Pakiet VAT e-commerce – opublikowano projekty rozporządzeń

Analizy

Pakiet VAT e-commerce – opublikowano projekty rozporządzeń

Senat proponuje odroczenie zmian w VAT do września 2021

Alert podatkowy (14/2021) | 22 czerwca 2021 r.

Wciąż trwają prace związane z wprowadzeniem tzw. pakietu VAT e-commerce do polskiej ustawy o VAT. W piątek Senat przyjął poprawkę, która ma przełożyć wejście w życie nowych przepisów na 1 września 2021 r. W związku z tym projekt ustawy trafi ponownie do Sejmu, który jeszcze w tym tygodniu może tę poprawkę przyjąć lub odrzucić. Przesunięcie terminu wejścia w życie z 1 lipca 2021 r. na inny termin może spowodować chaos w handlu elektronicznym na terenie UE, ponieważ przepisy unijne nakazują wszystkim krajom przyjęcie zmian z dniem 1 lipca.

Przyjęcie zmian w Polsce od 1 września 2021 r. mogłoby oznaczać dłuższe stosowanie przepisów o dostawach wysyłkowych, podczas gdy w innych krajach UE z 1 lipca obowiązywałyby nowe zasady, w tym nowy limit dostaw 10 tys. EUR, do poziomu którego nie ma obowiązku rejestracji VAT w innym kraju. Zaproponowane zmiany dotyczą również dokumentowania odbioru przesyłek w ramach OSS.

Niezależnie od dyskusji co do daty wejścia w życie nowych przepisów o VAT w Polsce, w związku z szerokim zakresem nowych unormowań planowane są również zmiany dotychczasowych rozporządzeń, regulujących „techniczne” aspekty związane między innymi z kwestiami rejestracji dla potrzeb VAT, zwolnień z tego obowiązku dla pewnych kategorii podmiotów oraz zwrotów podatku.

Planowane zmiany, w tym zakresie obejmą poniższe rozporządzenia:

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Planowane zmiany dotyczące pakietu e-commerce przewidują obowiązek rejestracji dostawcy nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski, dokonującego wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (WSTO), które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium Polski. Ponadto pakiet VAT e-commerce wprowadza dodatkowe obowiązki nakładane na operatorów interfejsów elektronicznych, związane z rozliczeniem podatku w przypadku „ułatwienia” sprzedaży pomiędzy faktycznym dostawcą towarów a ostatecznym konsumentem. Zmiany mają charakter głównie techniczny i polegają na dostosowaniu wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Z obowiązku rejestracji VAT zwolnione będą podmioty zagraniczne dokonujące WSTO i zarejestrowane dla potrzeb OSS w innym kraju UE, dla których Polska jest wyłącznie krajem konsumpcji (miejscem dostawy towarów / świadczenia niektórych usług dla konsumenta).

Planowane zmiany rozporządzenia przewidują również zwolnienie z obowiązku rejestracji dla podatników wykonujących w Polsce wyłącznie sprzedaż na odległość towarów importowanych (tzw. SOTI) pod warunkiem wcześniejszej rejestracji dla potrzeb VAT-IOSS w Polsce lub innym kraju UE – w rezultacie, projektowany przepis obejmie również podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, jeżeli będą zarejestrowani w kraju dla potrzeb rozliczeń VAT-IOSS.

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej

Wprowadzane zmiany oznaczają, że polscy podatnicy będą mogli kierować wnioski o zwrot zapłaconego podatku naliczonego w innym państwie członkowskim UE z tytułu świadczonych usług, WSTO oraz dostaw dokonywanych przez interfejsy elektroniczne (platformy internetowe), a także SOTI, jeżeli będą one rozliczane w oparciu o procedury szczególne VAT-OSS oraz VAT-IOSS.

Nowe regulacje przewidują nowe elementy, jakie powinien uwzględniać wniosek składany przez podatników w celu otrzymania zwrotów zapłaconego VAT w innych krajach UE.

• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Projektowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom rozszerza dotychczasowy katalog czynności, które podatnicy z innych krajów Unii Europejskiej lub krajów trzecich będą mogli wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT pomimo braku rejestracji w Polsce.

Analogicznie do wskazanych powyżej zmian pozostałych rozporządzeń, rozszerzany katalog obejmuje czynności rozliczane przez ww. podmioty w ramach procedur szczególnych VAT-OSS oraz VAT-IOSS.

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia do obrotu prawnego, rozporządzenie reguluje ponownie kwestie techniczne takie jak m.in. określenie wzoru wniosku o zwrot podatku od towarów i usług, jakie informacje taki wniosek powinien zawierać, a także stosowne terminy złożenia dokumentów.

Webinar: Zmiany VAT w e-commerce coraz bliżej

Nagranie spotkania (18 maja 2021 r.)

Dowiedz się więcej, odsłuchaj nagranie

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?