Aktualizacja kodów CN

Analizy

Aktualizacja kodów CN stosowanych dla podatku akcyzowego

Ekspres Akcyzowy 5/2018 | 15 listopada 2018 r.

9 listopada br. uchwalono Rządowy projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym („Nowelizacja”). Nowelizacja zakłada między innymi aktualizację kodów Nomenklatury Scalonej stosowanych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym („Ustawa akcyzowa”). Nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta. Planowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

O co chodzi?

Do celów poboru akcyzy, oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych stosowana jest klasyfikacja w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). Zgodnie z obowiązującą Ustawą akcyzową, dla celów podatku akcyzowego stosuje się Nomenklaturę Scaloną określoną w Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej („Rozporządzenie w sprawie kodów CN”), niemniej Ustawodawca wprost wskazał, że zmiany w Nomenklaturze Scalonej nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w Ustawie akcyzowej.

Zasadniczo, na każdy rok wydawane jest nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) zmieniające załącznik do Rozporządzenia w sprawie kodów CN a tym samym Nomenklatura Scalona ulega co roku pewnym modyfikacjom. Zmiany te jednak nie były do tej pory istotne dla określania konsekwencji na gruncie podatku akcyzowego, gdyż w tym celu niezmiennie podmioty byłyby zobligowane do odwoływania się do kodów CN, które obowiązywały w roku, w których Ustawa akcyzowa weszła w życie tj. w roku 2009 r. W praktyce powodowało to wiele trudności dla przedsiębiorców, w szczególności kiedy na przykład spółka dokonywała zakupu wyrobu i jego dostawca określał kod CN wg bieżącej Nomenklatury Scalonej na dokumentach handlowych, a nabywca musiał określić konsekwencje w podatku akcyzowym na gruncie polskich przepisów. Dotyczyło to przede wszystkim sytuacji nabywania wyrobów z innych krajów, gdzie dostawcy nie są zobligowani do stosowania Nomenklatury Scalonej obowiązującej w 2009 r. dla określania konsekwencji w podatku akcyzowym.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej

Co to oznacza?

Nowelizacja wprowadza w odpowiednich przepisach Ustawy akcyzowej odwołanie do kodów CN z aktualnej Nomenklatury Scalonej. W konsekwencji dla wielu wyrobów akcyzowych zmieni się kod CN stosowany dla celów podatku akcyzowego. W większości jednak przypadków nie powinno oznaczać to istotnej zmiany konsekwencji w podatku akcyzowym i zmiana ta będzie ograniczała się do stosowania innych kodów CN w dokumentacji akcyzowej. Na przykład dla benzyn silnikowych, które zgodnie z Nomenklaturą Scaloną z 2009 r. są klasyfikowane do kodu CN 2710 11 45 lub CN 2710 11 49 w Ustawie akcyzowej obecnie jest przewidziana stawka akcyzy 1540 zł/1000l. Po 1 stycznia 2019 r. stawka ta będzie właściwa dla benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 zgodnie z aktualną Nomenklaturą Scaloną. W większości przypadków będą to te same wyroby, gdyż produkty, które zgodnie z obecną Nomenklaturą Scaloną klasyfikują się do wskazanych w Nowelizacji kodów CN, klasyfikowały się do kodów CN wskazanych w obecnie obowiązującej Ustawie. Niemniej na przykład w ewidencji składu podatkowego wyroby te po 1 stycznia 2019 r. powinny być już wskazane z nowym kodem CN.

Co dalej?

Przedsiębiorcy powinni niezwłocznie dokonać weryfikacji, czy kody CN wyrobów akcyzowych, którymi obracają będą podlegać zmieniającym się przepisom. Aktualizacja kodów CN spowoduje bowiem przykładowo zmiany w zakresie treści dokumentacji, której obowiązek prowadzenia regulują przepisy Ustawy akcyzowej, np. stosownych deklaracji dla podatku akcyzowego, ewidencji wyrobów akcyzowych czy też wystawianych faktur, w których treści uwzględniane są kody CN sprzedawanych wyrobów akcyzowych. Ponadto spółki powinny sprawdzić, jak Nowelizacja wpływa na wydane dla nich wiążące informacje akcyzowe czy interpretacje podatkowe, w szczególności czy w dalszym ciągu będą one miały moc ochronną.

W naszej ocenie mogą powstać pewne wątpliwości interpretacyjne, z którego roku Nomenklatura Scalona powinna być stosowana po 1 stycznia 2019 r. Sam tekst Nowelizacji tego nie precyzuje. W uzasadnieniu do Nowelizacji co prawda zostało wskazane, że powinna to być Nomenklatura Scalona obowiązująca w 2018 r. niemniej należy zauważyć, iż przepisy Nowelizacji mają wejść w życie w 2019 r. kiedy zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) zmieniające załącznik do Rozporządzenia w sprawie kodów CN a tym samym będzie obowiązywać Nomenklatura Scalona na 2019 r. Na tym etapie spółki powinny przeanalizować czy klasyfikacja ich wyrobów i produktów będzie inna przy zastosowaniu Nomenklatury Scalonej na 2018 r. i Nomenklatury 2019 r. Jeśli tak należy sprawdzić czy może to mieć wpływ na konsekwencje w podatku akcyzowym. 

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego - Nowelizacja ustawy akcyzowej

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Odsłuchaj nagrania webcastu
Czy ta strona była pomocna?