Blisko 8 mld EUR dla firm w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Artykuł

Blisko 8 mld EUR dla firm w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Główne założenia FENG jako kontynuacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Strefa Ulg i Dotacji (2/2021) | 18 marca 2021 r.

10 marca br. przedstawione zostały najważniejsze założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021 – 2027 (FENG) będącego następcą Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Na realizację Programu przeznaczonych zostanie niemal 8 mld euro, które będą dostępne w formie bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów gwarancyjnych i finansowych.

Celem FENG jest, tak, jak w przypadku PO IR, wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowo w założeniach Programu wskazano potrzebę szerszego wsparcia na rzecz wzmacniania kompetencji kadr, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz działań związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym.

Na realizację Programu FENG przeznaczonych zostanie 7,9 mld euro, które będą dostępne w Polsce w formie bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów gwarancyjnych i finansowych.

 

Realizacja Programu FENG skupiona będzie wokół dwóch głównych priorytetów:

Priorytet 1: Wsparcie dla przedsiębiorców

W ramach Priorytetu 1 zdecydowano się na zupełnie nowe (modułowe) podejście do projektów. Zgodnie z założeniami obowiązkowym elementem każdego projektów będzie:

 • moduł badawczo – rozwojowy lub
 • moduł inwestycji w infrastrukturę badawczo – rozwojową.

Zakres projektu będzie mógł być uzupełniony, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa, o działania obejmujące m.in.:

 • wdrożenie wyników badań – zakup maszyn i innych elementów niezbędnych do wdrożenia, prace przedwdrożeniowe, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej, działania marketingowe, badania rynkowe,
 • rozwój kompetencji wśród pracowników i kadry zarządzającej,
 • internacjonalizację, w tym promocję zagraniczną, komercjalizację prac B+R za granicą,
 • cyfryzację związaną z Przemysłem 4.0,
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw.

W ramach jednego projektu przedsiębiorcy będą mogli zrealizować kilka działań – od prac B+R nad danym rozwiązaniem, aż do jego komercjalizacji. Istotnym jest to, że przedsiębiorca samodzielnie określać będzie zakres projektu, mając na względzie obligatoryjny moduł B+R.

Wsparcie w ramach Priorytetu 1 kierowane będzie do przedsiębiorstw z sektora MŚP, small mid-caps (duże przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej, niż 499 pracowników) oraz dużych przedsiębiorstw.

 

Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom

Realizacja Priorytetu 2 opierać się będzie o 3 cele szczegółowe obejmujące m.in. rozwijanie zdolności badawczych, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzmacnianie konkurencyjności MŚP, budowanie potencjału w zakresie transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

Wsparcie będą mogły uzyskać zarówno organizacje badawcze, podmioty zajmujące się transferem technologii, zespoły badawcze jak i przedsiębiorstwa.

W ramach Priorytetu 2 najbardziej kluczowym dla przedsiębiorstw będzie obszar dotyczący wzmacniania zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

Wsparciem będą mogły zostać objęte projekty dotyczące m.in.:

 • promocji i internacjonalizacji, promocji marki polskiej gospodarki,
 • transferu technologii poprzez doradztwo w zastosowaniu technologii cyfrowych oraz zakupu technologii wspierającej prowadzenie działalności przed przedsiębiorstwo; wsparcia indywidualnych innowatorów,
 • powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up/scale-up),
 • finansowania działalności MŚP z wykorzystaniem instrumentów finansowych oraz instrumentów mieszanych.

Zakres wsparcia w ramach Priorytetu 2 jest bardzo zbliżony do obszarów wskazanych w Priorytecie 1. Istotną różnicą jest to, że finansowanie kierowane będzie głównie do sektora MŚP.

 

Program FENG – co dalej?

Konsultacje społeczne dotyczące założeń Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki trwać będą do 14 kwietnia br. Następnie projekt Programu, przyjęty przez rząd, zostanie przekazany do Komisji Europejskiej.

Zgodnie z zapowiedziami ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach FENG należy spodziewać się na początku 2022 r.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?