Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Usługi

Polska Strefa Inwestycji i Specjalne Strefy Ekonomiczne

Kompleksowe wsparcie Deloitte na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej w ramach PSI i SSE

Twoja firma planuje nową inwestycję? A może prowadzi już działalność w ramach PSI/SSE? Dowiedz się jak możemy pomóc w bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniu ulg podatkowych dostępnych dla inwestorów.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE). Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10, 12 lub 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Deloitte zapewnia kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach działalności inwestycyjnej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE:

 • Analiza inwestycji pod kątem różnych możliwości skorzystania ze zwolnienia w PSI.
 • Wsparcie w negocjacjach prowadzonych z: (i) Zarządem SSE, (ii) Ministerstwem właściwym ds. Gospodarki oraz (iii) innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie procedury uzyskiwania Decyzji o Wsparciu (DoW), a także innych pozwoleń wymaganych prawem administracyjnym.
 • Przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji aplikacyjnej w procedurze ubiegania się o Decyzję o Wsparciu (w szczególności przygotowanie wniosku o wydanie DoW).
 • Kompleksowa pomoc i doradztwo podatkowe, w szczególności skierowane do inwestorów zagranicznych, we wszystkich czynnościach zmierzających do rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym m.in. asystowanie we wszystkich prawno-podatkowych czynnościach rejestracyjnych podmiotu gospodarczego.

 • Wskazanie warunków oraz zasad prowadzenia efektywnej podatkowo działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych i w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Wskazanie mechanizmów pozwalających na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w SSE/PSI oraz poza „strefą”, przez tego samego przedsiębiorcę.
 • Doradztwo w rozwiązywaniu problemów podatkowych w związku z działalnością na terenie SSE i w ramach PSI.
 • Ustalenie lub weryfikacja cen stosowanych we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w SSE/PSI i poza nią w ramach jednej grupy (w tym dotyczącymi transakcji międzynarodowych), a także w ramach jednego podmiotu prawnego prowadzącego działalność w SSE/PSI oraz poza jej terenem.
 • Wnioski o zmianę treści Zezwoleń (SSE) i Decyzji o Wsparciu (PSI)

 • Bieżące monitorowanie orzecznictwa organów podatkowych oraz Sądów Administracyjnych w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji.
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, które mogłoby zostać zminimalizowane w wyniku uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 • Kompleksowa pomoc od etapu przygotowania wniosku do uzyskania wiążącej interpretacji (również na etapie postępowania przed sądem administracyjnym).

 • Strefowy przegląd podatkowy, którego celem jest kompleksowa identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego charakterystycznych dla przedsiębiorców działających w SSE i PSI.

 • Weryfikacja procesu dyskontowania wydatków inwestycyjnych.
 • Pomoc w określaniu limitu wykorzystanej i dostępnej pomocy publicznej.
 • Wsparcie inwestorów w rozliczaniu, monitorowaniu oraz raportowaniu uzyskanej pomocy publicznej.
 • Sprawdzanie poprawności rozpoznawania wydatków kwalifikowanych oraz alokacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę strefowego do wydatków inwestycyjnych.

 • Prowadzenie warsztatów, a także seminariów z zakresu prawa podatkowego oraz unijnego prawa pomocy publicznej ze szczególnym naciskiem na podatkowe aspekty działalności prowadzonej na terenie SSE i w ramach PSI.

 • Oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Nasza asysta obejmuje m.in. przygotowanie oraz weryfikację dokumentacji aplikacyjnej, a także rozmowy z lokalnymi władzami.

Kto może skorzystać

Co do zasady ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji i SSE może skorzystać każde przedsiębiorstwo (niezależnie od wielkości)*, które:

 • planuje nową inwestycję
 • spełni określone kryteria ilościowe i jakościowe

*Istnieją jednak pewne wykluczenia dot. określonych sektorów gospodarki, obejmujące m.in. produkcję wyrobów tytoniowych i alkoholowych, działalność w zakresie robót i obiektów budowlanych, czy działalność handlową.

Korzyści dla klienta
 • Zasadniczą korzyścią z uzyskania decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10, 12 lub 15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Więcej informacji nt. Polskiej Strefy Inwestycji i SSE:

Dlaczego Deloitte

Dbając o najwyższy standard świadczonych usług, proponujemy Państwu współpracę z Zespołem naszych doświadczonych ekspertów, którzy łączą globalną wiedzę dot. pomocy publicznej z wieloletnią praktyką i znajomością lokalnej specyfiki i regulacji prawnych (w tym rozliczeń podatkowych) dot. „strefowiczów”.

JEDEN ZESPÓŁ
Deloitte, jako jedyna spośród firm z tzw. Wielkiej Czwórki, świadczy wszystkie usługi z zakresu SSE / PSI poprzez jeden, wyspecjalizowany zespół złożony m.in. z doradców podatkowych, posiadających doświadczenie także w przygotowaniu skutecznych wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz specyficznych obszarach z zakresu pomocy publicznej. W skład naszego zespołu wchodzi ponad 30 ekspertów zlokalizowanych w biurach Deloitte w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
Nasi specjaliści zajmowali się tematyką pomocy w SSE na długo przed akcesją Polski do UE. Eksperci Deloitte byli również bezpośrednio zaangażowani w proces nowelizacji ustawy o SSE (w 2008 i 2010 r.). Współpracowaliśmy z ponad 300 inwestorami strefowymi i asystowaliśmy w przygotowaniu aplikacji o wydanie zezwoleń strefowych dla wiodących spółek z danych branż. W 2014 r. ponad 10% wszystkich zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE zostało uzyskanych przy wsparciu Deloitte. Specjaliści Deloitte udzielili wsparcia już przy blisko 50 wydanych decyzjach o wsparciu (DoW), w tym w pięciu przypadkach były to decyzje nr 1 dla danej Strefy - wydane przez Mielecką SSE, Krakowski Park Technologiczny (Krakowska SSE), Katowicką SSE, Kostrzyńsko-Słubicką SSE oraz Suwalską SSE. Warto nadmienić, że możemy pochwalić się 100% skutecznością – każda procedura, w której wspieraliśmy klientów zakończyła się uzyskaniem przez nich decyzji o wsparciu.

NAJBARDZIEJ AKTUALNA WIEDZA
Nasi konsultanci na bieżąco monitorują interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądowe, w celu dostarczenia naszym klientom rzetelnych informacji o aktualnym podejściu organów podatkowych do zagadnień strefowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych (w tym przed NSA) uzyskując precedensowe, korzystne dla podatników wyroki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Marek Sienkiewicz

Marek Sienkiewicz

Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego

Marek posiada niemal 20-letnie, praktyczne doświadczenie w doradztwie świadczonym przedsiębiorstwom strefowym. W swojej pracy realizował szereg projektów dotyczących identyfikowania oraz rozliczania p... Więcej