Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dot. grup VAT

Artykuł

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień dot. grup VAT

Jakie będą zasady odliczenia i raportowania w grupach VAT?

Alert podatkowy (11/2022) | 19 lipca 2022 r.

W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami, został opublikowany projekt objaśnień dot. grup VAT odnoszący się do przepisów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dokument przedstawiony przez Ministerstwo zawiera liczne informacje praktyczne dot. działania grup VAT, m. in. w zakresie zasad odliczenia podatku VAT, sposobu raportowania rozliczeń w ramach grupy oraz Wiążących Informacji Stawkowych czy Indywidualnych Interpretacji Podatkowych.

Odliczenia w grupach VAT

Zgodnie z założeniami dotyczącymi funkcjonowania grupy VAT (dalej też GV), podmioty należące do grupy traktowane są jako jeden podatnik. Ministerstwo Finansów wskazuje, że do odliczeń podatku naliczonego w grupie znajdą zastosowanie zasady przewidziane w ustawie o VAT, tj., jeżeli zakupione towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi (w tym przypadku grupie VAT) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wśród wskazanych w projekcie objaśnień metod odliczenia podatku VAT, wymienione zostały m. in. zasada alokacji bezpośredniej, prewspółczynnik i współczynnik. Wszystkie te metody uzależnione są od przeznaczenia nabywanych przez GV towarów i usług oraz możliwości przyporządkowania danych zakupów do rodzaju działalności (opodatkowana, zwolniona czy niepodlegająca opodatkowaniu). W zakresie stosowania prewspółczynnika i współczynnika, Ministerstwo przewiduje specjalne zasady m.in. obowiązek weryfikacji czy wskazane metody były stosowane przez członków GV przed jej utworzeniem, a także wyliczenie prewspółczynnika/współczynnika indywidualnie dla każdego członka grupy i dla samej grupy VAT.

Projekt objaśnień zawiera również szereg innych informacji dot. odliczenia podatku VAT, takich jak dokonywanie korekt podatku naliczonego, odliczenie wydatków związanych z samochodami czy odliczenie z wykorzystaniem udziału procentowego znajdujące zastosowanie do transakcji dotyczących nieruchomości wykorzystywanych do celów prywatnych.

Raportowanie w grupach VAT

Raportowanie i Fakturowanie oraz Ewidencja

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym w projekcie objaśnień jest raportowanie i fakturowanie w ramach GV. W szczególności doprecyzowane zostały niektóre kwestie związane z treścią faktur oraz ze sposobem ewidencjonowania transakcji wewnątrzgrupowych. Zgodnie z projektem objaśnień GV będzie zobowiązana do prowadzenia ewidencji w postaci zbiorczego pliku JPK_VAT oraz będzie mogła stosować system e-Faktur KSeF.

W ramach projektu objaśnień, Ministerstwo Finansów doprecyzowało również kwestie związane z odrębną ewidencją oraz ewidencją czasową, prowadzonych w formie elektronicznej, które dotyczą transakcji wewnątrzgrupowych. Ewidencja w formie elektronicznej, musi zostać przesłana do urzędu skarbowego za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Natomiast w zakresie ewidencji tymczasowej wskazano, że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. członkowie grupy VAT będą zobowiązani do prowadzenia odrębnej ewidencji w formie elektronicznej dokumentującej dokonywane między sobą transakcje, która będzie przekazywana do organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Indywidualne Interpretacje Podatkowe, Wiążące Informacje Stawkowe

W zakresie ochrony podatkowej na podstawie Indywidualnych Interpretacji Podatkowych, w projekcie objaśnień wskazano, że Grupa VAT będzie korzystała z ochrony podatkowej interpretacji wydanej na wniosek podmiotu członkowskiego, przed powstaniem grupy dot. działalności GV. Natomiast brak jest informacji o mocy ochronnej interpretacji uzyskanej w trakcie trwania grupy, po utracie przez GV statusu podatnika VAT.

Z kolei w zakresie WIS Ministerstwo wskazało, że ustawa o VAT nie przewiduje szczególnych regulacji dot. grup VAT. Grupa jako podatnik, będzie mogła wystąpić ze stosownym wnioskiem, który składany będzie przez jej przedstawiciela. Byli członkowie grupy skorzystają z mocy ochronnej WIS, jeżeli sprzedawany przez nich towar lub świadczona usługa jest tożsama z objętymi WIS.

Pozostałe kwestie zawarte w projekcie objaśnień MF

W projekcie objaśnień zostały poruszone również kwestie związane z takimi obszarami jak:

  • Struktura grupy VAT oraz warunki jej utworzenia;
  • Rozliczenia dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych i transgranicznych;
  • Kwestie dot. importu towarów/usług, eksportu towarów czy procedury One Stop Shop (OSS);
  • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności;
  • Rozliczenia związane z nadpłatą podatku VAT;
  • Informacje w zakresie postępowania i kontroli podatkowej;
  • Egzekucja;
  • MDR.

Wprawdzie zostało omówione wiele zagadnień dot. funkcjonowania grupy VAT, jednak w dalszym ciągu nie wszystkie wątpliwości w tym zakresie zostały wyjaśnione.

Projekt objaśnień zaprezentowany przez Ministerstwo Finansów jest obecnie poddany konsultacjom otwartym dla wszystkich podmiotów. Zainteresowani mogą przesyłać swoje uwagi do 29 lipca 2022 r. w formie elektronicznej na adres: grupyVATkonsultacje@mf.gov.pl.

 

 

Współautorzy: Jakub Piasecki,  Alexander Sano 

Czy ta strona była pomocna?