Sądy mają dwa sposoby na okresy rozliczeniowe

Artykuł

Sądy mają dwa sposoby na okresy rozliczeniowe

Analizy orzecznictwa 4/2019 | 31 grudnia 2019 r.

Z rozstrzygnięć sądów administracyjnych wynika m.in., że okresy rozliczeniowe kreujące powstanie obowiązku podatkowego mogą być stosowane tylko do „ciągłych dostaw" oraz do „świadczenia usług dokonywanych przez pewien okres".

Od czasu wprowadzenia art. 19a ust. 3 i ust. 4 do ustawy o VAT (DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej „ustawa o VAT"), który umożliwia powiązanie powstania obowiązku podatkowego w VAT z upływem okresu rozliczeniowego ustalonego przez strony, nie kończy się dyskusja, co do tego, do jakich usług i dostaw można stosować te przepisy. Sądy administracyjne przyjmują, że wyłącznie do dostaw i usług o charakterze „ciągłym", jednak nie ma między nimi zgody co do tego, jak należy rozumieć pojęcie „ciągłe".

Ciekawe jest skonfrontowanie podejście poszczególnych linii orzeczniczych z brzmieniem dyrektywy VAT oraz przedstawienie argumentów, które są pomijane w tej dyskusji, a które, jak się wydaje, mogą dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o to, do jakich usług i dostaw można stosować art. 19a ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT.

Niejasne przepisy ustawy o VAT

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Jeden z wyjątków od tej ogólnej zasady został uregulowany w art. 19a ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym: „Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi".

Z kolei zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o VAT, przepis art. 19a ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów (z wyjątkiem dostaw określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Każde podejście ma swoje uzasadnienie

Obecnie można wyróżnić zasadniczo dwie linie orzecznicze. W obu przypadkach sądy administracyjne zgadzają się co do tego, że obowiązek podatkowy uzależniony od okresu rozliczeniowego może powstać tylko w sytuacji, kiedy usługi lub dostawy mają charakter „ciągły". Sądy uzasadniają to w następujący sposób:

  1. w ich ocenie art. 19a ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT stanowią implementację art. 64 ust. 2 dyrektywy VAT, zgodnie z którym „Państwa członkowskie mogą postanowić, że w niektórych przypadkach ciągłe dostawy towarów i świadczenie usług, dokonywane przez pewien okres, uważa się za dokonane z upływem okresów nie dłuższych niż jeden rok". Zatem okresy rozliczeniowe kreujące powstanie obowiązku podatkowego mogą być stosowane tylko do „ciągłych dostaw" oraz do „świadczenia usług dokonywanych przez pewien okres". W anglojęzycznej wersji dyrektywy te pojęcia to „continuous supplies of goods or services over a period of time", co w ocenie sądów powinno oznaczać dostawy i usługi „wykonywane w sposób ciągły";
  2. wykładnia systemowa treści art. 19a ust. 3 ustawy o VAT prowadzi do wniosku, że ustawodawca chciał uregulować w nim jeden rodzaj usług. Skoro zatem w zdaniu drugim przepisu jest mowa o „usługach wykonywanych w sposób ciągły", to oznacza, że zdanie pierwsze, dotyczące okresów rozliczeniowych, także dotyczy takich usług.

Natomiast różne jest podejście co do tego, jak należy rozumieć ową „ciągłość".

Zgodnie z pierwszym podejściem przez „ciągłe" należy rozumieć tylko takie dostawy i usługi, dla których nie da się wyodrębnić poszczególnych czynności i nie da się określić, kiedy kończą się jedne świadczenia, a rozpoczynają następne (tak np. NSA w: wyroku z 15 grudnia 2017 r., sygn. I FSK 173/16, wyroku 19 lutego 2019 r., sygn. I FSK 301/17, wyroku z 28 października 2016 r., sygn. I FSK 425/15, wyroku z 19 marca 2015 r., sygn. I FSK 215/14, prawomocny wyroku WSA w Warszawie z 15 lutego 2017 r., sygn. III SA/Wa 676/16). Innymi słowy, jeśli dla danych usług lub dostaw możliwe jest ustalenie, kiedy dana jednostkowa usługa lub dostawa rozpoczyna się i kończy, to obowiązek podatkowy w VAT powinien być rozpoznany z chwilą wykonania (zakończenia) tych poszczególnych usług lub dostaw, a stosowanie art. 19a ust. 3 i ust. 4 ustawy o VAT jest niemożliwe.

Z kolei zgodnie z drugim podejściem „ciągły" charakter usług i dostaw powinien być definiowany szerzej – nie należy go ograniczać tylko do sytuacji, kiedy nie można wyróżnić poszczególnych świadczeń składowych. Istotna jest umowa stron, co do stosowania okresów rozliczeniowych, oraz to, aby usługi i dostawy wykonywane w ramach okresu rozliczeniowego miały ze sobą jakiś związek (np. wynikały z jednej umowy ramowej).

Przykładowo NSA w wyroku z 22 lutego 2019 r. (sygn. I FSK 150/17) wskazał, że celem art. 64 ust. 2 dyrektywy VAT było pozwolenie państwom członkowskim na unormowanie kwestii zarówno świadczeń tradycyjnie definiowanych jako okresowe, jak i takich, które są wykonywane powtarzalnie w ramach stałych umów o współpracę, w których ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Jednocześnie polski ustawodawca zaimplementował art. 64 dyrektywy VAT w ten sposób, że kryterium decydującym o tym, które usługi i dostawy mają charakter „ciągły", jest ustalenie stron następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń oraz powiązanie świadczeń (np. wynikanie z danego planu dostaw). Jedyne ograniczenie swobody polskiego ustawodawcy dotyczyło tego, że okres rozliczeniowy nie może przekraczać roku, co także zostało prawidłowo zaimplementowane.

Również NSA w wyrokach z 12 lipca 2017 r. (sygn. I FSK 1714/15), z 11 kwietnia 2017 r., (sygn. I FSK 1104/15), z 10 września 2019 r., (sygn. I FSK 971/17) wskazał, że za „ciągłe" należy uznać takie dostawy, które są wynikiem ustaleń umownych stron przewidujących kolejne dostawy w ramach ustalonego planu. Uzgodnienie w takim przypadku okresów rozliczeniowych będzie determinowało także powstanie obowiązku podatkowego.

Pomijany argument

Wydaje się, że obie linie orzecznicze skupiają się wyłącznie na brzmieniu art. 64 ust. 2 dyrektywy VAT, a pomijają brzmienie art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT. Należy odwołać się do jasnego brzmienia art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT, zgodnie z którym:

W przypadku transakcji związanych z wpłatą zaliczki lub płatnością rat (eng.: „successive statements of account or successive payments") dostawy towarów (...) oraz świadczenie usług uważa się za dokonane z upływem terminów, których te zaliczki lub płatności dotyczą.

Użycie w polskim tłumaczeniu słowa „płatność rat" jest nietrafne, natomiast posiłkując się chociażby anglojęzycznym brzmieniem dyrektywy, w której mowa o „successive payments", należy uznać, że na gruncie art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT ustalenie kolejnych terminów płatności dla dostaw lub usług determinuje moment ich wykonania, a tym samym powstania obowiązku podatkowego.

Treść art. 19a ust. 3 zd. 1 ustawy o VAT jest wprost odzwierciedleniem art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT. Jednak sądy wskazują, że art. 19a ust. 3 zd. 1 ustawy o VAT implementuje art. 64 ust. 2 dyrektywy, który zawiera odrębną regulację, dotyczącą powstania przynajmniej raz w roku obowiązku podatkowego dla usług świadczonych w sposób ciągły dłużej niż rok. Treść art. 64 ust. 2 dyrektywy, na którą powołują się sądy, została odzwierciedlona w art. 19a ust. 3 zd. 2 ustawy o VAT. Innymi słowy, niewłaściwe jest podejście sądów, wedle którego art. 19a ust. 3 ustawy o VAT należy tłumaczyć jedynie w świetle art. 64 ust. 2 dyrektywy, z pominięciem art. 64 ust. 1 dyrektywy.

Powyższe wynika wprost z uzasadnienia nowelizacji wprowadzającej te przepisy, zgodnie z którymi art. 19a ust. 3 jest implementacją całego art. 64 dyrektywy VAT:

Nowe podejście oznacza rezygnację z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Ponadto w art. 19a ust. 3 przyjęto w przypadku usług, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznawano je za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tych usług. Takie podejście realizuje postanowienia dyrektywy 2006/112/WE zawarte w art. 64. Natomiast w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem, w danym roku nie upływałyby terminy płatności lub rozliczeń, proponuje się, aby uznawać je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tych usług (art. 19a ust. 3 zdanie drugie).

Zatem na gruncie wykładni językowej da się jednoznacznie stwierdzić, że art. 19a ust. 3 zd. 1 i zd. 2 implementuje różne regulacje dyrektywy. Zatem nie ma potrzeby, aby sięgać po wykładnię systemową, gdyż to prowadzi do bezpodstawnego nadania przepisowi art. 19 a ust. 3 zd. 1 ustawy o VAT innego znaczenia, niż zamierzone przez ustawodawcę – mianowicie ograniczenia tego przepisu jedynie do świadczeń o nieokreślonym i niezdefiniowanym „ciągłym charakterze".

Podsumowując, wydaje się, że obostrzenia stawiane przez sądy, jakoby obowiązek podatkowy uzależniony od okresów rozliczeniowych mógł powstawać jedynie w przypadku usług i dostaw „ciągłych" nie ma oparcia w wykładni wynikającej z zestawienia przepisu art. 19a ust. 3 ustawy o VAT oraz art. 64 ust. 1 i ust. 2 dyrektywy VAT. Wykładnia językowa tych przepisów prowadzi do niebudzącego wątpliwości wniosku, że ustawodawca polski, zgodnie z art. 64 ust. 1 dyrektywy VAT, wprowadził jasne kryterium, zgodnie z którym ustalenie pomiędzy stronami następujących po sobie terminów płatności lub rozliczeń powoduje, że dane dostawy lub usługi należy uznać za wykonane z chwilą upływu tych terminów – niezależnie od charakteru i przedmiotu tych świadczeń.

 

Artykuł ukazał się w dzienniku „Rzeczpospolita”, w dodatku „Orzecznictwo”, dnia 18 grudnia 2019 r.

Czy ta strona była pomocna?