Analizy

Ceny Transferowe: Na złożenie powiadomienia o raportowaniu country-by-country pozostały 2 tygodnie

Alert podatkowy 12/2017 | 18 października 2017 r.

Od 2016 r. największe grupy kapitałowe podlegają obowiązkowi przekazywania informacji o grupie podmiotów (country-by-country report). Na złożenie powiadomienia o raportowaniu country-by-country pozostały już tylko 2 tygodnie.

Zgodnie z ustawą z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa o wymianie informacji) polskie podmioty należące do dużych grup kapitałowych, począwszy od roku sprawozdawczego rozpoczynającego się w 2016 r. zobowiązane są do przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia, w którym:

  • poinformują, że są jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną do złożenia raportu country-by-country bądź inną jednostką składającą raport country-by-country albo
  • wskażą jednostkę składającą raport country-by-country, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazany ten raport.

Kto powinien złożyć powiadomienie?

Powiadomienie powinny złożyć wszystkie jednostki (zarówno dominujące, jak i zależne) należące do grupy podmiotów, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 750 mln euro.

Do kiedy należy złożyć powiadomienie?

Sprawozdawczy rok obrotowy 2016*

W odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r. jednak nie później niż przed 1 stycznia 2017 r. – powiadomienie powinno zostać złożone w ciągu 10 miesięcy od końca tego roku obrotowego (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powiadomienie za 2016 r. powinno zostać złożone do 31 października 2017 r.).

Sprawozdawczy rok obrotowy 2017*

W odniesieniu do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r. powiadomienie powinno zostać złożone najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy podmiotów (tj. w przypadku, gdy rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem kalendarzowym powiadomienie za 2017 r. powinno zostać złożone do 31 grudnia 2017 r.).

W jaki sposób należy złożyć powiadomienie?

Ministerstwo Finansów 9 października opublikowało w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP wzór dokumentu elektronicznego CBC-P (w formacie xsd) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P. Formularz ten będzie można składać za pośrednictwem systemu e-Deklaracje od 19 października 2017 r.

Ministerstwo Finansów ogłosiło również w Komunikacie, że aktualnie trwają prace nad przygotowaniem formularza interaktywnego CBC-P (do pobrania i wypełnienia w formacie PDF).

Powiadomienie przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zarówno za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, jak i za pomocą formularza interaktywnego) powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powiadomienie można również składać w formie pisemnej na adres:


Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
 

Co grozi za niezłożenie powiadomienia?

Jednostka należąca do grupy podmiotów za niewywiązanie się z obowiązku przekazania powiadomienia podlega karze pieniężnej.

Karę pieniężną nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN (kwota kary będzie zależna od rodzaju i zakresu naruszenia, dotychczasowej działalności jednostki oraz jej możliwości finansowych).

Rekomendacje

Podmiotom należącym do dużych grup kapitałowych rekomendujemy:

  • zidentyfikowanie czy grupa kapitałowa, do której należy dany podmiot podlega obowiązkowi sporządzania raportu country-by-country;
  • skontaktowanie się z grupą w celu ustalenia jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i złożenie raportu country-by-country za sprawozdawczy rok obrotowy 2016 oraz 2017;
  • sprawdzenie i dochowanie terminu powiadomienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, kto jest jednostką raportującą oraz wskazanie jurysdykcji, w której zostanie przekazany raport country-by-country.

* Chcielibyśmy podkreślić, że sprawozdawczy rok obrotowy to rok obrotowy, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w odniesieniu do którego dane są przedstawiane w informacji o grupie podmiotów (raport country-by-country).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?