Ważne zmiany w PIT od 2019 r.

Analizy

Ważne zmiany w PIT od 2019 r.

Alert podatkowy (1/2019) | 3 stycznia 2019 r.

Pod koniec 2018 r. Prezydent podpisał szereg ustaw wprowadzających zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiamy te najbardziej istotne pogrupowane tematycznie.

W zdecydowanej większości nowe regulacje wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. (w niektórych przypadkach termin wejścia w życie został odroczony do 1 stycznia 2020 r.).

Ze względu na trudności interpretacyjne części przepisów, Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie konsultacji i ewentualnie wydanie stosownych wyjaśnień.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi nowych regulacji, prosimy o kontakt.
 

I. Obowiązki płatnika PIT

1.    Nowe przepisy przewidują skrócenie o jeden miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu sporządzenia i przekazania do urzędów skarbowych rocznych informacji podatkowych np. PIT-8C, PIT-11. Jednocześnie termin przekazania informacji podatnikom pozostaje bez zmian (tj. do końca lutego roku następującego po roku podatkowym). Informacje te mają być składane urzędom wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatkowo – w drodze rozporządzenia – zmianie ulega zakres dochodów wykazywanych w PIT-11 i PIT-8C.

2.    Nie mniej istotna dla płatników będzie zmiana w zakresie naliczania zaliczek na podatek. Jak zakłada nowelizacja, w miesiącu, w którym dochód podatnika od początku roku podatkowego w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), zaliczka na podatek powinna zostać obliczona z zastosowaniem dwóch stawek podatkowych: 18% od części dochodu poniżej progu 85.528 zł i 32% od nadwyżki dochodu ponad tę kwotę.

Zmiana ta ma zasadniczy charakter, ponieważ do tej pory stawka podatku 32% była stosowana dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył próg podatkowy, co często mogło skutkować powstaniem niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Ustawodawca daje płatnikom czas na przygotowanie systemów płacowych, ponieważ wejście w życie tej zmiany zostało odroczone do 2020 r.

Webcast: Zmiany w PIT

Z początkiem nowego roku wchodzi w życie szereg ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wpłyną na obowiązki pracodawców, jako płatników PIT oraz samych podatników

Data: 15 stycznia 2019 r., godz. 10.00-11.00

Zarejestruj się

II. Rozliczenia podatnika PIT

1.    Wprowadzona została usługa udostępnienia podatnikom zeznań podatkowych przez organy administracji skarbowej.

 • Zeznania mają być dostępne w portalu podatkowym Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/) od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, na podstawie informacji przekazanych przez płatników oraz informacji o zaliczkach na podatek wpłaconych bezpośrednio przez podatników. W pierwszym roku usługa ma dotyczyć osób rozliczających się na formularzu PIT-37 (zarówno rozliczających się samodzielnie, jak również osób składających zeznanie wspólnie z małżonkiem albo dla osób samotnie wychowujących dzieci) albo PIT-38.
 • Podatnik może zeznanie zaakceptować bez modyfikacji lub wprowadzając modyfikacje (poprawić lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS). Zeznanie zaakceptowane uznaje się za złożone w dniu dokonania akceptacji. Co do podatników, którzy nie dokonali akceptacji w terminie, a którzy nie uzyskali innych dochodów niż uwzględnione w zeznaniu udostępnionym przez KAS istnieje domniemanie automatycznej akceptacji zeznania w ostatnim dniu terminu. Podatnicy mogą również odrzucić przed terminem zeznanie przygotowane przez KAS. Podatnicy w takiej sytuacji, a także podatnicy, którzy nie dokonają akceptacji takiego zeznania w terminie nadal mogą złożyć zeznanie metodą tradycyjną, najpóźniej do 30 kwietnia.

2.    Zostanie również wprowadzone ułatwienie w zakresie możliwości złożenia wspólnego zeznania rocznego – małżeńskiego oraz wspólnego rozliczenia tzw. samotnego rodzica.

 • Dotychczas wniosek o wspólne rozliczenie roczne mogli złożyć małżonkowie albo samotni rodzice razem z dzieckiem najpóźniej w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli zwykle do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym).
 • Na podstawie znowelizowanych przepisów ograniczenie czasowe zostaje zniesione, zatem wspólne rozliczenie będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania rocznego po terminie albo w ramach korekty zeznania składanej po 30 kwietnia.

3.    Istotne ułatwienie dotyczyć będzie spadkobierców dokonujących zbycia odziedziczonych nieruchomości w ramach sprzedaży prywatnej (nie w ramach działalności gospodarczej).

 • Dla takich osób okres pięciu lat, po upływie którego zbycie nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego będzie się liczył się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (lub wybudowanie) nieruchomości przez spadkodawcę.
 • Dodatkowo, nawet jeżeli zbycie przez spadkobiercę odziedziczonej nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu - do kosztów uzyskania przychodu z tego tytułu będzie można zaliczyć udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na spadkobiercę ciężary spadkowe w części odpowiadającej wartości odziedziczonej nieruchomości.

4.    Podobnie korzystny charakter będzie miało wydłużenie z 2 do 3 lat terminu, w którym podatnik może wykorzystać przychód ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe w celu uniknięcia podatku od przychodów ze sprzedaży nieruchomości.

5.    Uregulowane wprost zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, które zostały zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych.

 • Odpłatne zbycie waluty wirtualnej oznacza jej wymianę na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej:
  • będą obejmować udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej a także koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej.
  • mogą być potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, przy czym ich nadwyżka nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.
 • Generalnie dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (nadwyżka przychodów nad kosztami), podlegają opodatkowaniu według stawki 19%, podlegają raportowaniu w zeznaniu rocznym, jednak nie łączy się ich z pozostałymi typami dochodów kapitałowych, ani z przychodami opodatkowanymi według skali, jak również przychodami z działalności gospodarczej.

III. Exit tax

Wprowadzony zostaje nowy podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Podatkowi temu podlegają sytuacje:

1)   przeniesienia składnika majątku poza terytorium Polski, w wyniku którego Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, a przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu. Sytuacja ta dotyczyć będzie głównie osób prowadzących działalność gospodarczą.

2)   zmiany statusu rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta podatkowego (czyli nabycie statusu polskiego nierezydenta), w wyniku której Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika.

W przypadku składnika majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą exit tax może być nałożony tylko:

 • jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania na terytorium Polskiej przez łącznie co najmniej pięć lat w dziesięcioletnim okresie poprzedzającym dzień zmiany rezydencji podatkowej.
 • na składniki „majątku osobistego”:
  • ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
  • udziały w spółce,
  • akcje i inne papiery wartościowe,
  • pochodne instrumenty finansowe
  • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych,

Exit tax stosuje się, jeżeli łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekracza kwotę 4 milionów zł. U małżonków objętych wspólnością majątkową limit wartości rynkowej składnika majątku dotyczy łącznie obojga małżonków.

Generalnie, podstawa opodatkowania dochodu z niezrealizowanych zysków została zdefiniowana jako nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku ustalanej na dzień jego przeniesienia albo na dzień poprzedzający dzień zmiany rezydencji podatkowej ponad jego wartość podatkową.

 • Wartość rynkową składników majątku osobistego określa się – według zasad ogólnych – na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia;
 • Wartość podatkową składnika majątku stanowi wartość, jaka zostałaby przyjęta przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, gdyby składnik ten został przez niego odpłatnie zbyty (niezaliczona uprzednio do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie).

Stawki exit tax wynoszą:

 • 19% podstawy opodatkowania – gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku;
 • 3% podstawy opodatkowania – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.

Co do zasady, podatnicy są obowiązani składać odrębną deklarację podatkową w zakresie exit tax. Termin jej złożenia oraz uiszczenia podatku to 7 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 milionów zł.

Ustawa przewiduje pewne możliwość w zakresie zwolnień z exit tax lub jego rozłożenia na raty.

IV. Danina solidarnościowa

Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony zostaje nowy rodzaj obciążenia podatników – danina solidarnościowa, która wynosić będzie 4% podstawy jej obliczenia, czyli od nadwyżki ponad 1 milion zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej (w tym również dochodów podlegających opodatkowaniu w krajach, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo gdzie zawarta umowa przewiduje tzw. zaliczenie proporcjonalne jako metodę unikania podwójnego opodatkowania)
 • od dochodów z zysków kapitałowych opodatkowanych wg stawki 19% (uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)),
 • od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej opodatkowanych wg liniowej stawki podatku
 • od dochodów uzyskanych z zagranicznej jednostki albo zagranicznej jednostki kontrolowanej

po ich pomniejszeniu o:

 • kwoty niektórych obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracownika potrąconych w trakcie roku w Polsce albo w kraju członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiej Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii
 • uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej albo dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Danina solidarnościowa podlega wykazaniu w odrębnej deklaracji za rok kalendarzowy składanej w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

V. Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Dodatkowo pewne istotne zmiany dotyczyć będą zryczałtowanego podatku dochodowego.

 • Wydłużeniu uległ termin składania zeznania rocznego na formularzu PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym – zeznanie za rok podatkowy miałoby być składane od 15 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (dotychczas termin ten mijał z końcem stycznia).
 • Nowe zasady znajdą zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., czyli w do formularzy PIT-28 składanych do końca lutego 2020 r.
 • Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umowy o podobnym charakterze nie wymaga już złożenia oświadczenia. Zamiast tego, wystarczy dokonać pierwszej w roku podatkowym wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, albo złożyć odpowiednie zeznanie roczne (jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego).

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?