Analizy

Jaka stawka akcyzy na prąd na przełomie roku?

Obniżenie podatku od akcyzy od energii elektrycznej

Ekspres Akcyzowy 2/2019 | 22 lutego 2019 r.

Podatnicy akcyzy od energii elektrycznej przeżywają ostatnio bardzo intensywny okres pod kątem nowości w przepisach, które mają bezpośredni wpływ na ich działalność. W wyniku tych zmian m.in. od nowego roku obniżeniu uległa stawka akcyzy od energii elektrycznej, co może rodzić wątpliwości co do poprawności samych rozliczeń podatku akcyzowego na przełomie roku, jak również stosowania innych przepisów ustawy akcyzowej.

O co chodzi?

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi obowiązująca stawka podatku akcyzowego od energii elektrycznej została obniżona z 20 do 5 zł za MWh. Ustawa ta nie zawiera jednak regulacji przejściowych, które wskazywałyby np.

  • jak dokładnie należy postąpić w rozliczeniach akcyzy od energii elektrycznej na przełomie roku, czy też 
  • jak stosować zwolnienie z opodatkowania w przypadku energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

We wtorek 19 lutego 2019 r., na stronach Ministerstwa Finansów zostały opublikowane wyjaśnienia w zakresie sposobu rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej na przełomie roku. Wyjaśnienia te dotyczą sytuacji gdy okres rozliczeniowy dla energii elektrycznej obejmuje zarówno część starego jak i nowego roku. Zgodnie z ich treścią:

  • należna akcyza z tytułu sprzedaży energii elektrycznej powinna być rozliczona za odpowiedni okres obowiązywania właściwej stawki akcyzy;
  • w przypadku braku możliwości określenia ilości energii elektrycznej odebranej w okresie obowiązywania odpowiedniej stawki akcyzy, należałoby jej ilość ustalić proporcjonalnie do okresu obowiązywania danej stawki akcyzy w stosunku do okresu rozliczeniowego.

Co to oznacza?

W przypadku braku specyficznych przepisów przejściowych stawkę podatku powinien determinować moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisami, obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje m.in. z momentem wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu, w przypadku sprzedaży energii elektrycznej na terytorium kraju. Natomiast wydanie energii elektrycznej nabywcy końcowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub innego dokumentu, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną. Interpretacja jednak tych przepisów przysparzała wielu wątpliwości.
Ministerstwo w komunikacie wskazało że dla określenia prawidłowej stawki ma znaczenie jednak moment odbioru energii i wprost adresuje sytuację, w których mamy do czynienia z jednym okresem rozliczeniowym obejmującym przełom lat 2018 i 2019. Jednocześnie, stosując swego rodzaju analogię analizując zastosowanie wyjaśnień, można dojść do wniosku, że np. w przypadku gdy pełny okres rozliczeniowy dotyczy wyłącznie grudnia 2018 r., a faktura za niego została wystawiona już w styczniu, to w rozliczeniach tych należy zastosować starą wyższą stawkę akcyzy. Ponadto Ministerstwo wskazuje w swoich wyjaśnieniach, że gdy brak jest możliwości precyzyjnego określenia ilości energii dostarczonej w starym roku, podatnicy mogą posługiwać się metodą szacunkową polegającą na odpowiednim ustaleniu proporcji okresów obowiązywania różnych stawek w ramach danego okresu rozliczeniowego.

Co dalej?

Mimo, że sam komunikat nie ma formy objaśnień podatkowych (które dają ochronę podatnikom, którzy się do nich zastosują), podatnicy akcyzy od energii elektrycznej, którzy dokonują rozliczeń w związku ze sprzedażą energii nabywcom końcowym w kraju powinni wziąć pod uwagę zaprezentowane w nim stanowisko Ministra Finansów.

Niezależnie od powyższych rozważań, ciągle niewyjaśnione pozostają wątpliwości dotyczące stosowania w roku 2019 zwolnienia z akcyzy dla energii wytworzonej z odnawialnych źródeł.

Czy ta strona była pomocna?