Nowe ulgi wspierające innowacyjność i planowane zmiany w istniejących instrumentach wsparcia

Artykuł

Polski Ład - nowe ulgi wspierające innowacyjność i planowane zmiany w istniejących instrumentach wsparcia

Strefa Ulg i Dotacji (9/2021) | 14 czerwca 2021 r.

W ostatnich tygodniach przedstawiono informacje dotyczące planowanych zmian w ulgach podatkowych, które zakładają wzmocnienie wsparcia innowacyjności i zachęcenie firm do inwestycji. Cel ten ma być osiągnięty dzięki nowym instrumentom i zmianom w zasadach korzystania z ulgi B+R i IP Box zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu” oraz modyfikacjom ulgi podatkowej na inwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Instrumenty wsparcia innowacyjności

15 maja 2021 r. zostały zaprezentowane założenia planowanych działań społeczno-gospodarczych Rządu na najbliższe lata - tzw. Nowy Ład (Polski Ład). Istotną część tego dokumentu stanowią propozycje podatkowe, w tym rozwiązania mające na celu wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw.

1. Możliwość równoczesnego korzystania z Ulgi B+R i IP Box.

Od 2016 r. możliwe jest korzystanie z ulgi podatkowej w związku z prowadzeniem działalności badawczo–rozwojowej (B+R) pozwalającej na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z prowadzonymi pracami B+R. Z kolei w 2019 r. wprowadzono rozwiązanie umożliwiające zastosowanie obniżonej do 5% stawki podatkowej dla dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box).

Obecne regulacje nie pozwalały na równoległe korzystanie z obu instrumentów dla tych samych działań i związanych z nimi kosztów. Zapowiadane w Polskim Ładzie zmiany mają taką możliwość wprowadzić.

2. Ulga na prototyp

Ulga na prototyp ma umożliwić odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków jednoznacznie zdefiniowanych w przepisach, poniesionych na wytworzenie prototypu (np. produkcja próbna) i wprowadzenie go na rynek (jednak nie więcej niż 10% dochodu).

Zgodnie z przedstawionymi 15 maja 2021 r. założeniami Polskiego Ładu ulga na prototypy ma być dostępna dla małych przedsiębiorstw.

3. Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację ma wspierać działania mające na celu wprowadzanie robotów przemysłowych. Zgodnie z założeniami instrument ma polegać na odliczeniu od dochodu 50% kosztów zakupu robota oraz wydatków związanych z jego instalacją, nabyciem niezbędnego oprogramowania i szkoleniem pracowników.

Zgodnie z przedstawionymi 15 maja 2021 r. założeniami Polskiego Ładu ulga na robotyzację ma być dostępna dla średnich przedsiębiorstw.

4. Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga będzie dostępna dla podmiotów prowadzących działalność B+R i ponoszących koszty wynagrodzeń kadry zaangażowanej w te działania (np. badaczy, programistów, konstruktorów, inżynierów).

Rozwiązanie ma polegać na zmniejszeniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników zaangażowanych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z przedstawionymi 15 maja 2021 r. założeniami Polskiego Ładu ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników ma być dostępna dla dużych przedsiębiorstw.

 

Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Rada Ministrów udostępniła projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Proponowane zmiany mają na celu pobudzenie inwestycji w celu przyspieszenia odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19.

Kluczowe zmiany przewidziane w projekcie obejmują:

1. Tymczasowe obniżenie minimalnych nakładów inwestycyjnych (kryterium ilościowe)

Planowane jest obniżenie o 50% kryteriów ilościowych - minimalnych wydatków inwestycyjnych koniecznych do uzyskania decyzji o wsparciu dla projektów polegających na inwestycjach w ramach istniejącego zakładu. Proponowana zmiana jest analogiczna do obowiązujących przynajmniej do 31 grudnia 2021 r. zasad ubiegania się o grant rządowy.

Rozwiązanie ma mieć zastosowanie wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorców i obowiązywać przez 3 lata od wejścia w życie rozporządzenia.

Dodatkowo, w przypadku inwestycji innych, niż związanych z nowoczesnymi usługami dla biznesu, średnim przedsiębiorcom przysługiwać będzie redukcja minimalnych kosztów kwalifikowanych o 90% (obecnie o 80%).

2. Nowe możliwości dla inwestorów z województwa mazowieckiego

Obecnie duży przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Mazowsza nie może otrzymać decyzji o wsparciu na inwestycję związaną z tą samą klasą działalności, z której uzyskuje przychody w innym zakładzie na terenie województwa.

Nowelizacja rozporządzenia zakłada, że ograniczenie to dotyczyć będzie wyłącznie działalności prowadzonej w tym samym zakładzie, w którym realizowana ma być inwestycja, na którą udzielona ma być pomoc.

3. Inwestycje w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (SOR) oraz okolicznych gminach

Nowelizacja poszerza listę miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tzw. miasta SOR) o 17 miast (Głogów, Legnica, Świdnica, Świecie, Lubartów, Łuków, Łask, Opoczno, Lębork, Chojnice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Zawiercie, Ostróda, Iława, Chodzież, Stargard), w których obowiązuje obniżone do 10 mln zł (dla dużych przedsiębiorstw) kryterium ilościowe.

Zakłada się, że obniżone kryteria będą miały zastosowanie także do inwestycji w gminie, na terenie której położone jest miasto SOR oraz gminie graniczącej z taką gminą.

4. Maksymalne wsparcie do 100% zadeklarowanych kosztów.

Obecnie w decyzjach o wsparciu zawarta jest informacja, że maksymalna wysokości kosztów kwalifikowanych, od których naliczane jest zwolnienie podatkowe, wynosi 130% nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę. Nowelizacja znosi tę zasadę i zakłada, że zwolnienie podatkowe będzie naliczane od stałej wysokości kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych w decyzji o wsparciu.

5. Nowe zasady definiowania tworzenia nowych miejsc pracy

Planowane zmiany w Polskiej Strefy Inwestycji ujednolicają treść rozporządzenia z treścią Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108, m.in. zastępując wyrażenie „zatrudnienie określonej liczby pracowników” wyrażeniem „tworzenie nowych miejsc pracy”.

Opisane zmiany mają na celu zwiększenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz pobudzenie aktywności innowacyjnych. W kontekście zmian w Polskiej Strefie Inwestycji bardzo ważny jest moment wejścia w życie przepisów mając na uwadze zmiany w zasadach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w związku z przyjęciem nowych wytycznych. Ważne będą również szczegółowe zasady korzystania z nowych instrumentów wspierania innowacyjności – oczekujemy na opublikowanie propozycji zapisów wprowadzających planowane rozwiązania.

 

W razie pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?