Czy prosument energii elektrycznej ma obowiązki akcyzowe?

Analizy

Czy prosument energii elektrycznej ma obowiązki akcyzowe?

Ekspres Akcyzowy 13/2022 | 21 września 2022 r.

Będąc prosumentem w rozumieniu regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii, tj. wytwarzając energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji oraz w odniesieniu do nadwyżki wyprodukowanej energii nad własnym zapotrzebowaniem stosując tzw. rozliczenia net-biling bądź net-metering, należy pamiętać o konieczności dopełniania określonych obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 143, dalej: „Ustawa akcyzowa”).

O co chodzi?

Z uwagi na fakt, że energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym w rozumieniu regulacji Ustawy akcyzowej, a jej zużycie przez podmiot, który ją wyprodukował, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą, również prosument jest obecnie zobowiązany do dopełniania obowiązków w zakresie podatku akcyzowego. Niestety często przedsiębiorcy, którzy decydują się na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach tj. w instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, nie są świadomi, że spoczywa na nich konieczność realizacji obowiązków formalnych wynikających właśnie z Ustawy akcyzowej.

Co to oznacza w praktyce?

Prosumenci mogą być zobowiązani do składania deklaracji w podatku akcyzowym oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. Jednakże należy mieć na uwadze, że określenie katalogu obowiązków spoczywających na danym podmiocie wymaga każdorazowo przeprowadzenia analizy okoliczności, w jakich dochodzi do wytwarzania energii elektrycznej. Przykładowo w wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazuje, że w przypadku montażu systemu blokady wypływu energii, uniemożliwiającego wytworzenie nadwyżki energii, brak jest obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej (interpretacja indywidualna z dnia 21 marca 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.18.2022.1.MW).

Należy mieć również na uwadze obecnie procedowany projekt nowelizacji Ustawy akcyzowej (dalej: „Projekt” lub „Nowelizacja”), który przewiduje pewne uproszenia dotyczące m.in. obowiązku wykazywania w deklaracji miesięcznej bądź deklaracji kwartalnej energii elektrycznej korzystającej ze zwolnienia od akcyzy, która została zużyta przez podmioty produkujące energię z odnawialnych źródeł energii w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej przez podmioty spełniające określone kryteria.

Co dalej?

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące regulacje Ustawy akcyzowej oraz wynikające z nich obowiązki prosumentów, podmioty posiadające ten status bądź dopiero planujące rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej z OZE powinny dokładnie przenalizować zakres ciążących na nich obowiązków.

Czy ta strona była pomocna?