Polska Strefa Inwestycji – czym jest i jak skorzystać?

Artykuł

Polska Strefa Inwestycji – czym jest i jak skorzystać?

Podstawowe informacje i kryteria uzyskania wsparcia w ramach PSI

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia dla inwestorów, który ma zastąpić dotychczasowe Specjalne Strefy Ekonomiczne. Program umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji – podstawowe założenia

Po ponad 20 latach funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) w Polsce nadszedł czas na zmiany i nowy pomysł w zakresie zachęt dla inwestorów. Hasło „cała Polska Specjalną Strefą Ekonomiczną” zostało w dużej mierze urzeczywistnione w 2018 r. kiedy to wszedł w życie nowy program wsparcia – tzw. „Polska Strefa Inwestycji” (PSI), który stanowi niejako rozszerzenie dotychczas działających SSE, a docelowo ma je zastąpić.

Podstawą prawną funkcjonowania nowego programu jest ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 10 maja 2018 r. (i odpowiednie akty wykonawcze – m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji).

Forma wsparcia – zwolnienie podatkowe dla inwestorów
pl_Polska-Strefa-Inwestycji-czym-jest-jak-skorzystac_promo3_1x1.png (130×130)

Zasadniczą formą wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) udzielane przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu (DoW).

1 strefa (cała Polska) w miejsce dotychczasowych 14 SSE
pl_Polska-Strefa-Inwestycji-czym-jest-jak-skorzystac_promo2_1x1.png (130×130)

Podstawową różnicą pomiędzy Polską Strefą Inwestycji a „starymi” Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi jest możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego, w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej również poza obszarem SSE (których łączny teren jest ograniczony ustawowo). Tym samym przedsiębiorcy chcący uzyskać analizowane zwolnienie podatkowe w ramach PSI mogą, co do zasady, przeprowadzić nową inwestycję gdziekolwiek na terenie Polski.

Decyzja o wsparciu (DoW) na 10-15 lat
pl_Polska-Strefa-Inwestycji-czym-jest-jak-skorzystac_promo4_1x1.png (130×130)

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego w CIT/PIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, przedsiębiorca musi uzyskać decyzję o wsparciu (DoW) (w starych SSE były to „zezwolenia”).

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy, w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki przez zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi na obszarach wskazanych w Rozporządzeniu do ustawy.

DoW wydawana jest na czas oznaczony: 10, 12 lub 15 lat (co umożliwia podatnikom znacznie dłuższe korzystanie ze zwolnienia podatkowanego niż w specjalnych strefach ekonomicznych, które zgodnie z obecnymi przepisami będą funkcjonować jedynie do końca 2026 r.) i określa m.in. okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego.

Nie tylko kryteria ilościowe (nakłady inwestycyjne), ale i jakościowe

Istotnym novum względem dawnych specjalnych stref ekonomicznych jest konieczność spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych.

 • Kryteria ilościowe – przedsiębiorca ubiegający się o decyzję o wsparciu, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorcy, musi spełnić jedno z następujących kryteriów ilościowych:

*przy uwzględnieniu aktualnej średniej krajowej stopy bezrobocia zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS (obecnie 6,1%). Powyższe uwzględnia kryteria przewidziane dla dużego przedsiębiorcy.

 • Bezrobocie jest oceniane na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszane raz w roku - tu: wrzesień 2020).
 • W przypadku inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze [tzw. SOR] lub gminie graniczącej z takim miastem, minimalne koszty kwalifikowane wynoszą 10 mln zł (dla dużego przedsiębiorcy).
 • Szczegółowe warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych inwestycji obniża się: 
  • w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 95 %
  • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %, dla małych przedsiębiorców o 95%, dla średnich przedsiębiorców o 80 %.

 • Kryteria jakościowe – spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60% procent punktów (a więc 6 na 10 możliwych). Wymagania kryterium jakościowego będą się zmniejszać wraz ze wzrostem intensywności pomocy publicznej dostępnej na terenie Polski:
  • 50% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 35% i
  • 40% dla obszarów z intensywnością pomocy publicznej w wysokości 50%.
 • Powyższe kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Ubiegający się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie musi spełnić łącznie wszystkich powyższych warunków.

Intensywność wsparcia
pl_Polska-Strefa-Inwestycji-czym-jest-jak-skorzystac_promo6_1x1.png (130×130)

Pomoc publiczna dostępna w ramach „Polskiej Strefy Inwestycji” ma formę zwolnienia z podatku dochodowego. Wysokość podatku, którego przedsiębiorstwo nie będzie musiało zapłacić, jest kalkulowana jako iloczyn nakładów inwestycyjnych stanowiących wydatki kwalifikowane oraz intensywności pomocy przewidzianej dla województwa, w którym realizowana jest inwestycja.

Intensywność dostępnej kształtuje się następująco:

Zakres zwolnienia
pl_Polska-Strefa-Inwestycji-czym-jest-jak-skorzystac_promo1_1x1.png (130×130)

Kwestią budzącą wątpliwości jest ustalenie czy zwolnieniu z CIT/PIT podlega:

 1. dochód z całego zakładu, znajdującego się na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu (DoW), w ramach przedmiotu działalności ujętego w DoW.
 2. dochód wygenerowany jedynie w ramach projektu inwestycyjnego, stanowiącego podstawę do uzyskania decyzji o wsparciu.

W świetle wyroków WSA obecnie dominuje podejście pierwsze, tj. zwolnienie dochodu z całego zakładu. Natomiast w Interpretacji Ogólnej MFIiR z dnia 25 października 2019 r. nr DD5.8201.10.2019 wskazano, że w tym zakresie koniecznym jest zweryfikowanie powiązań między nową inwestycją a dotychczasową działalnością prowadzoną w zakładzie i m.in. w zależności od występowania tych powiązań określa się zakres zwolnienia.

Zobacz także:

Więcej na temat Polskiej Strefy Inwestycji i SSE (a także innych instrumentów wsparcia inwestycji oraz sposobów finansowania działalności innowacyjnej i B+R) znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz w ramach Newslettera „Strefa Ulg i Dotacji”:

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?