Ceny Transferowe: Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie uproszczonego sprawozdania CIT-TP

Analizy

Ceny Transferowe: Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie uproszczonego sprawozdania CIT-TP

Alert podatkowy 6/2017 | 29 czerwca 2017 r.

Nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, zaimplementowane do polskich przepisów podatkowych (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [UPDOP]) i obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadziły szereg dodatkowych bądź nowych obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych.

Jednym z nowych obowiązków nałożonych na podatników w Polsce jest obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. CIT-TP) [art. 27 ust. 5 UPDOP]. Obowiązek ten dotyczy lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2016 r.

Rozporządzenie wykonawcze

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została długo wyczekiwana finalna wersja rozporządzenia wykonawczego stanowiącego wykonanie delegacji zawartej w art. 27 ust. 8 UPDOP. Rozporządzenie to wprowadza formularz uproszczonego sprawozdania CIT-TP.

Kto jest zobowiązany do składania CIT-TP?

Do złożenie wspomnianego uproszczonego sprawozdania CIT-TP zobowiązane są:

  • podmioty zobligowane do przygotowania dokumentacji podatkowej (zgodnie z art. 9a UPDOP),
  • podmioty, których koszty lub przychody przekroczyły w danym roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro.

Spełnienie obu powyższych warunków obligować będzie więc podatników do dołączenia sprawozdania CIT-TP do rocznego zeznania podatkowego.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK), w których podatnikiem jest PGK, w sprawozdaniu CIT-TP wykazuje się jedynie transakcje / zdarzenia dokonywane pomiędzy PGK, a podmiotami powiązanymi spoza PGK.

Informacje zawarte w CIT-TP

Dane zawarte w sprawozdaniu CIT-TP mają służyć przede wszystkim przekazaniu organom skarbowym informacji na temat wewnątrzgrupowych transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, a także informacji o innych istotnych zdarzeniach, w jakich uczestniczył dany podmiot, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Opublikowane sprawozdanie uproszczone CIT TP zostało podzielone na 6 części, które obejmują następujące sekcje:

A. Dane identyfikacyjne podatnika,

B. Identyfikacja powiązań,

C. Informacje o podmiotach powiązanych,

D. Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny     podatnika,

E. Restrukturyzacja oraz

F. Transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi     lub podmiotami posiadającymi miejsce zamieszkania,     siedzibę lub zarząd na terytoriach lub w krajach stosujących     szkodliwą konkurencję podatkową.

"Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi."

Uzasadnienie do Rozporządzenia CIT-TP

Wypełniając poszczególne sekcje w sprawozdaniu CIT-TP, podatnik zobowiązany będzie m.in. do wskazania:

  • informacji o powiązaniach kapitałowych, zarządczych i o charakterze rodzinnym oraz liczbie podmiotów powiązanych,
  • profilu funkcjonalnego (z przedstawionych do wyboru) najlepiej obrazującego działalność podatnika (np. prosta usługa produkcyjna, dystrybucja o ograniczonych ryzykach, działalność bankowa, usługi o niskiej wartości),
  • wskazanie czy w danym roku podatkowym nastąpiły czynności określane mianem restrukturyzacji,
  • informacje o typach transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi (np. sprzedaż / zakup wyrobów gotowych, świadczenie / nabycie usług wewnątrzgrupowych, nabycie wartości niematerialnych, wypłacane należności licencyjne, transakcje finansowe),
  • informacje o wartości transakcji według typów – transakcje do 10 000 000 PLN, do 50 000 000 PLN oraz powyżej 50 000 000 PLN [przy czym minimalna wartość transakcji danego typu powinna w danym roku przekraczać 500 000 PLN],
  • informacji czy wskazane typy transakcji zawierane są wyłącznie z podmiotami powiązanymi oraz przedstawienia procentowego udziału wartości transakcji danego typu w odniesieniu do całości przychodów podatnika,
  • informacji, czy w trakcie danego roku podatkowego podatnik nabył / wykonał nieodpłatnie dostawę towarów / usługę lub przekazał / otrzymał nieopłatnie aktywa.

Ważne terminy

Rozporządzenie wykonawcze zostało ogłoszone w dniu 22 czerwca 2017 r., a weszło w życie w dniu następnym, tj. 23 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie CIT-TP (mając na uwadze odpowiednią wysokość przychodów / kosztów) jako dodatek do rocznego zeznania podatkowego, składa się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym którego dotyczy zeznanie podatkowe.

Przepisy nakazujące składanie uproszczonego sprawozdania CIT-TP dotyczą lat podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2016 r. Zatem, w przypadku podatników którzy w 2017 r. osiągną przychody bądź koszty w kwocie przekraczającej równowartość 10 milionów EUR, uproszczone sprawozdanie CIT-TP składane będzie w terminie do 31 marca 2018 r.

Komentarz

W związku ze wskazanym powyżej zakresem informacji wymaganych w sprawozdaniu CIT-TP, sugerowane jest aby podatnicy już teraz rozpoczęli przygotowania do wypełnienia wspomnianego formularza. W szczególności, istotne wydaje się przeanalizowanie i ustalenie profilu funkcjonalnego wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej, jak też weryfikacja, czy ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi odpowiadają temu profilowi i są zgodne z zasadą ceny rynkowej, a także w oparciu o analizy porównawcze dokonanie odpowiednich korekt w transakcjach gdzie będzie to konieczne.

Mając na uwadze zakres informacji, jakie podatnik będzie zobowiązany przedstawić w uproszczonym sprawozdaniu CIT-TP, zasadnym wydaje się stwierdzenie, że będzie to dla władz podatkowych istotne narzędzie selekcji i typowania podmiotów, które zostaną objęte kontrolą podatkową, a także wyboru transakcji, które będą podlegały szczegółowej analizie.

Dokumenty dostępne są pod następującymi linkami:

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?