nowa ordynacja podatkowa

Analizy

Czy wydane dotychczas interpretacje indywidualne będą nadal chronić?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej

Alert podatkowy 6/2018 | 24 maja 2018 r.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją Ordynacji podatkowej w zakresie interpretacji prawa podatkowego. Nowelizacja zakłada wydawanie interpretacji indywidualnych dot. transakcji oraz czynności pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie w ramach nowej instytucji, tj. na wniosek grupowy – złożony przez wszystkie zaangażowane podmioty. Planowana nowelizacja ma dotykać ponadto także wydanych dotychczas interpretacji indywidualnych odnoszących się do transakcji oraz czynności z podmiotami powiązanymi, które to interpretacje w przypadku braku ich stosownego uzupełnienia wygasną z mocy prawa wraz z wejściem w życie przepisów ustawy.

Interpretacje grupowe

Proponowane przepisy wprowadzają obowiązek występowania z wnioskiem grupowym o wydanie interpretacji indywidualnej, w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe ją obejmujące dotyczy transakcji lub innej czynności dokonywanej między podmiotami powiązanymi, lub takimi, które mają stać się podmiotami powiązanymi.

Wyjątek stanowić mają sytuacje, w których wniosek o interpretacje obejmuje powtarzalne transakcje lub inne czynności dokonywane przede wszystkim z podmiotami innymi niż podmioty powiązane – dla których interpretacje indywidualne będą wydawane na dotychczasowych zasadach, jeżeli warunki tych transakcji lub innych czynności dokonywanych z podmiotami powiązanymi nie odbiegają od warunków stosowanych wobec podmiotów innych niż podmioty powiązane.

W porównaniu z dotychczasowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wniosek grupowy wymagać będzie podania wielu szczegółowych informacji dotyczących planowanych transakcji bądź czynności. Ma on bowiem zawierać między innymi:

  • wskazanie uzyskanych i oczekiwanych przez podmioty powiązane głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, wynikających, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, z dokonania transakcji lub innych czynności;
  • wskazanie transakcji i innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których uzależnione jest, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, osiągnięcie głównych korzyści, o których mowa powyżej;
  • wskazanie wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym w przypadku gdy ich wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi łącznie co najmniej 10 000 000 zł;
  • w tym ostatnim przypadku obowiązkowe będzie także wskazanie wartości głównych korzyści objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym.

Przewidziano przy tym wyłączenie ochrony, m.in. w przypadku gdy:

  • nie wskazano we wniosku osiągniętych czy oczekiwanych korzyści;
  • nie uwzględniono we wniosku transakcji lub czynności od których uzależnione jest osiągnięcie korzyści,
  • wskazane we wniosku wartości przedsiębiorstwa, jego części, prawa majątkowego, czy korzyści odbiegają co najmniej o 25% od wartości rzeczywistych.

W związku z możliwą trudnością w określeniu ww. elementów oraz ich wartości, przewidziano także instytucję aktualizacji wniosku w tym zakresie, tj. wskazania na ich właściwą wysokość w trakcie wydawania interpretacji lub już po jej wydaniu.

Wygaśnięcie dotychczasowych interpretacji indywidualnych

Niezwykle istotne pozostaje jednak, że proponowana ustawa będzie miała wpływ na dotychczas wydane i pozostające w obrocie prawnym interpretacje indywidualne.

Po wejściu w życie ustawy nowelizującej podmioty, na rzecz których zostały wydane interpretacje indywidualne, których przedmiotem był stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe obejmujące transakcje lub inne czynności z podmiotem powiązanym, powinny w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy dokonać uzupełnienia wniosku o nowe elementy opisane powyżej. W przeciwnym razie uzyskana interpretacja wygaśnie z mocy prawa z dniem wejścia w życie omawianej ustawy. W tym kontekście wątpliwości może budzić ochrona z interpretacji dotyczących transakcji dokonanych przed wejściem w życie omawianej ustawy oraz we wspomnianym, 6 miesięcznym okresie.

Należy mieć przy tym na uwadze, że po uzupełnieniu stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego organ w odniesieniu do interpretacji indywidualnej może w szczególności zmienić ją lub stwierdzić, że w danej sytuacji powinna znaleźć zastosowanie klauzula o unikaniu opodatkowania.

Projekt ustawy znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych, jednak przewidziano w nim jedynie 14-dniowe vacatio legis, a w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się na potrzebę jak najszybszego wprowadzenia proponowanych rozwiązań do porządku prawnego. Biorąc pod uwagę harmonogram prac Sejmu możliwe, że omawiane przepisy wejdą w życie w sierpniu lub wrześniu br. Wskazane może być zatem przystąpienie do przeglądu uzyskanych interpretacji indywidualnych z perspektywy wpływu projektowanych przepisów na wynikającą z nich ochronę. Należy mieć jednak na uwadze, że treść proponowanych przepisów może ulec zmianie w toku dalszych prac legislacyjnych.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.