Zapowiedź fundamentalnych zmian w CIT

Analizy

Zapowiedź fundamentalnych zmian w CIT

Opodatkowanie CIT spółek komandytowych

Alert podatkowy (19/2020) | 7 września 2020 r.

W piątek 4 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się, opublikowana przez Radę Ministrów zapowiedź istotnych zmian w podatkach dochodowych. Niektóre z zapowiadanych zmian, o ile wejdą w życie, mają charakter wręcz rewolucyjny, zmieniając istotnie sposób opodatkowania wielu biznesów w Polsce.

Najważniejsza zapowiedź dotyczy objęcia CIT spółek komandytowych. Obecnie spółki komandytowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; podatnikami są jednak ich wspólnicy - taka konstrukcja pozwala na jednokrotne opodatkowanie dochodów wypracowywanych w ramach spółki komandytowej. Sytuacja ta ma się zmienić - po zmianie podatek dochodowy będzie uiszczany przez spółkę komandytową. Choć nie wynika to wprost z opublikowanych informacji, można zakładać, że opodatkowana będzie również dystrybucja zysku - ze spółki do wspólników spółki komandytowej. Analogiczny system opodatkowania może również dotyczyć w niektórych przypadkach spółek jawnych - ale tylko wówczas, gdy podatnicy podatku dochodowego, partycypujący w zyskach spółki jawnej nie są ujawniani.

To jednak nie jedyna, planowana zmiana. Zapowiadana nowelizacja zawiera również szereg innych, istotnych zmian:

 • Wprowadzenie zasady, że konieczność zapłaty podatku w przypadku tzw. spółek nieruchomościowych ciążyć będzie na samej spółce, której udziały są zbywane, nie zaś na wspólnikach takiej spółki
 • Wskazanie, że w przypadku, kiedy w wyniku likwidacji dochodzi do wydania majątku likwidowanej spółki taka operacja opodatkowana jest analogicznie do sprzedaży aktywa po stronie spółki, wydającej majątek (zgodnie z jednolitą linią orzeczniczą sądów administracyjnych taka sytuacja nie jest objęta obecnie zakresem art. 14a ustawy o PDOP)
 • Ograniczenie możliwości rozliczania strat w przypadku przejęcia przez inny podmiot lub w przypadku aportu przedsiębiorstwa względnie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • Zbliżenie zasad amortyzacji podatkowej i rachunkowej
 • Ograniczenie możliwości obniżania stawek amortyzacyjnych w sytuacji, w której podatnik korzysta ze zwolnienia z opodatkowania
 • Zmiany w sposobie ustalania wartości kosztów finansowania dłużnego, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
 • Dostosowanie zasad podziału na źródła dochodów, osiąganych przez nierezydentów, do standardów wprowadzonych przez tzw. Multilateral Instrument (MLI)
 • Rozszerzenie obowiązku stosowania zasady ceny rynkowej - tu zmiany dotyczyć będą sytuacji, w których beneficial ower ma siedzibę w tzw. „Raju podatkowym"
 • Wprowadzenie zmian w podatku od nieruchomości komercyjnych, pozwalających na przedłużenie zwolnienia z tego podatku w sytuacji, w której po 31.12.2020 r. trwał w Polsce nadal „stan epidemii”, związany z COVID-19
 • Podwyższenie progu przychodowego dla „małych podatników”, uprawnionych do stosowania stawki 9% z 1,2 mln EUR przychodów do 2 mln EUR przychodów
 • Wprowadzenie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji „polityki podatkowej” za dany rok podatkowy.

Zdecydowana większość planowanych zmian ma na celu uszczelnianie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Na szczególną uwagę, oprócz objęcia spółek komandytowych CITem zasługuje wprowadzenie obowiązku przygotowywania „polityki podatkowej” - może to bowiem rodzić kolejne istotne obowiązki dokumentacyjne-sprawozdawcze po stronie przedsiębiorców.

Oprócz zmian w ustawie o PDOP planowane jest również wprowadzenie odpowiednich zmian dostosowujących ustawę o PDOF (do której zostaną też wprowadzone analogiczne zmiany w zakresie stawek amortyzacyjnych jak w ustawie o PDOP). Oprócz tego planowane są zmiany, mające zachęcić podatników, prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zwiększenie do 2 mln EUR progu przychodowego, uprawniającego do korzystania z tego rozwiązania).

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z ekspertami Deloitte.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?