Co to jest raportowanie schematów podatkowych (MDR)?

Artykuł

Co to jest raportowanie schematów podatkowych (MDR)?

Styczeń 2024 r.

MDR to skrót od Mandatory Disclosure Rules – są to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych. Regulacje te mają istotny wpływ na działalność podatników – w specyficznych przypadkach nakładają na podatników obowiązki raportowe, jak również w niektórych przypadkach obowiązek wdrożenia i stosowania tzw. procedury wewnętrznej.

Przepisy MDR zostały wprowadzone do ustawy – Ordynacja podatkowa i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Obowiązek raportowy obejmuje jednak również schematy, w odniesieniu do których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano przed 1 stycznia 2019 r., lecz po 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) lub po 1 listopada 2018 r. (schematy „krajowe”).

Polskie regulacje MDR, choć stanowią implementację unijnej Dyrektywy DAC6, mają szerszy zakres niż przepisy unijne – obejmują bowiem raportowanie schematów podatkowych krajowych, podatki inne niż bezpośrednie (np. VAT) oraz dodatkowe tzw. cechy rozpoznawcze.

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy czynności (również planowanych) lub ich zespołów, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego - spełniających dodatkowo wskazane w ustawie warunki (tzw. cechy rozpoznawcze, w niektórych przypadkach – łącznie z tzw. kryterium głównej korzyści). Obowiązek raportowania MDR jest obowiązkiem sprawozdawczym i dotyczyć może także sytuacji, które nie stanowią formy unikania opodatkowania.

Obowiązek raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS spoczywa zasadniczo na promotorze (np. doradcy podatkowym udostępniającym schemat Klientowi), a w określonych sytuacjach na korzystającym (Kliencie). W sytuacji niezaraportowania przez nich schematu obowiązek ten może ciążyć na wspomagającym (np. na notariuszu). Dodatkowo, po stronie korzystającego może powstać obowiązek zaraportowania zastosowania schematu podatkowego.

Obecnie po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego, które nastąpiło z dniem 1 lipca 2023 r., obowiązują terminy ustawowe na raportowanie (i wypełnianie innych obowiązków MDR), wynikające z Ordynacji podatkowej (bez dodatkowych odroczeń czy zawieszeń terminów).

Standardowy termin na podstawowe raportowanie informacji o schemacie podatkowym (tzw. MDR-1), zgodnie z Ordynacją Podatkową, wynosi 30 dni – przy czym w niektórych wypadkach terminy na wypełnianie obowiązków MDR mogą być krótsze.

Podmioty będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty przekroczyły 8 mln PLN, mają dodatkowo obowiązek wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę MDR w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Za niewypełnianie obowiązków MDR grożą sankcje na podstawie Kodeksu Karnego Skarbowego (nakładane na odpowiednie osoby fizyczne). W określonych sytuacjach mogą być też nałożone kary do 2 mln PLN (z możliwością podwyższenia do 10 mln PLN) za niedopełnienie obowiązków w zakresie wewnętrznej procedury MDR.

31 stycznia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych. Zastosowanie się do Objaśnień nie powinno szkodzić podatnikowi – biorąc jednak pod uwagę niejasności dotyczące przepisów i Objaśnień, interpretacja przepisów MDR i praktyka ich stosowania może różnić się od podejścia wskazanego w Objaśnieniach.

W Deloitte wspieramy naszych Klientów w zakresie identyfikowania oraz raportowania schematów podatkowych w ramach świadczonych przez nas usług i realizowanych projektów. Wspieramy również naszych Klientów w przygotowaniu oraz wprowadzeniu wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Najważniejsze informacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) w praktyce.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?