Zmiany w programie Polskiej Strefy Inwestycji

Analizy

Zmiany w programie Polskiej Strefy Inwestycji

Alert podatkowy (12/2021) | 10 czerwca 2021 r.

Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Planowana nowelizacja zakłada istotne zmiany dla inwestorów ubiegających się o uzyskanie Decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem nowelizacji jest m.in. rozszerzenie instrumentów prawnych pobudzających działalność inwestycyjną przedsiębiorców. Zdaniem RM projektowane zmiany spowodowane są głównie skutkami pandemii Covid-19, jak również koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze doprecyzowującym jako odpowiedź na wątpliwości zgłaszane przez inwestorów.

Poniżej przedstawiamy krótki opis zmian, które w naszej ocenie mogą mieć kluczowy wpływ na decyzje inwestycyjne w najbliższych latach.

 

Tymczasowe obniżenie kryteriów ilościowych, w tym na reinwestycje

W związku z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią Covid-19, charakteryzującą się spadkiem liczby inwestycji, projekt zmian przewiduje czasowe obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych.

Ma to szczególne znaczenie z perspektywy przedsiębiorców planujących dalszy rozwój utworzonych już zakładów. Zgodnie z projektem planowane jest obniżenie o 50% kryteriów ilościowych, określających minimalny poziom wydatków inwestycyjnych koniecznych do zadeklarowania dla uzyskania Decyzji o wsparciu, dla projektów polegających na inwestycjach w ramach istniejącego zakładu. Opisana zmiana będzie mieć zastosowanie wyłącznie do średnich i dużych przedsiębiorców.

Dodatkowo, w przypadku inwestycji innych niż z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu, średnim przedsiębiorcom przysługiwać będzie redukcja minimalnych kosztów kwalifikowanych o 90% (obecnie 80%).

Należy podkreślić, że powyższe zasady, wprowadzające redukcję minimalnych nakładów inwestycyjnych, mają obowiązywać przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzeniaPo upływie tego okresu zakładany jest powrót do dotychczasowych zasad.

 

Nowe możliwości dla inwestorów z województwa mazowieckiego

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, duży przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie woj. mazowieckiego nie mógł uzyskać wsparcia na inwestycję związaną z tą samą klasą działalności, którą prowadzi już w innym zakładzie na terenie tego województwa.

Zgodnie z treścią projektu, ograniczenie to zostało przeformułowane i ma dotyczyć wyłącznie tej samej klasy działalności prowadzonej przez dużego przedsiębiorcę, ale w odniesieniu do tego samego zakładu, w którym realizowana będzie inwestycja.

Innymi słowy, zmiany mają umożliwić dużym przedsiębiorcom, działającym już na terenie woj. mazowieckiego, korzystanie z pomocy inwestycyjnej w ramach projektów wychodzących poza zakres dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej.

Zmiany dotyczące inwestycji w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (SOR) oraz okolicznych lokalizacjach

Kolejną zmianą przewidzianą w nowelizacji jest poszerzenie listy miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (tzw. miasta SOR) o kolejne 17 miast, tj.: Głogów, Legnicę, Świdnicę, Świecie, Lubartów, Łuków, Łask, Opoczno, Lębork, Chojnice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Zawiercie, Ostródę, Iławę, Chodzież oraz Stargard. Tym samym, w przypadku wejścia w życie nowelizacji, na liście znajdzie się 139 miast SOR (obecnie jest ich 122).

Planowana zmiana jest istotna mając na uwadze, że dla inwestycji w miastach SOR obowiązuje obniżone kryterium ilościowe, niezależne od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym to miasto się znajduje. Przykładowo, w przypadku dużych przedsiębiorców planujących inwestycję produkcyjną bazowe kryterium ilościowe wymaga poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Projekt doprecyzowuje również, że powyższe obniżone kryteria będą miały zastosowanie także do inwestycji w gminie, na terenie której położone jest miasto SOR oraz w gminie graniczącej z taką gminą. Tym samym rozszerzy się liczba lokalizacji (gmin) objętych niższym kryterium ilościowym.

 

Brak maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych

Istotną zmianą z perspektywy przedsiębiorców jest rezygnacja ze wskazania w treści Decyzji o wsparciu maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych obliczanej jako 130% kwoty nakładów inwestycyjnych zadeklarowanej do poniesienia przez przedsiębiorcę. W efekcie, przedsiębiorca będzie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego jedynie do stałej wysokości kosztów kwalifikowanych wskazanej w Decyzji o wsparciu.

 

Nowe zasady definiowania tworzenia nowych miejsc pracy

Zwracamy również uwagę, że planowane doprecyzowanie programu Polskiej Strefy Inwestycji docelowo dotyczyć ma również treści przepisów regulujących inwestycje, na które uzyskana pomoc liczona jest w oparciu o dwuletnie koszty pracy.

Celem zmian jest ujednolicenie przepisów rozporządzenia o wspieraniu nowych inwestycji z treścią Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108, poprzez m.in. zastąpienie wyrażenia „zatrudnienie określonej liczby pracowników” wyrażeniem „tworzenie nowych miejsc pracy”.

 

Podsumowanie

Zmiany w brzmieniu proponowanym przez RM mogą pozytywnie przyczynić się do decyzji inwestycyjnych przedsiębiorców, w szczególności planujących reinwestycję w istniejącym zakładzie.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dla inwestorów, którzy przewidują poniesienie większych wydatków inwestycyjnych, niż docelowo zakładane, korzystniejsze mogą okazać się dotychczas obowiązujące zasady, związane z możliwością ujęcia 130% zadeklarowanych, minimalnych wydatków inwestycyjnych jako stanowiących podstawę do obliczenia przysługującego zwolnienia.

Mając na względzie nowe inwestycje, warto również zwrócić uwagę na kwestie związane z nowymi, uproszczonymi zasadami uzyskania dotacji w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 (tzw. grant rządowy) obowiązującymi do końca 2021 r.

Opisywaną nowelizację należy również rozpatrywać przez pryzmat zapowiadanych zmian dotyczących nowej mapy pomocy regionalnej oraz wytycznych w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?