Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych

Analizy

Ceny Transferowe: Publikacja rozporządzenia wykonawczego w zakresie szczegółowych informacji zawartych w dokumentacji cen transferowych

Alert podatkowy 11/2017 | 25 września 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać zaczęły nowe przepisy w zakresie dokumentowania transakcji zawieranych przez podatników z podmiotami powiązanymi (nowe przepisy w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z nowym brzmieniem ustaw, podatnicy w Polsce, przygotowują trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi tj. dokumentację na poziomie lokalnym (tzw. „Local File”), dokumentację grupową (tzw. „Master File”) oraz raportowanie wg. krajów (tzw. „Country-By-Country Reporting”). Ponadto, obowiązkowe jest również przygotowanie i zawarcie w dokumentacji podatkowej analiz danych porównawczych, wskazujących na rynkowy poziom cen / warunki rozliczeń w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zakres oraz konieczność przygotowania danego poziomu dokumentacji uzależniona jest jednak od poziomu przychodów / kosztów osiąganych przez podatnika. W związku z tym, obowiązek ten nie dotyczy małych jednostek, których przychody / koszty wyniosą poniżej 2 mln EUR. Z kolei obowiązek ciążący na pozostałych podatnikach, zwiększać się będzie wraz z wysokością ich przychodów / kosztów.

Finalna wersja rozporządzenia

W dniu 18 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została długo oczekiwana finalna wersja rozporządzenia wykonawczego w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozporządzenie to wejdzie w życie po upływie 14 dni do dnia jego ogłoszenia.

Zakres rozporządzenia

Przedmiotowe rozporządzenie stanowi delegację określającą szczegółowy opis elementów stanowiących dokumentację podatkową zgodnie z artykułem 9a ust. 2b i ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uchwalone rozporządzenie skutkuje nałożeniem na podatnika większego zakresu obowiązków związanych z informacjami o transakcjach z podmiotami powiązanymi, w tym związane z uzasadnieniem cen stosowanych w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi.

Wspomniane rozporządzenie wykonawcze zawiera uszczegółowienie jakie elementy powinny się znaleźć w:

  • Dokumentacji lokalnej (tzw. Local file),
  • Dokumentacji grupowej (tzw. Master file),
  • Analizie danych porównawczych (benchmark study).

I. Dokumentacja lokalna (tzw. Local file)

W zakresie dokumentacji lokalnej (tzw. Local file) rozporządzenie doprecyzowuje w szczególności:

a) Dane o przepływach pieniężnych – w dokumentacji znaleźć się mają bowiem informacje o kwocie transakcji / innego zdarzenia wynikającej z wystawionych / otrzymanych faktur (lub kwot wynikających z umowy) jak też kwotach otrzymanych i przekazanych płatności,

b) Szczegółowe dane identyfikujące podmioty powiązane (w dokumentacji należy przedstawić nazwy, dane teleadresowe, numery identyfikacji podatkowej oraz informacje o rodzaju powiązań),

c) Opis przebiegu transakcji / innego zdarzenia (w dokumentacji znaleźć się ma szczegółowa analiza funkcjonalna wraz ze wskazaniem profilu funkcjonalnego podmiotu).

II. Analiza danych porównawczych (Benchmark study)

W zakresie analizy porównawczej rozporządzenie doprecyzowuje informacje jakie znaleźć się mają w analizie, tj.:

a) Wskazanie analizowanej strony / stron transakcji (wraz ze wskazaniem powodu wyboru analizowanej strony),

b) Wybór założeń stanowiących podstawę analizy (wraz z uzasadnieniem) w tym (i) cechy analizowanych dóbr, usług lub innych świadczeń, (ii) przebieg transakcji / innego zdarzenia, (iii) warunki porównywalnych transakcji / innych zdarzeń, (iv) wybór porównywalnego obszaru geograficznego oraz (v) stosowanej strategii gospodarczej,

c) Uzasadnienie analizy danych jednorocznych / wieloletnich,

d) Wskazanie danych / wskaźników finansowych wykorzystanych w analizie danych porównawczych,

e) Informacje na temat zastosowanych korekt celem eliminacji różnic pomiędzy transakcją / zdarzeniem analizowanym a danymi porównawczymi (wraz z uzasadnieniem ich dokonania),

f) Wyznaczenie punktu / przedziału rynkowego,

g) Wskazanie przyczyn dla braku przedstawienia informacji z pkt. B-F (gdy przeprowadzona analiza nie wymaga ich użycia).

W przedmiocie danych porównawczych (benchmark study), przepisy rozporządzenia należy czytać łącznie z art. 9a ust. 2c ustawy CIT, zgodnie z którym analiza danych porównawczych powinna zawierać dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dane są dla podatnika dostępne.

Uzasadnienie do Rozporządzenia
 

III. Dokumentacja grupowa (tzw. Master file)

W zakresie dokumentacji grupowej (tzw. Masterfile) rozporządzenie doprecyzowuje w szczególności:

a) Dane o strukturze organizacyjnej grupy (dokumentacja wskazywać powinna m.in. nazwy, miejsca siedziby oraz informacje o charakterze powiązań),

b) Politykę cen transferowych (dokumentacja grupowa zawierać powinna politykę dotyczącą ustalania cen w przypadku usług, wartości niematerialnych i efektów prac badawczo-rozwojowych, finansowania działalności podmiotów powiązanych z grupy),

c) Przedmiot i zakres działalności grupy, w tym informacje o (i) czynnikach biznesowych mających wpływ na zyski, (ii) istotnych łańcuchach wartości dodanej oraz profilach funkcjonalnych podmiotów powiązanych w ramach łańcucha, (iii) usługach świadczonych w ramach takich łańcuchów wartości dodanej, (iv) rynkach geograficznych, na których osiągnięte jest co najmniej 10% zysków w poszczególnych łańcuchach wartości dodanej, (v) zachodzące w trakcie roku restrukturyzacje działalności, fuzje, przejęcia, zbycia inwestycji,

d) Opis istotnych wartości niematerialnych grupy, w tym (i) strategię w zakresie posiadania, ochrony, tworzenia, rozwijania oraz wykorzystywania wartości niematerialnych, (ii) największych ośrodków badawczo-rozwojowych w ramach grupy (pod względem liczby pracowników), (iii) wskazanie podmiotów zarządzających pracami badawczo-rozwojowymi, (iv) listę wartości niematerialnych grupy wpływających na wycenę cen transakcyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi wraz ze wskazaniem podmiotu posiadającego tytuł prawny do takich aktywów, (v) wskazanie umów / porozumień między podmiotami powiązanymi w zakresie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych, (vi) informacji o zmianie podmiotów posiadających tytuł prawny / zarządzających wartościami niematerialnymi grupy,

e) Sytuację finansową grupy, w tym listę otrzymanego finansowania (które stanowi ponad 5% sumy finansowania zewnętrznego grupy).

Definicje pojęć

Dodatkowym elementem wprowadzonym do finalnej wersji rozporządzenia jest słowniczek zawierający sześć kluczowych definicji, tj.:

  1. stronę transakcji lub innego zdarzenia,
  2. analizę funkcjonalną,
  3. łańcuch wartości dodanej,
  4. istotny łańcuch wartości dodanej,
  5. profil funkcjonalny,
  6. cechy charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń.

Zmiany w treści do projektu

Zmiany wprowadzone do treści rozporządzenia wynikają w dużym zakresie z uwag otrzymanych w trakcie konsultacji publicznych do projektu. Zmiany te w większości skutkowały doprecyzowaniem wybranych kwestii, jak też w części ograniczyły obciążenie administracyjne podatnika (np. usunięte zostały zapisy nakazujące porównanie zmian w zakresie przebiegu transakcji w porównaniu z rokiem poprzednim).

Komentarz

Rozporządzenie wykonawcze dotyczące zakresu informacji zawartych w dokumentacji podatkowej zwiera rozbudowaną listę elementów szczegółowych dokumentacji.

Rozporządzenie wskazuje, że elementy dokumentacji podatkowej będą musiały zawierać szczegółowe informacje na temat działalności podatnika oraz grupy, w której funkcjonuje. Również elementy analizy porównawczej uzasadniającej wysokość stosowanych cen wskazują na konieczność poniesienia znaczących nakładów pracy, aby spełnić wymogi nakładane przez przepisy.

Dokumenty dostępne są pod następującymi linkami:

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?