Korzystne zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (grant rządowy)

Artykuł

Korzystne zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej (grant rządowy)

Ujednolicenie zasad z Polską Strefą Inwestycji i otwarcie na mniejsze inwestycje w związku z epidemią COVID-19

Strefa Ulg i Dotacji (3/2021) | 6 kwietnia 2021 r.

25 marca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła zmiany w Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 (tzw. grant rządowy). Preferencyjne warunki, wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, będą stosowane do 31 grudnia 2021 r.

Inwestorzy, którzy rozważają pozyskanie wsparcia w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030, powinni decydować się na aplikowanie jak najszybciej, ponieważ preferencyjne warunki obowiązywać będą tylko przez 9 miesięcy (tj. do 31 grudnia 2021 r.).
 

Kluczowe, czasowe zmiany dotyczą:

 • obniżenia progów dla inwestycji produkcyjnych (Strategicznej i Innowacyjnej) oraz usługowych, związanych z tworzeniem Centrów Usług Biznesowych,
 • wprowadzenia niższych progów dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców „rozwijających się”,
 • ujednolicenia kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w Polskiej Strefie Inwestycji,
 • inwestycje inne, niż utworzenie nowego zakładu produkcyjnego, uznawane są za reinwestycje, w związku z czym minimalna wymagana liczba nowych miejsc pracy ulega obniżeniu o 50%.

Warto podkreślić szczególne zasady wsparcia dla przedsiębiorców rozwijających się. Ta grupa, z uwagi na niespełnienie kryteriów MŚP, ma utrudniony dostęp do różnych instrumentów wsparcia (zwłaszcza tych ze źródeł unijnych), a tymczasem są to przedsiębiorcy, którzy muszą nadal mierzyć się z wieloma utrudnieniami charakterystycznymi dla MŚP. 

Przedsiębiorca rozwijający się to przedsiębiorca, który nie należy do sektora MŚP, zatrudniający mniej, niż 1 000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.
 

Formy i maksymalne kwoty wsparcia

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie kosztów inwestycyjnych (Inwestycje Strategiczne, Innowacyjne oraz związane z utworzeniem Centrum B+R) lub dwuletnich kosztów pracy – grant na zatrudnienie dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych albo Centrum B+R.

Wysokość wsparcia zależy od:

 • rodzaju i lokalizacji inwestycji,
 • kategorii przedsiębiorcy,
 • liczby miejsc pracy (w przypadku grantu na zatrudnienie)
 • oraz liczby punktów przyznanych w oparciu o ocenę kryteriów jakościowych.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Kategoria przedsiębiorcy

Typ inwestycji

Duży

Rozwijający się / Średni

Mały / Mikro

Strategiczna lub Innowacyjna

do 5% lub do 15% *

do 5% lub do 15% *

do 5% lub do 15% *

Centrum B+R

do 15% lub do 25% *

do 5% lub do 15% *

       

Typ inwestycji

Kategoria przedsiębiorcy: Duży / Rozwijający się / Średni / Mały / Mikro

Centrum Usług  Biznesowych

Maksymalnie do 7 500 / 15 000 PLN* na jedno nowo utworzone miejsce pracy

Centrum B+R

Maksymalnie do 10 000 / 20 000 PLN* na jedno nowo utworzone miejsce pracy

Dodatkowe wsparcie na szkolenia

Granty mogą zostać powiększone o dodatkowe wsparcie na szkolenia - wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji i wynosi do 5 000 PLN lub 7 000 PLN (w przypadku inwestycji w Polsce Wschodniej lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem*) na jednego nowozatrudnionego pracownika objętego szkoleniami w ramach inwestycji.
 

Kwalifikowalność do wsparcia w ramach Programu

Kryteria ilościowe

Przez najbliższe 9 miesięcy kryteria ilościowe uzależnione są od kategorii przedsiębiorcy oraz lokalizacji inwestycji.

Kategoria przedsiębiorcy
[koszty inwestycji mln PLN / minimalna liczba nowych miejsc pracy]

Obszar zagrożony wykluczeniem*

Typ inwestycji

Duży

Rozwijający się

Średni

Mały

Mikro

Strategiczna

80/50

40/25

24/15

16/10

8/5

40 / 25

Innowacyjna

5/20

2,5/10

1,5/6

1/4

0,5/2

2,5 / 10

Centrum Usług Biznesowych

1/100

0,5/50

0,3/30

0,3/20

0,3/10

0,5 / 50

Centrum Usług B+R

1/10

0,5/10

0,3/10

0,3/10

0,3/10

0,5 / 10

Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe zostały ujednolicone z kryteriami obowiązującymi w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), przez co łączenie wsparcia w ramach obu instrumentów stało się prostsze.

Program, w odróżnieniu od PSI, premiować będzie podmioty, które zdecydują się zadeklarować spełnienie większej, niż minimum, liczby kryteriów jakościowych – wsparcie w pełnej wysokości otrzymają projekty, które otrzymają maksymalną liczbę punktów.

Za spełnienie każdego kryterium jakościowego przyznawany jest 1 punkt - maksymalnie inwestycja otrzymać może 10 punktów. Uzyskanie wsparcia, tak jak w przypadku Polskiej Strefie Inwestycji, możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów, która uzależniona jest od planowanej lokalizacji projektu:

 • 4 punkty – lokalizacja na obszarze Polski, gdzie maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem,
 • 5 punktów – lokalizacja na obszarze Polski, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35%,
 • 6 punktów – lokalizacja na pozostałym obszarze Polski.

Co istotne, pod określonymi w Programie warunkami możliwe jest łączenie grantu uzyskanego w ramach Programu z ulgą podatkową w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Inwestycja może podlegać wsparciu z obu źródeł (do limitu wynikającego z mapy pomocy regionalnej) w przypadku, gdy:

 • wsparcie w ramach Programu nie przekracza 3 mln PLN,
 • Inwestycja Strategiczna zakłada koszty inwestycji na poziomie co najmniej 350 mln PLN,
 • Inwestycja Innowacyjna zakłada koszty inwestycji na poziomie co najmniej 100 mln PLN,
 • w ramach Centrum Usług Biznesowych planuje się utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy,
 • inwestycja dotyczy utworzenia lub rozwoju Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.

 

* Obszar zagrożony wykluczeniem to miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713) lub gmina granicząca z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo powiat lub miasto na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miasta, w którym zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa. Stosuje się zamiast kryteriów dla danej kategorii przedsiębiorcy, jeśli w danym przypadku są korzystniejsze dla przedsiębiorcy.

 

W razie jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Czy ta strona była pomocna?