Elektroniczne deklaracje akcyzowe

Analizy

Elektroniczne deklaracje akcyzowe

Deklaracje akcyzowe od lipca już tylko elektronicznie

Ekspres Akcyzowy 12/2021 | 20 lipca 2021 r.

Rok 2021 stoi pod znakiem elektronizacji podatku akcyzowego. Do kolejnych obowiązków, które podmioty muszą spełniać elektronicznie, należy także składanie deklaracji akcyzowych. Stosowne przepisy w tym zakresie obowiązują już od 1 lipca 2021 r.

O co chodzi?

Składanie deklaracji akcyzowych w formie elektronicznej za pomocą portalu PUESC możliwe jest już od dłuższego czasu. Jednak, ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 694) nowelizująca ustawę o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 722 ze zm.) wprowadziła zmianę w postaci przemiany dotychczasowego uprawnienia podatników, w ustawowo uregulowany obowiązek składania deklaracji podatkowych jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek od tej zasady dotyczy praktycznie tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Powyższa zmiana jest przejawem dążenia organów do jak najszerszej elektronizacji podatku akcyzowego, jego rozliczeń oraz związanego z tym raportowania.

Co to oznacza w praktyce?

Pierwszym oczywistym skutkiem omawianej zmiany przepisów jest konieczność dostosowania się do składania deklaracji drogą elektroniczną przez wszystkie zobowiązane do tego podmioty.

W tym kontekście istotne jest przede wszystkim zadbanie, aby osoba mająca złożyć deklarację posiadała stosowne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków elektronicznych (UPL-1) oraz była w stanie złożyć na dokumencie akceptowany przez organy podpis elektroniczny. Należy również upewnić się, że odpowiednie, wyznaczone przez podmiot osoby mają dostęp do PUESC i mają możliwość składania deklaracji w imieniu podmiotu.

Składając deklarację elektroniczną za pomocą portalu PUESC, podatnicy powinni zwrócić uwagę na wersję składanej deklaracji. Na portalu PUESC dostępnych jest bowiem dużo wersji deklaracji, w tym najbardziej popularnej AKC-4, które są właściwe dla różnych okresów rozliczeniowych. Należy również pamiętać, że oznaczenie wersji deklaracji elektronicznej na PUESC nie jest spójne z oznaczeniem ostatniej obowiązującej wersji deklaracji papierowej.

W praktyce, wiele podmiotów ma wątpliwości dotyczące pierwszego okresu, za który podmioty zobowiązane będę złożyć pierwszą deklarację elektroniczną. Niemniej, biorąc pod uwagę, iż stosowne przepisy obowiązują od początku lipca br., wydaje się, że bezpiecznym podejściem będzie składanie w tym okresie już wszystkich deklaracji akcyzowych wyłącznie drogą elektroniczną.

Po złożeniu deklaracji, podmioty powinny także śledzić otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które potwierdza fakt złożenia elektronicznej deklaracji akcyzowej, w formie zgodnej z wymaganą przez organy.

Co dalej?

Za chwilę mija termin na złożenie deklaracji akcyzowych za okres czerwiec 2021 r. Jeśli na tę chwilę dany podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jest zobowiązany do składania deklaracji akcyzowych, wciąż nie dostosował się do nowych wymogów podyktowanych przepisami prawa akcyzowego, wówczas powinien dokładnie przeanalizować jakie czynności należy podjąć w celu dopełnienia sowich obowiązków ustawowych oraz zabezpieczenia się przed ewentualną odpowiedzialnością karno-skarbową.

Czy ta strona była pomocna?