Obowiązek monitorowania przewozów za pomocą GPS

Analizy

Obowiązek monitorowania przewozów za pomocą GPS czeka już tylko na podpis Prezydenta

Przewozy towarów w ramach pakietu przewozowego zostaną objęte obowiązkiem monitorowania przebytej trasy za pomocą GPS

Alert podatkowy (8/2018) | 5 lipca 2018 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk sejmowy 1794, dalej: „nowelizacja”), która przewiduje nałożenie nowych obowiązków na przewoźników w ramach tzw. pakietu przewozowego (SENT).

Zgodnie z treścią uzasadnienia do oczekującej na podpis Prezydenta nowelizacji, ma ona na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów podlegających przepisom pakietu przewozowego poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych. Przepisy nakładające nowe obowiązki mają wejść w życie już 1 października tego roku. Nowelizacja przewiduje swoisty okres karencji, do 1 stycznia 2019 r., w którym przewoźnicy oraz kierujący nie będą karani za niedopełnienie swoich obowiązków.

Zgodnie z treścią nowelizacji, przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towarów objętych zgłoszeniem w ramach SENT, będzie zobowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego takim zgłoszeniem. W przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności urządzenia przesyłającego dane geolokalizacyjne, co do zasady, kierujący będzie obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. Taki przewóz będzie mógł być kontynuowany dopiero po:

  • przywróceniu sprawności urządzenia przesyłającego dane geolokalizacyjne, 
  • przeładunku towaru na środek transportu wyposażony w sprawne urządzenie geolokalizacyjne,
  • wyposażeniu środka transportu w sprawny lokalizator, lub
  • nałożeniu zamknięć urzędowych na środek transportu lub towar albo zarządzeniu konwoju.
     

Jak będzie działać geolokalizacja?

W myśl przepisów nowelizacji, w celu przekazywania aktualnych danych gelokalizacyjnych przewoźnik będzie mógł wykorzystywać jedno z dwóch przewidzianych typów urządzeń:

(i) lokalizator rozumiany jako telekomunikacyjne urządzenie końcowe wykorzystujące technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych (np. smartphone czy tablet), na którym zainstalowano oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służące do monitorowania trasy przewozu towaru,

(ii) zewnętrzny system lokalizacji, przez który należy rozumieć system używany przez przewoźnika gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w tym środku transportu urządzenia wykorzystującego technologie pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych.

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku przesyłania danych geolokalizacyjnych, przewoźnikowi będzie grozić kara pieniężna w wysokości 10 000 zł, a kierującemu pojazdem, którym będzie wykonywany przewóz towarów kara grzywny w wysokości od 5000 do 7500 zł. Na szczęście, ustawodawca przewidział swoisty okres przejściowy, w trakcie którego powyższe kary nie będą stosowane. Nie oznacza to natomiast, że przewoźnicy będą w tym czasie zwolnieni ze swoich obowiązków. W przypadku kontroli drogowej, w trakcie której zostanie stwierdzony np. brak wyposażenia środka transportu w odpowiednie urządzenie geolokalizacyjne, organy najprawdopodobniej pozwolą na kontynuowanie przewozu dopiero po wypełnieniu przez przewoźnika i kierującego nałożonych na nich obowiązków.
 

Co dalej?

Przepisy nowelizacji nakładają nowe obowiązki przede wszystkim na przewoźników, ale odpowiednie przygotowanie się do ich wejścia w życie jest w interesie wszystkich podmiotów zaangażowanych w przewozy towarów w ramach SENT (zarówno sprzedających jak i kupujących), m.in. w celu zapewnienia terminowości dostaw. Takie przygotowanie może obejmować m.in.:

  • wdrożenie w przedsiębiorstwie odpowiednich procedur i mechanizmów zarządzania ryzykiem,
  • zmiany w obrębie procesów logistycznych,
  • przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, 
  • modyfikację postanowień umów zawieranych w zakresie usług transportowych.

Nasze doświadczenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem pakietu przewozowego wskazują, że działania dostosowawcze powinny zostać podjęte stosunkowo wcześnie, tak aby ograniczyć do minimum możliwość naruszenia obowiązujących przepisów mogących skutkować m.in. opóźnieniami w dostawach czy też nałożeniem kar pieniężnych.

 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.