Obowiązek rejestracji dla celów akcyzy po nowelizacji

Analizy

Obowiązek rejestracji dla celów akcyzy po nowelizacji

Pozostało tylko 15 dni na zarejestrowanie się dla celów podatku akcyzowego

Ekspres akcyzowy 4/2018 | 4 października 2018 r.

Już 19 października b.r. mija wyznaczony przez ustawodawcę termin na dokonanie rejestracji dla celów podatku akcyzowego przez przedsiębiorców wykorzystujących w swojej działalności wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane stawką 0 zł , którzy do tej pory nie mieli takiego obowiązku. Wynika to z przepisów wprowadzonych przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Nowelizacja).

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji?

Od 19 września b.r. obowiązują przepisy Nowelizacji, które wprowadzają obowiązek dokonania rejestracji, jako podatników akcyzy, dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych:

  • wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej (tzw. zharmonizowane wyroby akcyzowe),
  • przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe,
  • opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.

Są to takie wyroby jak benzen, toluen, ksylen, benzyny lakiernicze, benzyny lakowe.

Obowiązek rejestracji dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami ustawy akcyzowej przed Nowelizacją nie mieli takiego obowiązku. Zgodnie z treścią przepisów przejściowych zawartych w Nowelizacji, wskazane powyżej podmioty powinny złożyć stosowne zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do dnia 19 października 2018 r.

Należy podkreślić, że zgodnie z Nowelizacją rejestracja dla celów akcyzy będzie warunkiem do posiadania specjalnego statusu tzw. zużywającego podmiotu gospodarczego, który od 1 stycznia 2019 r. co do zasady będzie wymagany przy zakupie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze stawką 0 zł (poza przypadkami kiedy będą one w małych opakowaniach). Brak tego statusu będzie oznaczał zasadniczo obowiązek zapłaty akcyzy.

Czy konieczna jest również aktualizacja dotychczasowych zgłoszeń rejestracyjnych?

Zgłoszenie rejestracyjne będzie wymagać podania kodów CN zużywanych wyrobów, średniomiesięcznych ilości prognozowanego zużycia oraz miejsca gdzie wyroby będą zużywane. Ci przedsiębiorcy, którzy składali dotychczas formularz ACK-R nie byli zobligowani do podania takich informacji podczas rejestracji. Niekiedy organy same dopytywały o część z tych danych, niemniej sam formularz rejestracyjny nie przewidywał obowiązku ich podania. Pojawia się zatem pytanie, czy obecni podatnicy powinni dokonać uzupełnienia tych danych przez złożenie aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego. Ustawodawca nie wskazuje na taki obowiązek w przepisach przejściowych zawartych w Nowelizacji. Termin 30 dni od wejścia w życie Nowelizacji jest przewidziany tylko dla tych podmiotów których obowiązek rejestracji dotyczy po raz pierwszy. Biorąc jednak pod uwagę kolejne zmiany przewidziane przez Nowelizację wprowadzające elektroniczny dokument dostawy (e-DD) od 1 stycznia 2019 r. nie można wykluczyć, iż w praktyce taka aktualizacja będzie konieczna. Zgodnie z uzasadnieniem do Nowelizacji, wprowadzenie e-DD odbędzie się poprzez rozszerzenie funkcjonalności systemu EMCS PL2 (System). Brak jest w tym momencie jeszcze szczegółowych aktów wykonawczych czy nowej instrukcji do Systemu z rozszerzeniem o nowe typy przemieszczeń. Niemniej zakładając iż sposób funkcjonowania Systemu zostanie zasadniczo zachowany, będzie on musiał zawierać informację (bądź móc ją pozyskać z innych baz) o tym czy dany przedsiębiorca jest upoważniony do zakupu danego wyrobu akcyzowego z zastosowaniem danej preferencji akcyzowej. Nie można zatem wykluczyć, iż w przypadku braku wskazania określonych wyrobów podczas rejestracji dla celów akcyzy bądź/oraz podczas rejestracji do Systemu, nie będzie technicznej możliwości skorzystania z preferencji podatkowej i zastosowania zwolnienia z akcyzy lub stawki 0 zł. W efekcie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić dodatkowo w cenie podatek akcyzowy.

Co dalej?

Przedsiębiorcy powinni niezwłocznie dokonać identyfikacji, czy spółka nabywa wyroby akcyzowe ze zwolnieniem z podatku akcyzowego bądź ze stawką akcyzy 0 zł. Nie dotyczy to tylko surowców, ale także wszelkich produktów, które służą do utrzymania czy konserwacji maszyn, mycia i sanityzacji linii produkcyjnych czy też opakowań. Obecnie odbiór takich wyrobów powinien być zasadniczo kwitowany przez magazynierów na papierowym dokumencie dostawy, co może być pewną wskazówką przy analizie nabywanych produktów. W następnym kroku, jeśli takie wyroby zostaną zidentyfikowane, a przedsiębiorca chce utrzymać stosowane dotychczas preferencje w zakresie akcyzy, powinien dokonać niezwłocznie zgłoszenia rejestracyjnego jeśli nie jest jeszcze zarejestrowany. Jeśli zaś spółka składała w przeszłości wniosek AKC-R , w naszej ocenie należy rozważyć jego aktualizację w szczególności jeśli informacje dotychczas podawane w formularzu nie odzwierciedlają faktycznej listy nabywanych wyrobów akcyzowych ze zwolnieniem bądź zharmonizowanych ze stawką 0 zł.

Webcast: Uszczelnianie systemu akcyzowego

23 października 2018 r.,
godz. 10:00 - 11:00

Więcej informacji i rejestracja
Czy ta strona była pomocna?