproszczone porozumienia cenowe (uAPA), które miały umożliwiać przeprowadzenie przyśpieszonej procedury APA, zatwierdzającej koszty usług i licencji wyłącznie dla celów uniknięcia ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o CIT.

Poniżej przedstawiamy wybrane, najciekawsze w naszej opinii, elementy powyższego projektu.

 

Modyfikacja art. 15e ustawy o CIT

Projekt ustawy modyfikuje brzmienie art. 15e ustawy o CIT, umożliwiając wyłączenie z jego ograniczeń kosztów objętych porozumieniem APA w podstawowym okresie jego ochrony, ale również w roku poprzedzającym złożenie wniosku, o ile wniosek zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z projektem, przepisy modyfikujące art. 15e ustawy o CIT w zakresie zaliczenia w koszty podatkowe wydatków z 2018r. oraz 2019 r., adresowane są wyłącznie do wniosków APA złożonych do dnia 31 grudnia 2019.

Z uwagi na wykreślenie z dniem 1 stycznia 2020 przepisów art. 15e ust. 16 ustawy o CIT, wnioski złożone już w 2020r. umożliwią wyeliminowanie ograniczeń wynikających z art. 15e w zakresie zaliczania w koszty podatkowe wyłącznie wydatków, jakie wystąpią po 1 stycznia 2020 (oczywiście nadal warunkiem będzie tu wydanie decyzji APA).

Zatem w przypadku złożenia wniosku w 2020 r., wydatki z 2019 r. nie będą już mogły skorzystać z ochrony decyzji APA przed ograniczeniem art. 15e ustawy o CIT – niezależnie kiedy decyzja APA zostanie wydana.

Jednocześnie warto podkreślić, że niezależnie od tego czy dany podatnik posiada APA, czy też nie, jest on zobowiązany do odpowiedniego udokumentowania ponoszonego kosztu oraz wykazania jego związku z przychodami.

 

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Projekt ustawy wprowadza kilka zmian bardzo korzystnych z punktu widzenia efektywności i przyjazności procedury APA. Jedną z nich jest modyfikacja wyłączenia możliwości złożenia wniosku o APA, w przypadku gdy transakcja jest objęta kontrolą lub postępowaniem podatkowym. W przypadku długotrwałych postępowań kontrolnych, których przedmiotem są transakcje objęte ograniczeniem art. 15e, w przypadku wielu podmiotów dochodziło do sytuacji braku możliwości złożenia wniosku o APA, a co za tym idzie – z uwagi na brzmienie art. 15e CIT-  braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów usług niematerialnych i licencji, nawet jeżeli były to koszty bieżące, a kontrola podatkowa dotyczyła np. roku 2013. Projekt wprowadza zasadę, iż decyzji APA nie wydaje się w zakresie transakcji kontrolowanych, rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek.  

Umowa o współdziałanie

Umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.

Jest to procedura przewidziana dla podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro rocznie. W ramach powyższej umowy, możliwe będzie zawarcie z Szefem KAS porozumienia podatkowego, dot. m.in. interpretacji przepisów prawa podatkowego; ustalania cen transferowych; braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 (GAAR); czy wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;  

Powyższe porozumienia będą również umożliwiały wyłączenie ograniczenia art. 15e w zakresie nabywanych usług niematerialnych, analogicznie do decyzji APA. Stosowanie przedmiotowych przepisów o współdziałaniu i porozumieniach, w odróżnieniu od pozostałych regulacji, projektodawca przewiduje od dnia 1 lipca 2020 r.

Ustawa określa dzień wejścia w życie całości przepisów w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Wydaje się, iż możemy oczekiwać wejścia w życie ww. przepisów niedługo po zakończeniu wakacyjnej przerwy sejmowej.

Link do projektu ustawy:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385/katalog/12578047#12578047