Konsultacje w zakresie kierunku zmian nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT)

Analizy

Konsultacje w zakresie kierunku zmian nowych zasad poboru podatku u źródła (WHT)

Alert podatkowy (33/2019) | 7 listopada 2019 r.

W dniu 4 listopada 2019 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów w ramach konsultacji dotyczących rozważanych zmian zasad poboru podatku u źródła (WHT) w Polsce, w uproszczeniu zasad poboru zryczałtowanego podatku od dokonywanych za granicę płatności z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend oraz zakupu szeroko rozumianych usług niematerialnych. W ramach spotkania przedstawione zostały główne założenia rozważanych przez administrację zmian do przepisów o podatku u źródła (WHT).

Najważniejsze założenia rozważanych zmian w podatku u źródła (WHT):

  1. Ograniczenie stosowania mechanizmu obowiązku zapłaty i późniejszego zwrotu podatku u źródła (albo złożenia stosowanego oświadczenia zarządu) tylko do płatności na rzecz podmiotów powiązanych i tylko do płatności o charakterze pasywnym (dywidendy, należności licencyjne oraz odsetki). W tym zakresie Ministerstwo rozważa, czy wprowadzić oddzielną definicję podmiotu powiązanego dla potrzeb podatku u źródła (WHT), czy też pozostać przy istniejącej definicji, wykorzystywanej dla potrzeb cen transferowych.
  2. Doprecyzowanie wymogów należytej staranności w procesie weryfikacji kontrahenta (zwłaszcza w kontekście płatności za usługi niematerialne). W tym kontekście Ministerstwo rozważa różne warianty, od powrotu do wymogu posiadania jedynie certyfikatu rezydencji do wprowadzenia tzw. „białej listy” państw płatności, w stosunku do których będą mogły znaleźć zastosowania określone uproszczenia oraz domniemania. Prace w tym zakresie będą kontynuowane.
  3. Rozszerzenie możliwości uzyskania opinii zabezpieczającej w podatku u źródła na przypadki płatności korzystających z preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (a nie tylko dyrektyw, jak wynika z obecnych przepisów).
  4. Ograniczenie osób podpisujących oświadczenie - oświadczenie dla niepobrania podatku u źródła ma być podpisywane przez kierownika jednostki zgodnie z reprezentacją podmiotu (a nie przez wszystkich członków zarządu) i ma mieć ono dłuższy okres ważności.
  5. Skrócenie terminu zwrotu podatku w ramach mechanizmu zwrotowego do 3 miesięcy (zamiast obecnych 6 miesięcy). Potencjalnie skrócenie terminu dotyczyłoby także uzyskania opinii zabezpieczającej w podatku u źródła (WHT).
  6. Zmiany do definicji rzeczywistego właściciela („beneficial owner”). Ministerstwo nie do końca przedstawiło kierunki tych zmian, prace w tym zakresie mają być kontynuowane. Zmiany mogłyby zmierzać w kierunku zbliżenia tego rozumienia do doktryny wypracowanej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niestety, nie przewiduje się jednak doprecyzowania warunków rzeczywistego właściciela dla spółek holdingowych (pomimo ponawianych postulatów w tym zakresie).
  7. Modyfikacja zasad odpowiedzialności karnej skarbowej poprzez wyeliminowanie kary pozbawienia wolności z katalogu sankcji za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach składanych na podstawie przepisów o poborze podatku u źródła.

Dalsze kroki

Ministerstwo przewiduje, że rozważane zmiany do przepisów zostaną uchwalone najprawdopodobniej w I kwartale 2020 r. Analizowana jest możliwość wprowadzania tych zmian z mocą wsteczną ich obowiązywania już od 1 stycznia 2020 r.

Zdaniem Ministerstwa rok 2019 należy traktować jako okres przejściowy i w odniesieniu do stosowania przepisów obowiązujących w tym roku wydana ma być interpretacja ogólna. W szczególności, w takiej interpretacji ogólnej mogłyby być zawarte dookreślenie kryteriów spełnienia należytej staranności.

Po zmianie przepisów zostanie wydana finalna wersja objaśnień podatkowych w zakresie zasad poboru podatku u źródła (WHT). Równocześnie Ministerstwo podkreślało, że wciąż jest otwarte na dalsze propozycje zmian legislacyjnych w zakresie podatku u źródła.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?