Brexit a zwiększone prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

Analizy

Brexit a zwiększone prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego

Podatkowe aspekty Brexitu dla usług finansowych i ubezpieczeniowych

Biuletyn Podatkowy dla Branży Finansowej | 17 grudnia 2018 r.

Już w marcu 2019 r. Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską. Obecnie trwają negocjacje co do kształtu umowy jej wyjścia, niemniej jednak niezależnie od ostatecznych ustaleń co do późniejszych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, po opuszczeniu struktur Wspólnoty Wielka Brytania z całą pewnością nie będzie już państwem członkowskim UE.

Podatkowy aspekt Brexitu dla usług finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii

Powyższe wydarzenie będzie miało doniosłe skutki w każdej dziedzinie życia, w tym na gruncie podatków pośrednich.

Szczególnie intersującym skutkiem opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej będzie traktowanie jej terytorium jako państwa trzeciego (a nie jak dotychczas jako państwa członkowskiego UE), co będzie miało znaczenie w świetle przepisów o VAT dla niektórych usługodawców świadczących usługi na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii.

W odniesieniu do usług opodatkowanych rozliczanych przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia, gdzie podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego jest nabywca usługi, co do zasady, nie powinno się nic zmienić względem ich dotychczasowego traktowania.

Brexit będzie miał jednak istotne znacznie dla usługodawców w odniesieniu do usług finansowych i ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii.

W przypadku bowiem świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz kontrahentów z krajów trzecich, podatek VAT naliczony związany z tymi usługami może podlegać odliczeniu.

Wynika to z regulacji art. 86 ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów dotyczących świadczonych usług finansowych lub ubezpieczeniowych (art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-41 ustawy o VAT), których miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.

Co więcej, dla celów kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży, takie usługi finansowe i ubezpieczeniowe świadczone na rzecz kontrahenta z kraju trzeciego pomimo tego, że korzystają ze zwolnienia od podatku VAT nie generują obrotu nieuprawniającego do odliczenia, lecz obrót uprawniający do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, obrót z tego tytułu wpływa na wartość współczynnika struktury sprzedaży, a co za tym idzie, na zakres prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Dodatkowo, ważnym aspektem zmiany klasyfikacji dotychczas świadczonych usług finansowych i ubezpieczeniowych na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii z nieuprawniających do odliczenia podatku VAT naliczonego, na czynności uprawniające do odliczenia podatku VAT naliczonego, będzie również jej wpływ na klasyfikację poszczególnych miejsc powstawania kosztów (tzw. MPK) jako związanych:

  • wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną,
  • wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną bądź
  • ze sprzedażą mieszaną.

Może się bowiem okazać, że niektóre MPK dotychczas klasyfikowane jako związane wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną, po Brexicie powinny jednak zostać zakwalifikowane jako związane ze sprzedażą mieszaną (bowiem z uwagi na transakcje zawierane z kontrahentami z Wielkiej Brytanii na danym MPK występuje sprzedaż uprawniająca do odliczenia), a inne MPK klasyfikowane dotychczas jako związane ze sprzedażą mieszaną, po Brexicie powinny zostać zakwalifikowane jako związane wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (z uwagi na to, że dotychczasowa sprzedaż zwolniona od podatku VAT na rzecz kontrahentów z Wielkiej Brytanii powinna być klasyfikowana jako uprawniająca do odliczenia).

 

Czy ta strona była pomocna?