Zapowiedź ważnych zmian w PIT

Analizy

Zapowiedź ważnych zmian w PIT

Alert podatkowy (21/2020) | 14 września 2020 r.

W opublikowanym w dniu 4 września 2020 r. wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się informacja o przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, które zgodnie z założeniami mają wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r.

Projekt nowelizacji zawierający szczegóły zmian nie został jeszcze opublikowany, ale przedstawione w Biuletynie Informacji Publicznej zapowiedzi Rady Ministrów już teraz przygotowują podatników na kluczowe zmiany w zasadach funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce.

Najważniejsza zapowiedź z punktu widzenia PIT i osób wykonujących pracę/ świadczących usługi w innych krajach dotyczy likwidacji ulgi abolicyjnej, która jest narzędziem zrównującym sytuację podatkową polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody z wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, niezależnie od kraju. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane przez Polskę przewidują zasadniczo jedną z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania:

  • Wyłączenie z progresją
  • Kredyt podatkowy (zaliczenie proporcjonalne).

Pierwsza z metod powoduje, że dochody osiągane poza Polską są zwolnione z opodatkowania w Polsce, druga natomiast prowadzi do opodatkowania w Polsce zagranicznych dochodów, przy czym możliwe jest odliczenie od polskiego zobowiązania podatkowego podatku zapłaconego od tych dochodów za granicą.

Zatem osoby wykonujące pracę w kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z której wynika kredyt podatkowy (np. USA, Holandia), muszą dopłacić w Polsce podatek naliczony od zagranicznych dochodów, jeśli podatek zapłacony od tych dochodów za granicą jest niższy niż podatek należny w Polsce (np. ze względu na znacznie wyższą, niż w Polsce, kwotę wolną od podatku obowiązującą w danym kraju). W przypadku wyłączenia z progresją natomiast, dochody za pracę wykonywaną za granicą są zwolnione z opodatkowania w Polsce (i brane są pod uwagę wyłącznie do ustalenie stawki podatku mającej zastosowanie do pozostałych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych).

Ulga abolicyjna jest ustalana jako różnica w wysokości zobowiązania podatkowego wyliczonego w Polsce z zastosowaniem metody kredytu podatkowego i metody wyłączenia z progresją i została wprowadzona aby zniwelować nierówność między podatnikami jaka powstawała w związku z zastosowaniem do ich dochodów różnych metod unikania podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej, dochody osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, pracujących za granicą lub prowadzących tam działalność gospodarczą są w praktyce zwolnione z opodatkowania w Polsce, niezależnie od zastosowanej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Likwidacja ulgi abolicyjnej oznacza, iż polscy rezydenci podatkowi uzyskujący dochody na terenie krajów w odniesieniu do których zastosowanie znajduje metoda kredytu podatkowego, będą zobowiązani do zapłacenia w Polsce różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym wg polskiego systemu podatkowego, a podatkiem zapłaconym za granicą.

To z kolei oznacza, że (jeśli podatek zapłacony za granica będzie niższy niż polskie zobowiązanie podatkowe należne od tych dochodów przed zastosowaniem kredytu podatkowego) osoby te będą w gorszej sytuacji, niż osoby osiągające dochody w krajach, z którymi właściwą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest wyłączenie z progresją.

Należy również podkreślić, że w najbliższych latach, na skutek rozszerzania obowiązywania Konwencji MLI, metoda kredytu podatkowego może znajdować zastosowanie również w przypadkach krajów, gdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje wyłączenie z progresją jako metodę unikania podwójnego opodatkowania (tak jest np. w przypadku Wielkiej Brytanii od roku 2020). Zatem niekorzystny dla podatników charakter proponowanej zmiany wraz z upływem czasu będzie miał coraz szerszy zasięg.

Poza likwidacją ulgi abolicyjnej, propozycją znacząco zmieniającą zasady opodatkowania niektórych osób fizycznych jest propozycja opodatkowania podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych (na chwilę obecną spółki te nie są podatnikami – opodatkowanie dochodów tych spółek odbywa się na poziomie wspólników – osób fizycznych, podatkiem PIT i osób prawnych, podatkiem CIT).

Niestety, poza ogólnie sformułowaną propozycją, brak jest jakichkolwiek szczegółów proponowanego rozwiązania, mimo, że nowe przepisy miałyby obowiązywać już od stycznia 2021 r.

Ponadto, w zakresie PIT planowane są również zmiany, mające zachęcić podatników prowadzących działalność gospodarczą do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zwiększenie do 2 mln EUR progu przychodowego, uprawniającego do korzystania z tego rozwiązania), jak również, analogicznie do ustawy o CIT, planowane jest ograniczenie możliwości modyfikacji wysokości stawki amortyzacyjnej w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia podatkowego. W nowelizacji zapowiadane jest również, zadowalające dla podatników, przedłużenie uprawnienia do korzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, jeśli po 31 grudnia 2020 r. utrzymywał się będzie stan zagrożenia epidemicznego.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?