Nowe wymagania dla rynku e-commerce (dyrektywa DAC7)

Artykuł

Nowe wymagania dla rynku e-commerce (dyrektywa DAC7)

Sprawdź czy Twoja firma jest gotowa do spełnienia nowych obowiązków?

Alert podatkowy (10/2022) | 15 lipca 2022 r.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie proces prekonsultacji społecznych w zakresie przepisów dotyczących nowych obowiązków, jakie na wybrane podmioty prowadzące działalność na rynku e-commerce nakłada tzw. Dyrektywa DAC7 (dyrektywa 2021/514). Zgodnie z zapowiedziami prekonsultacje mają formę otwartą i będą trwać do 24 lipca 2022 r.

Nowe obowiązki wynikające z postanowień Dyrektywy DAC7 powinny zostać implementowane przez państwa członkowskie (w tym Polskę) do końca 2022 r. i obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Dotkną one w sposób bezpośredni przede wszystkim operatorów platform cyfrowych, które udostępniają sprzedawcom swoje interfejsy w celu ułatwienia im dotarcia do klientów i realizacji sprzedaży towarów i określonych usług. W praktyce oznacza to, że raportowanie DAC7 w sposób pośredni dotyczyć będzie także sprzedawców korzystających z usług platform cyfrowych, którzy również powinni być świadomi nowych regulacji.

Podstawowym założeniem omawianych regulacji jest wprowadzenie nowego obowiązku sprawozdawczego dla operatorów platform cyfrowych ułatwiających dokonywanie sprzedawcom następujących czynności:

  • najem nieruchomości lub miejsc parkingowych,
  • usługi świadczone osobiście,
  • sprzedaż towarów,
  • najem środków transportu.

Co jest jednak istotne, mimo iż obowiązek sprawozdawczy spoczywał będzie na operatorach platform cyfrowych przedmiotem raportowania będą dochody uzyskiwane przez poszczególnych sprzedawców (z pewnymi wyjątkami) oraz dodatkowe dane dotyczące tych sprzedawców i ich nieruchomości wykorzystywanych dla celów najmu (zlokalizowanych na terenie UE). Nowy obowiązek sprawozdawczy będzie odnosić się do dochodów sprzedawców realizowanych zarówno w obszarze działalności transgranicznej, jak i działalność pozostałej.

Obowiązkiem platformy cyfrowej będzie nie tylko raportowanie wymaganych danych do organów podatkowych, ale także poinformowanie poszczególnych sprzedawców o zakresie danych, które ich dotyczą i będą objęte raportowaniem przez danego operatora platformy.

Ponadto, nowe regulacje wprowadzą dodatkowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych obejmujące m.in.:

  • kwestie dodatkowej rejestracji operatorów platform cyfrowych i konieczność uzyskania przez nich kolejnego numeru niezbędnego dla spełnienia tego specyficznego obowiązku,
  • wymagania w zakresie wdrożenia procedur należytej staranności w weryfikacji sprzedawców i dostosowania systemów w celu pozyskania odpowiednich danych wymaganych dla prawidłowej realizacji nowych obowiązków sprawozdawczych;
  • wprowadzenia (bądź dostosowania) procedur w zakresie ochrony danych (RODO) pozyskiwanych w związku z nałożonymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Ministerstwo Finansów przewiduje również wprowadzenie określonych sankcji za uchybienia w wypełnianiu nowych obowiązków. Zgodnie z obecnymi planami miałyby one objąć karę pieniężną na poziomie od 100.000 zł do 5.000.000 zł lub nawet wykreślenie operatora platformy z rejestru jako podatnika VAT.

Z uwagi na powyższe, tj. szeroki zakres danych, które zostaną objęte dodatkowym raportowaniem, oraz wprowadzenie dodatkowych obowiązków z tym związanych, a także ze względu na planowane wysokie kary za niedopełnienie tych obowiązków, konieczne jest odpowiednie przygotowanie się do nowych obowiązków.

Na obecnym etapie Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń / wstępnych przepisów, które właśnie objęte są konsultacjami. Jak wskazano powyżej termin na składanie ewentualnych uwag upływa 24 lipca 2022 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z zespołu VAT

Podatki w handlu i e-commerce

Nowe regulacje, interpretacje, praktyka organów podatkowych

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?